Home / ลิงค์สื่อและเอกสารวิจัย

ลิงค์สื่อและเอกสารวิจัย

ประกาศนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นปี 2560 แผนแม่บทยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  

Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน วารสาร Walailak Journal of Science and Technology

สำนักงานวารสาร Walailak Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษา ค้นคว้า และเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานวารสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ดาวน์โหลด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงานวารสาร Walailak Journal of Science and Technology

Read More »

ดาวน์โหลดบทคัดย่องานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9

ดาวน์โหลดบทคัดย่องานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 บทคัดย่องานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »