Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

12 ธันวาคม 2560: สวทช. แนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยดังกล่าว ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555, 3557 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 2561 (Deadline:12/12/2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปี 2561 โดยมีกรอบวิจัยได้แก่ ระบบอาวุธทางบก ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเฝ้าตรวจสนามรบ อุปกรณ์ประจำกาย หุ่นยนต์ทางทหาร การแพทย์ทหาร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 0-2610-5330 โทรสาร 0-2354-5541 เว็บไซต์ http://www.mua.go.th ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560

Read More »

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยหัวข้อที่เกี่ยวกับ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สากล จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางดวงพร เดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 3787 และดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ที่http://dpl.wu.ac.th/archives/1764 รายละเอียดเพิ่มเติม – http://dpl.wu.ac.th/archives/1764 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

Read More »

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานใน 7 กลุ่ม  ดังนี้ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสหากรรม กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th –

Read More »

ทุนวิจัย : คปก.ต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (Deadline:31/12/2560)

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสมัครผ่านทางระบบสมัครทุนวิจัย คปก.ต่อยอด ออนไลน์ของ คปก ได้ที่ http://rgjadvanced.trf.or.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http;//rgj.trf.or.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 ด้านต่าง ๆ ดังนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศและความมั่นคง ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://industry.trf.or.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการท้าทายไทย

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1. การพัฒนาเกษตรไทยสู่ Smart Farmer 2. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 3. กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 4. ทะเลไทยไร้ขยะ 5. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 6. ประเทศไทยปลอดโรคมือ เท้า ปาก 7. คนไทยไร้เบาหวาน 8. ถนนปลอดภัย 9. สังคมไทยไร้ความรุนแรง ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th

Read More »

ประกาศนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นปี 2560 แผนแม่บทยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  

Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ได้แก่ 1. โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย) 2. โปรแกรม Dupli checker ตรวจสอบการคัดลองผลงาน (ภาษาอังกฤษ)ผู้สนใจสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ เว็บไซด์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://rihs.wu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

ทุนวิจัย : การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (Deadline : 15/11/2560)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดรับ concept paper เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้  ประเภทองค์ความรู้และต้นแบบ ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2563 ของ สสส. 7 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านระบาดวิทยาและกรณีศึกษาของสถานการณ์ต่างๆ ความรู้เพื่อความเข้าใจระบบและสังเคราะห์นโยบาย ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงโปรแกรม / พื้นที่ / องค์กร / นวัตกรรม ความรู้เพื่อการพัฒนานโยบายใหม่ ๆ ที่สําคัญ ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ความรู้เพื่อสนับสนุนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคม และ การประเมินผลต่างๆ (ทั้งประเมินนโยบาย / กฎหมาย /แผน) ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยหรือกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก หมดเขตการส่งข้อเสนอ วันที่ 15 พ.ย. 2560 รายละเอียด concept form โจทย์งานวิจัยศจย2561_รอบ1   …

Read More »