Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย (page 5)

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศฉบับใหม่ การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศฉบับใหม่จำนวน 2 เร …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561 (Deadline: 29/05/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมั …

Read More »

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลง …

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศทุนวิจัย สกว. ประจำปี 2562 (Deadline:16/07/2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมั …

Read More »

6 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญนักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยเด่นต่อนักลงทุนสำหรับกิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2018 (Deadline: 22/05/2561)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช …

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 (Deadline: 16/07/2561)

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 เงื …

Read More »

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร …

Read More »