Home / งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

เสริมพลังวิชาการช่วยการพัฒนา โครงการบริการวิชาการ “กาญจนดิษฐ์โมเดล : โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน กรณีอำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโร …

Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมติดตามและประเมินผลการทำงานของห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จับมือเบโด้ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทะเลสาบสงขลาตอนบน มุ่งสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเ …

Read More »

ผู้บริหาร มวล. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวรส. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุปร …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ จัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปครบวงจร”

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิ …

Read More »

5 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์” และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นพ.ไพศาล เอื้ออรุณ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H) สำนักวิชาส …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และ เครือข่ายนักวิจัยด้าน Healthcare Analytics, Technologies and Start Up จัดประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง Health 4.0- Next generation processes with the latest technologies

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักวิชาการจัดก …

Read More »

5 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์” และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H) สำนักวิชาส …

Read More »

8-9 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม” และ “International Conference on “Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม …

Read More »

“พระแสงโมเดล: โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก 74 หมู่บ้านและ 6 ชุมชน”

อีก 1 ใน 3 อำเภอนำร่องจากอำเภอทั้งหมดของจังหวัดสุร …

Read More »