Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ทุนวิจัย : โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) : (Deadline: 30/09/2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์ความเป็ …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)” (Deadline:30/09/2561)

              & …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

          ตามที่สถาบันวิจ …

Read More »

ประวัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่งทุนภายนอก (2560-2561)

ประวัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่งทุนภาย …

Read More »

ทุนวิจัย : รางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ สนช. (Deadline: 15/08/2561)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเชิญนวัตกรไทยทุก …

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 และทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภ …

Read More »

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจะเปิดรับข้อเสนอการวิจ …

Read More »

รางวัล : ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชญเข้าร่ว …

Read More »

ทุนวิจัย : การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลัง ปริญญาเอก เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 11

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ&nbs …

Read More »