Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดประกาศทุน โปรดคลิก

Read More »

ขอเชิญส่ง submitted manuscript สมัครรับทุนวิจัยและภาระงานวิจัยประจำปี

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” หรือ p2p โครงการนี้เป็นโครงการเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นการทำวิจัยของคณาจารย์ ประจำปี 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครให้คณาจารย์ส่งโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และต่อยอดตามนโยบายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และของประเทศ ในการลดการใช้กระดาษ บัณฑิตวิทยาลัยจึงพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์และทดลองใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น  เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้คณาจารย์ คณะกรรมการจัดสรรทุนวิจัยออกแคมเปญใหม่โดยคณาจารย์สามารถส่งโครงการเพื่อของบวิจัยได้โดยไม่จำกัดจำนวนโครงการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://grad.wu.ac.th/paper2paper และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขภายใน 4281 หรือ 4282 สมัครร่วมโครงการได้ที่ https://gradp2p.wu.ac.th  บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่าจะปิดรับสมัครในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม – http://grad.wu.ac.th/paper2paper/ วันที่ส่งข่าว – 04/06/2562 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – บัณฑิตวิทยาลัย

Read More »

แจ้งเปลี่ยนช่องทางการสมัครทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p) จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2,000,000 บาท และบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและอนุมัติผู้รับทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p) ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 แล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยตอบสนองทิศทางของมหาวิทยาลัยในประเด็นเรื่อง smart university ทางบัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งช่องทางการรับสมัครเพื่อรับทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p) ใหม่  โดยบุคลากรสายวิชาการสามารถเข้าสมัครและส่ง manuscript ได้ โดยผ่านทาง http://gradp2p.wu.ac.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม – http://grad.wu.ac.th/paper2paper หน่วยงานผู้ส่งข่าว – บัณฑิตวิทยาลัย

Read More »

ทุนวิจัย : สวก.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (Deadline : 30/06/2562)

ทุนวิจัย : สวก.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (Deadline : 30/06/2562)โปรดคลิก

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการนักวิจัยแกนนำ (Deadline 30/06/2562)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท/โครงการ  รายละเอียดทุนวิจัย โปรดคลิก เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/ChairProfessor หมดเขต 30/06/2562

Read More »

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย จำนวน 4 ทุน

1. รางวัลวิจัย : ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล”NCPD lnnovation Award 2019″ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 (Deadline: 22 เมษายน 2562) เว็บไซต์ http://bit.ly/ncpdaward/ 2.ทุนวิจัย : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) (Deadline: 2 พฤษภาคม 2562) เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/ 3. ทุนวิจัย : การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (Deadline: 15 พฤษภาคม 2562) เว็บไซต์ http://www.eppo.go.th/ …

Read More »

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Deadline:14/03/2562)

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. ร่วมกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้ https://www.trf.or.th/…/13152-trf-cas-nsfc-call-for-papers-… เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย #สกว.#ThailandResearchFund #TRF#สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ

Read More »

ขยายเวลา เปิดรับสมัคร รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 : (Deadline:09/02/2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2562 จึงขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2562 ได้แก่ 1) รางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคมดีเด่น 2) รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น 3) รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น 4) รางวัลผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีการอ้างอิงสูงสุด 5) รางวัลบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงสุด แบบฟอร์มการขอรับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น กรุณาคลิก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุจินดา ย่องจีน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร 3567 e-mail: panipook2@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ ทุนท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยทุนท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่จากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในลักษณะการร่วมทุน(Matching Funds) โดยมีหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการทุน  ภายใต้โครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2”จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยทุกท่าน ส่งข้อเสนอโครงการ ในลักษณะ  ชุดโครงการวิจัย ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุจินดา ย่องจีน 3567 หรือโทร 0830003574 e-mail: wuareabased@gmail.com  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรุณาคลิ๊ก แบบฟอร์มการเสนอชุดโครงการ กรุณาคลิ๊ก แบบฟอร์มการเสนอโครงการย่อย กรุณาคลิ๊ก ปฏิทินการรับทุน   การดำเนินงาน ระยะเวลา   ประกาศรับทุน และ จัดกิจกรรมทำความเข้าใจแก่นักวิจัย 15 ธ.ค. 61  – 4 ม.ค.62   ลงพื้นที่ยืนยันโจทย์ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 15 …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Deadline: 2/01/2562)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2562  โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยตั้งแต่ระดับ Basic Research ในทุกสาขาวิชาที่มีโจทย์วิจัยตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. (พ.ศ.2560-25464) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.trf.or.th ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิ๊ก

Read More »