Home / งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ/สถานวิจัย

งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ/สถานวิจัย

ระบบจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า ข่าวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีมังคุดคัดให้แก่บริษัทมังกัสโต้

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทย …

Read More »

คิดให้รอบคอบ มองให้รอบด้าน การดื่มกับภาวะสมองเสื่อม

คิดให้รอบคอบ มองให้รอบด้าน การดื่มกับภาวะสมองเสื่อ …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโน …

Read More »

เสริมพลังวิชาการช่วยการพัฒนา โครงการบริการวิชาการ “กาญจนดิษฐ์โมเดล : โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน กรณีอำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโร …

Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมติดตามและประเมินผลการทำงานของห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จับมือเบโด้ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทะเลสาบสงขลาตอนบน มุ่งสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเ …

Read More »

ผู้บริหาร มวล. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวรส. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุปร …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ จัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปครบวงจร”

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิ …

Read More »

5 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์” และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นพ.ไพศาล เอื้ออรุณ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H) สำนักวิชาส …

Read More »