Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศผลการพิจารณารางวัล (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท ได้แก่ นางสาวเครือวัลย์ ห้วนก้ง ผลงานเรื่อง ศักยภาพของย่านขลง (Coptosapelta flavescens) ในการต้านเชื้อ Entamoeba histolytica และ Giardia Intestinalis อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลฯและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เข้ารับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลผลงาน “โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” วันจันทร์ที่ 3 …

Read More »

ทุนวิจัย : Innovation Hubs: Agriculture & Food เปิดรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 (Deadline: 30/06/2560)

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  Hub 1: Agriculture & Food เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนรอบที่ 2 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และแบบฟอร์มได้จาก http://www.cupt.net/download/innohubs/

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนสนับสนุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยสนับสนุนคณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับนักศึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 ทุน โดยจะให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ได้รับการคัดเลือก ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท บวกกับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างเดือนละ 500 บาท และค่าที่พักให้ เดือนละ 3,000 บาท และสนับสนุนค่าเดินทางไปและกลับด้วยเครื่องบินชั้นประหยัดสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น ประกาศทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2560  

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท ได้แก่ ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตร/สำนัก/คณะ/มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวดารุณี เสริฐผล (ประวัติและผลงาน) แม่เหล็กโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก โคบอลต์ และนิกเกิล โดยใช้ชิฟเบสลิแกนด์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง 2. นายอรรถกร พรมวี ประสิทธิภาพและกลไกของเชื้อรา Trichoderma spp. …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงการวิจัยอย่างครบวงจรผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำตลอดโครงการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำไปสู่การสร้างทีมวิจัยได้อนาคต โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมในปี 2560 1. กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กำหนดจัด วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาโจทย์วิจัย” 1 วัน (วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560) 3. นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 วัน (วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560) หลังจากกิจกรรมนี้นักวิจัยที่เสนอโครงการวิจัย จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท (โดยสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560) กิจกรรมในปี 2561 4. นำเสนอรายงานความก้าวหน้าแบบปากเปล่า (มีผู้ทรงคุณวุฒิ) เมื่อครบ 6 …

Read More »

รางวัล : ผลงาน “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560” (Deadline : 20/07/2560)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  ขอเชิญขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560” เพื่อรับการเชิดชูเกียรติเป็น “สุดยอดนวัตกรรม” ของประเทศไทย ประจำปี 2560 โดยส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดได้ทางเว็บไซต์ http://award.nia.or.th/th/apply ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  http://award.nia.or.th/th ปิดรับสมัครในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงาน สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงาน สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ โดยมีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานวิจัย

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (Deadline:07/08/2560)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุ​ลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และได้จัดทำเกณฑ์และกำหนดการต่าง ๆ สำหรับการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ – ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 – ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – แบบ IRI-01-62 (เป้าหมายที่ 1 (เศรษฐกิจ) วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ) – แบบ IRI-02-62 (เป้าหมายที่ 2 (สังคม) วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ) – แบบ IRI-03-62 (เป้าหมายที่ 3 (สะสมองค์ความรู้)วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ) – แบบ IRI-04-62 (เป้าหมายที่ …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (Deadline:15/08/2560)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีกรอบการวิจัยได้แก่ รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ การเรียนการสอนเนื้อหากการควบคุมยาสูบในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนานักสึกษาด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะการควบคุมยาสูบในมหาวิทยาลัย การสร้างองค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ หรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพิษภัยยาสูง การประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://rd.vru.ac.th/pdf/ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Deadline 30/06/2560)

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อพ.สธ. ในกรอบการดำเนินงาน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 4112  เว็บไซต์ http://rspg.wu.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดโครงการ

Read More »