Home / งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

“พระแสงโมเดล: โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก 74 หมู่บ้านและ 6 ชุมชน”

อีก 1 ใน 3 อำเภอนำร่องจากอำเภอทั้งหมดของจังหวัดสุร …

Read More »

ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก : จากงานวิจัยสู่งานประจำของชุมชนวลัยลักษณ์

การดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของคณะทำงา …

Read More »

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ นำเสนอผลงานวิจัยกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

              ผ …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ค้นพบกลไกในการควบคุมไอระเหยของน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำมาใช้ในการชะลอการเสื่อมเสียของผลไม้ในระหว่างการส่งออก

ทีมนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันห …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศฯนำเสนอผลงาน”การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ตันแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

  รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูน …

Read More »

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำเสนอผลงานต่อคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส …

Read More »