Home / งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ/สถานวิจัย

งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ/สถานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีมังคุดคัดให้แก่บริษัทมังกัสโต้

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายอัครเนตร มีชนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท มังกัสโต้ จำกัด ลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ บริษัท มังกัสโต้ จำกัด “ เรื่องกระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะบรรจุปิดสนิท” โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  การลงนามในครั้งนี้เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการมีความสนใจที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์มังคุด เนื่องจากมังคุดเป็นผลไม้ท้องถิ่นและผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประสานงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะนำเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะปิดสนิท ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะ มาพัฒนามังคุดคัดในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่เก็บความสด มีรสชาติอร่อยทุกครั้งที่รับประทาน และมีความสะดวก ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนบริษัทชื่อ บริษัท มังกัสโต้ จำกัด  และเนื่องจาก บริษัท มังกัสโต้ จำกัด เป็นนักธุรกิจใหม่ …

Read More »

คิดให้รอบคอบ มองให้รอบด้าน การดื่มกับภาวะสมองเสื่อม

คิดให้รอบคอบ มองให้รอบด้าน การดื่มกับภาวะสมองเสื่อม รายละเอียดเนื้อหาข่าว    

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย 3 เรื่อง คือ เทคโนโลยีอบแห้ง สปินครอสโอเวอร์ และ วิทยาศาสตร์โบราณคดี ในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประมาณปีละ 1 ล้านคน  รายละเอียดเพิ่มเติม – http://drive.google.com/drive/folders/1mmqHc98xzdunX5xX_7Qon9Dr4Rj20W-v หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Read More »

เสริมพลังวิชาการช่วยการพัฒนา โครงการบริการวิชาการ “กาญจนดิษฐ์โมเดล : โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน กรณีอำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับทุนสนับสนุนทุนจากกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และการสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการถ่ายทอดฯ แก่แกนนำสุขภาพของ 19 อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้องค์ความรู้ ไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ประกอบด้วย 7 กิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ 1) การประเมินหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงเพื่อทำนายการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่ 2) ติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายจากการดำเนินการของครัวเรือนที่ อสม. รับผิดชอบผ่านการดำเนินการของแต่ละ รพ.สต.  3) โปรแกรมดัชนีลูกน้ำยุงลาย http://lim.wu.ac.th โดยเตรียมความพร้อมของศูนย์เฝ้าระวังระดับโดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของ รพ.สต. รพช. และเทศบาล  4) ประเมินและพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และความเข้าใจดัชนีลูกน้ำยุงลาย ของ อสม. 5) การประเมินและกระตุ้นการสร้างสมรรถนะชุมชนของหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูงหรือการดำเนินการในระดับตำบล 6) การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ ด้วยทีมแกนนำของอำเภอ รพ.สต. ตำบล …

Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมติดตามและประเมินผลการทำงานของห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมติดตามและประเมินผลการทำงานของห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  “ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 รวมถึงหารือแนวทางสนับสนุนงบประมาณด้านเครื่องมือในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ ฯ ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็น “ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” และได้รับการรับรองในระดับสากลต่อไป เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561       ข่าวโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จับมือเบโด้ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทะเลสาบสงขลาตอนบน มุ่งสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (เบโด้) จัดทำโครงการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (รายละเอียดเนื้อหาข่าวกรุณาคลิ๊ก) ข่าวโดย : https://mgronline.com/south/detail/9610000081600

Read More »

ผู้บริหาร มวล. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวรส. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วย ผศ.นพ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สวรส. ระหว่างการจัดกิจกรรม Narrative Research Workshop ข่าวโดย ผศ.นพ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ จัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปครบวงจร”

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปครบวงจร” ให้กับผู้ประกอบธุรกิจยางพาราและไม้ยางพาราในจังหวัดยะลา จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันพฤหัสดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์และวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้การต้อนรับ การจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ  — “ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ประกอบครบวงจร” โดย รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ  — “ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราและโฟมยางพาราสำหรับอาคาร” โดย ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง — “นวัตกรรมดิจิตอลการแปรรูปไม้ในโรงงานอุตสาหกรรม” โดย รศ.ดร.นิรันดร มาแทน พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดแสดงผลงานของสาขาวิศวกรรมวัสดุประกอบด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในนโยบาย WU-SER …

Read More »

5 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์” และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นพ.ไพศาล เอื้ออรุณ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก (EC for DRAS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดบรรยายพิเศษ และแลกเปลี่ยนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์” ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้ของประเทศไทย โดย นพ.ไพศาล เอื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 3 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแจ้งชื่อได้ที่ คุณนวพร ปริงทอง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก (EC for DRAS) ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 โทร 075-673099 ต่อ 3099 มือถือ …

Read More »