Home / นักวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล : การนำของเสียมาใช้ในคอนกรีตหรือซีเมนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งสนใจทำวิจัยเกี่ยวกับการนำของเสียมาใช้ในคอนกรีตหรือซีเมนต์ การจัดการของเสีย คุณลักษณะทางกลและระดับจุลภาคของซีเมนต์ และคอนกรีต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้ทำวิจัยหัวข้อ “การนำของเสียที่มีอลูมิเนียมปนเปื้อนและนำแกลบมาใช้ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำ” จากนั้น ได้ทำงานวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในปี พ.ศ. 2559  เมื่อถามถึงแรงจูงใจในการทำวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงค์ เล่าว่า ที่ผ่านมาได้เห็นมนุษย์ก่อของเสียให้เกิดขึ้นจำนวนมากมาย เกิดเป็นมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จากเหตุผลนี้เอง จึงทำให้มีแนวคิดในการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เป็นประโยชน์ ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีการนำของเสียมาใช้และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั่นคือ “วัสดุก่อสร้าง” ประกอบกับมีความชอบที่จะเห็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุผลให้มีแนวคิดในการพัฒนาของเสียต่างๆ ให้สามารถมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ของวัสดุก่อสร้าง …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ : การปฏิบัติงานสาธารณสุข/ดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งสร้าง “การเชื่อมโยงระหว่างวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อประกันว่าบริการสาธารณสุข/การดูแลสุขภาพชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เหมาะสม และไม่เป็นอันตราย” โดยนำแนวคิด “การปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” มาใช้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การพยาบาลสาธารณสุข) (นานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี พ.ศ.2555 ได้มาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ขณะนั้น) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่อาจารย์สอนในหลักสูตรกายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ เป็นประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 1 เมษายน 2562  ก่อนหน้าที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี …

Read More »

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สวัสดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยาทุกรูปแบบ (Dosage forms) โดยเน้นยาแอโรโซล และยารูปแบบของแข็ง เช่น ยาผงแห้ง ยาเม็ด เทคโนโลยีของสารเคลือบฟิล์ม ปัจจุบันมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบยาดังกล่าวมากกว่า 10 เรื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2546 จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน เคยทำงานเป็นเภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน รับผิดชอบในการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลากหลายประเภทจนสามารถขึ้นทะเบียนและวางจำหน่ายทั่วไปได้  ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ มูลค่าตลาดยาในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1.6 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ส่วนยาที่ผลิตได้ภายในประเทศจะมีราคาไม่สูงมากนัก เพราะเน้นการผลิตยาชื่อสามัญ (Generic drug) เนื่องจากประเทศไทยขาดงานวิจัยเพื่อพัฒนายาต้นแบบ (Original drugs) ซึ่งเป็นยาที่มีราคาสูงและอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการวิจัยและการผลิตยา …

Read More »

อ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช : จักษุแพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย บทบาทอันแตกต่างแต่ลงตัว

อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และจักษุแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา สอนนักศึกษาแพทย์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความผิดปกติของตาและการมองเห็น ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า สำเร็จการศึกษา พ.บ. (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ป. บัณฑิต ชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์ (จักษุวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ว.ว. จักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และวุฒิบัตร Fellowship of International Council of Ophthalmology (องค์กรระหว่างประเทศ)  นอกจากบทบาทของอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกแล้ว และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความผิดปกติของตาและการมองเห็น ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแล้ว ยังทำหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาประจำคลินิกจักษุ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และให้บริการวิชาการ ตรวจโรคตาและผ่าตัดตา ที่โรงพยาบาลสิชล อีกด้วย  อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า เล่าว่า ในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ ยังขาดแคลนจักษุแพทย์ ประกอบกับการเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ทำให้มีผู้ป่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับบริการที่ศูนย์การแพทย์ฯ …

Read More »

รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ : การทำวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับงานวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการกว่า 15 โครงการ และผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ ไม่นับรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตำรา และ Proceeding กว่า 100 เรื่อง ทำให้ตกผลึกทางความคิดที่ว่า “การทำวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ”  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากสาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี เน้นการวิจัยด้านโปรตีนในอาหาร และในปี 2548 ได้ทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเวลา 5 ปี ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากนั้นในปี 2553 ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยออฮุส (Aarhus University) ประเทศเดนมาร์ก โดยเน้นการศึกษาวิจัยด้านไขมันในอาหาร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนความเชี่ยวชาญจากการทำวิจัยในระดับปริญญาโทและงานวิจัยที่ทำอยู่ในช่วงปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องจากมองเห็นว่า พื้นที่ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่มีวัตถุดิบน้ำมันและไขมันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับประเทศไทยมีนักวิจัยที่ทำงานด้านไขมันในอาหารจำนวนน้อย จึงน่าจะเป็นโอกาสอันดีในการนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ  …

Read More »

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและสุขภาพ มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 ฉบับ ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจาก Lady Hardinge Medical College มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย โดยได้รับทุนการศึกษาจากสภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดีย (Indian Council for Cultural Relations) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง Tropical Medicine & Hygiene (DTM&H) และปริญญาโท Clinical Tropical Medicine (MCTM) จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนภาควิชาปาราสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี 2542-2560 จากนั้นได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง …

Read More »