Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

รางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจำนวน 8 ถ้วย เพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติสูงสุดแก่ผู้เข้าประกวดสูตรอาหารนานาชาติที่ปรุงจากข้าวไทย และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยในโครงการ “ข้าวก้าวใหม่… Rice Plus Award” ซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ซิลเลเบิล จำกัดได้รับมอบหมายจาก กรมการค้าต่างประเทศให้เป็นผู้ดำเนินการ โครงการฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในโครงการฯ อันจะเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.riceplusaward.com โทร 02 254 6898 ต่อ 56 และ 26 รายละเอียดโครงการ  

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศผล “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 สกว. รอบที่ 1

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ประกาศผล “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ประจำปี 2561 รอบที่ 1” ซึ่งมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น 314 โครงการ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผู้ได้รับทุนนี้ได้แก่ 258 ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สังกัด สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 259 ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 260 ดร.อุเทน ทับทรวง สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดประกาศ

Read More »

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่จัดส่งข้อเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Deadline: 15/03/2561)

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับข้อเสนอเอกสารเชิงหลักการ โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น บัดนี้ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้สรุปรายชื่อโครงการ เพื่อขอให้ผู้เสนอโครงการ ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้จัดส่งมายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ หากกรณีโครงการใดที่ส่งมาภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 แล้วยังไม่ปรากฏรายชื่อโครงการ กรุณาติดต่อ คุณนุสนธ์ สงเอียด เบอร์โทร 3555 และท่านที่มีรายชื่อโครงการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผ่านหัวหน้าสถานวิจัยและคณบดี ตามแบบฟอร์ม IRI500_09 ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านคู่มือรับทุน 2561 ประกอบ เพื่อทำความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการ ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดในการเขียนข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุจินดา ย่องจีน เบอร์โทร 3567 e-mail:panipook2@gmail.com จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2562 คู่มือการขอรับทุนวิจัย แบบฟอร์ม IRI500_09แบบเสนอโครงการวิจัยประเภทบุคคล62

Read More »

รางวัล : รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 : (Deadline:15/02/2561)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ปีนี้เป็นปีที่กระจายรางวัลและเปิดโอกาสให้นักวิจัยอย่างครบถ้วนมากขึ้น ประกอบไปด้วย รางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคมดีเด่น จำนวน 3 รางวัล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รางวัลละ 30,000 บาท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์            รางวัลละ 30,000 บาท สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   รางวัลละ 30,000 บาท รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล …

Read More »

รางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2561 (Deadline: 14/02/2561)

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2561  โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งที่จะเป็นฐานความรู้และ/หรืออาจนำไปประยุกต์ได้ สาขาของวิทยาศาสตร์จะรวมถึงวิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ไทย จำนวนไม่เกิน 2 รางวัล ๆ ละ 400,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน และเกียรติบัตร ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.promotion-scitec.or.th เสนอชื่อได้ที่ ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 e-mail: w.sangthong@gmail.com หมดเขตเสนอชื่อภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561    

Read More »

รางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561” (Deadline:31/03/2561)

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561” เพื่อมอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จนเห็นเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท (ปีละไม่เกิน 2 รางวัล) พร้อมโล่รางวัลพระราชทานประติมากรรม “เรือใบซุปเปอร์มด” รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เงินรางวัล ๆ ละ 100,000 บาท (ปีละไม่เกิน 2 รางวัล) พร้อมเหรียญรางวัล “เรือใบซุปเปอร์มด” ทั้งนี้มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ปริมาณเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยหรือโดยคนไทย (Technology content) ระดับของการพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ ระดับ concept formulation, lab demonstration, engineering prototype และ full operation …

Read More »

รางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2561 (Deadline:14/02/2561)

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2561  จำนวน 6 รางวัล ให้แก่นักวิทยาศาสตร์สัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยต้องเกิดภายหลังวันที่ 17 สิงหาคม 2526 มีผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องและได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านพื้นฐานที่มีคุณภาพดีและเผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยผู้เสนอควรจะเป็นผู้วิจัยหลัก (Major contributor) ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อรับปริญญาระดับใดระดับหนึ่ง และเป็นผู้ที่ทำการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง มีคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเสนอชื่อได้ที่ ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัล ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.promotion-scitec.or.th หมดเขตวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 (Deadline: 25/01/2561)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้การเสนอจัดตั้งงบประมาณสอดคล้องกับงบประมาณและจำนวนโครงการวิจัยที่มีผู้สนใจเสนอขอรับการจัดสรรทุน  ดังนั้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้นักวิจัยผู้สนใจส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 เพื่อสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จะได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นขอให้นักวิจัยพัฒนาเอกสารเชิงหลักการเป็นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) จัดส่งมายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนต่อไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด โทร. 3555 e-mail: snuson@wu.ac.th และ คุณสุจินดา ย่องจีน โทร. 3567 e-mail: panipook2@gmail.com แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทบุคคล เพื่อรับทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Deadline : 25/01/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับ concept paper ทุนวิจัยประเภทบุคคล เพื่อรับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เงื่อนไขการตั้งงบประมาณ 1. ตำแหน่งอาจารย์ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท 2. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท 3. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท 4. ตำแหน่งศาสตราจารย์ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท หมายเหตุ ** นักวิจัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป สามารถส่ง Concept paper โครงการที่เคยส่งขอทุนภายนอกแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือนำส่งจากแหล่งทุนภายนอก ประกาศจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ** กรณีนักวิจัยในโครงการมากกว่า 2 คน จะสนับสนุนทุนสองเท่า โดยยึดตำแหน่งทางวิชาการของหัวหน้าโครงการเป็นหลัก ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ …

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ของ สวรส. (Deadline: 28/02/2561)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006

Read More »