Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ทุนวิจัย : ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (Deadline : 15/11/2560)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก คอบช. โดย วช. ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) กลุ่มเรื่อง ข้าว 2) กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน 3) กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4) กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 5) กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่ 6) กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ 7) กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สวก. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ …

Read More »

ประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนบูรณาการ 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนบูรณาการ ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นตอน และกำหนดการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ 2562 การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Read More »

รางวัลการประกวดแข่งขันนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560 (Deadline: 31/10/2560)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดโครงการประกวดนวัตกรรม ประเภทบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนากิจการของ กฟภ. เปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ. และสนับสนุนให้บุคคลทั่วไป นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และนักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และออกแบบนวัตกรรม โดยนำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th หรือ Facebook: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA e-mail: peainnovation@gmail.com

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) (Deadline : 19/10/2560)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน  3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3 ทุน เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทที่ 2 : ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทที่ 3 …

Read More »

ทุนวิจัย : งบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม)

นักวิจัยที่ต้องการเสนอของบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม) สามารถศึกษาแนวทาง ได้จาก แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (power point ของ ผอ.นิตยา วช.) Budgeting Approach _ เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานฯ (power point ของ ดร.ญาดา สวทน.) แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ การจัดทำข้อเสนอแผนการวิจัย ต้องจัดทำใน 3 ส่วน ดังนี้ ไฟล์ excel ตามตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม (ปรับตัวชี้วัดตามด้านที่เลือก) ส่วนของแผนการวิจัย (ภาพรวม) ตามแบบ IRI-Program-62 (สำหรับด้านสังคม และสะสมองค์ความรู้) หรือแบบเสนอโครงการ เป้า 1 เป้า …

Read More »

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนแจ้งแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ได้นำข้อมูลประกอบการขอทุนดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ เอกสารประชุม แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สู่การปฏิบัติ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3543, 3557 e-mail: pkaewjai@wu.ac.th

Read More »

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดินปี 2562

เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณแก้วใจ สุขสอาด ผู้ประสานงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3543, 3557 e-mail: pkaewjai@wu.ac.th  

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตนบน (Deadline:02/10/2560)

โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งแบบโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560  นักวิจัยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ (ตามฟอร์มเอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ) โดยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายัง โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ชั้น 2 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณฤดี ไกรวงศ์ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 075 673 554 หรือทางอีเมลล์ kruedee@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เครือข่าย สกอ.ภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี 2561 (Deadline: 02/10/2560)

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ.ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยในสังกัดเครือข่ายสถาบันอุดมภาคใต้ตอนบน ร่วมกับภาคเอกชน จัดทำข้อเสนอโครงการ/เอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังเครือข่ายวิจัยฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ผู้สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 075-67368 หรือ E-mail: mtsunanta@gmail.com หมดเขตรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ …

Read More »

ทุนวิจัย : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (Deadline:31/08/2560)

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม พร้อมรายละเอียดงบประมาณตามกรอบข้อกำหนดโครงการ มายัง อีเมล์ kwan_rattanapramot@hotmail.com และแนบเป็นเอกสารจำนวน 2 ชุด ส่งมายัง สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาตใต้ตอนบน ส่วนอำนวยการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ดังลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/…/0B7IabEmdkHysSjNqRUstTmh6QjQ/view ข้อกำหนดโครงการ (TOR)และแบบข้อเสนอโครงการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกพร รัตนปราโมทย์ อีเมล์ kwan_rattanapramot@hotmail.com โทร.0-7567-3805 , 08-1084-1305  ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

Read More »