Home / นักวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช : จักษุแพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย บทบาทอันแตกต่างแต่ลงตัว

อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช อาจารย์ประจำสำนัก …

Read More »

รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ : การทำวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสา …

Read More »

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ปร …

Read More »