Home / นักวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล : การนำของเสียมาใช้ในคอนกรีตหรือซีเมนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล อาจารย …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ : การปฏิบัติงานสาธารณสุข/ดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ อาจารย์ประจ …

Read More »

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สวัสดี อาจารย์ประจำสำนักว …

Read More »

อ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช : จักษุแพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย บทบาทอันแตกต่างแต่ลงตัว

อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช อาจารย์ประจำสำนัก …

Read More »

รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ : การทำวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสา …

Read More »

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ปร …

Read More »