Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ทุนวิจัย : การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลัง ปริญญาเอก เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 11

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ&nbs …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (Deadline: 15/08/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อ …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยมุ่งเป้า 2562 สพภ.-วช. สำหรับมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ทุกแห่ง (Deadline: 31/07/2561)

วช. ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ …

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” (Deadline:31/07/2561)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจั …

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายว …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา

สถาบันการยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่า …

Read More »

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (Deadline: 31/07/2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับทุน …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 : (Deadline:5/09/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุน …

Read More »

ทุนวิจัย : วช. รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) : (Deadline:20/07/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครทุนแ …

Read More »

ทุนวิจัย : คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 : (Deadline: 31/07/2561)

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256 …

Read More »