Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2563 รายล …

Read More »

ขอเชิญส่ง submitted manuscript สมัครรับทุนวิจัยและภาระงานวิจัยประจำปี

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยวล …

Read More »

แจ้งเปลี่ยนช่องทางการสมัครทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนิ …

Read More »

ทุนวิจัย : สวก.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (Deadline : 30/06/2562)

ทุนวิจัย : สวก.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีง …

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการนักวิจัยแกนนำ (Deadline 30/06/2562)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช …

Read More »

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย จำนวน 4 ทุน

1. รางวัลวิจัย : ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานว …

Read More »

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Deadline:14/03/2562)

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนชุดโครงการวิจ …

Read More »

ขยายเวลา เปิดรับสมัคร รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 : (Deadline:09/02/2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเ …

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ ทุนท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยทุนท้า …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Deadline: 2/01/2562)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมั …

Read More »