Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ทุนวิจัย : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (Deadline:31/08/2560)

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม พร้อมรายละเอียดงบประมาณตามกรอบข้อกำหนดโครงการ มายัง อีเมล์ kwan_rattanapramot@hotmail.com และแนบเป็นเอกสารจำนวน 2 ชุด ส่งมายัง สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาตใต้ตอนบน ส่วนอำนวยการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ดังลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/…/0B7IabEmdkHysSjNqRUstTmh6QjQ/view ข้อกำหนดโครงการ (TOR)และแบบข้อเสนอโครงการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกพร รัตนปราโมทย์ อีเมล์ kwan_rattanapramot@hotmail.com โทร.0-7567-3805 , 08-1084-1305  ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 (Deadline: 31/08/2560)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 ดังนี้ การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ ได้แก่ ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ได้แก่ ด้านพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ ด้านการพัฒนาด้านปศุสัตว์เลี้ยงชีพ การพัฒนาและส่งเสริมการพลิกฟื้นป่าไม้ การอนุรักษ์ฟื้นฟูดิน และการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน การพัฒนาด้านส่งเสริมความมั่นคงทางวิสาหกิจอย่างยั่งยืน การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ได้แก่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ ระบบป้องกันประเทศที่ทันสมัย การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การผลิต การพัฒนา และพึ่งพาตนเองด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลือมล้ำในสังคม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. (Deadline : 19/09/2560)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับทุน โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases เป็นความร่วมมือระหว่าง สกว. สวทช. และ Medical Research Council-UK เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ Infectious Diseases และ Non-Communicable Diseases  และทุนสนับสนุนระหว่าง สกว. และ MRC จะสนับสนุนทุนวจัยในหัวข้อ Non-Communicable Diseases ในประเด็น Cardiovascular diseases/Diabetes Mellitus/Osteoporosis/Metabolic Syndrome ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.trf.or.th/NewtonFund ภายในวันที่ 19 กันยายน 2560

Read More »

ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และได้จัดทำเกณฑ์และกำหนดการต่าง ๆ สำหรับการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดส่งหัวข้อการวิจัย ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B-N4I-tQBSU7VUJlWTJsR0g3T28?usp=sharing ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3543

Read More »

ทุนวิจัย : Innovation Hubs: Hub 5 Creative Economy (Deadline:19/07/2560)

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม นี้ โดยโครงการที่เสนอต้องมีเป้าหมายพัฒนา 1) Startup 2) High Value Services 3) Premium OTOP จากผลิตภัณฑ์หัตถกรรม นักวิจัยสามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) พร้อมกับดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.cupt.net/download/innohubs และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการไปยัง Hub Manager ภาคใต้ตอนบน คุณปัณฑริดา ไชยจิตร อีเมลล์ puengkchula@gmail.com พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด ส่งถึง เครือข่ายการวิจัยฯภาคใต้ตอนบน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 …

Read More »

ทุนวิจัย : รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award: (Deadline:31/08/2560)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) หรือทุนส่งเสริมนักวิจัยใหม่ (TRG)) และนักวิจัยรุ่นกลาง (ผู้รับทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)) ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เพื่อเป็นกำลังใจให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://asia.elsevier.com/trfohecscopus2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2561  ได้แก่ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)   ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)   ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)   ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)   รายละเอียดประกาศทุนวิจัย http://academics.trf.or.th/academic_index.aspx

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Deadline:31/08/2560)

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปยุโรป 4 สาขาหลักทางด้านสังคมศาสตร์ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยด้านยุโรปศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์และยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมอบทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2560 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนนทิวรรธน์ สามัญบุตร ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-3922-3 ผ่าน e-mail: Nontiwat.s@chula.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Read More »

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศผลการพิจารณารางวัล (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท ได้แก่ นางสาวเครือวัลย์ ห้วนก้ง ผลงานเรื่อง ศักยภาพของย่านขลง (Coptosapelta flavescens) ในการต้านเชื้อ Entamoeba histolytica และ Giardia Intestinalis อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลฯและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เข้ารับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลผลงาน “โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” วันจันทร์ที่ 3 …

Read More »

ทุนวิจัย : Innovation Hubs: Agriculture & Food เปิดรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 (Deadline: 30/06/2560)

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  Hub 1: Agriculture & Food เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนรอบที่ 2 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และแบบฟอร์มได้จาก http://www.cupt.net/download/innohubs/

Read More »