Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย (page 2)

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2562 (Deadline: 25/11/2561)

ประกาศข้อหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและพั …

Read More »

ทุนวิจัย : ข้อกำหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศข้อหนดโครงการ (TOR)การเสนอโครงการวิจัยและนวั …

Read More »

ทุนวิจัย : ข้อเสนอโครงการการลดการใช้งานและการจัดการสารเคมีปราบศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู (Deadline: 1/11/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาล …

Read More »

ทุนวิจัย: ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุค …

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 : (Deadline:31/10/2561)

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอโครงการว …

Read More »

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 : (Deadline: 12/10/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการ&n …

Read More »

สำนักงาน ป.ป.ช. รับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ : (Deadline:28/9/2561)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อ …

Read More »

สรุปข้อมูลประวัติการเปิดรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้รวบรวมข้อมูลประวัติการเป …

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) : (Deadline: 30/09/2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์ความเป็ …

Read More »