Home / ข่าวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University-Social Engagement)

ข่าวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University-Social Engagement)

“วลัยลักษณ์ มหาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ในการดำเนินการเรื่อง “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก”

เมื่อเสียงเพลง “รักษ์วลัยลักษณ์” ที่ไพเราะจบลง ต่อด้วยคำพูดดังๆ ชัดๆ ว่า “วลัยลักษณ์ มหาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ด้วยสำเนียงภาษาใต้ที่เข้มแข็ง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 4 คน จากชมรมเครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก ” ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช “นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” และนายอำเภอลานสกา “นายสำคัญ อรทัย” ในโครงการ “ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคน” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ วัดลานสกา หมู่ที่ 3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการดำเนินการตลอด 8 เดือน ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 โดย อาจารย์ …

Read More »

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ให้บริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ให้บริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช หน่วยวิจัยพืชเขตร้อนปัจจุบันมีเชื้อราไตรโคเดอร์มา (กำจัดโรคพืช) เขื้อราเมธาไรเซียมและบิวเวอร์เรีย (กำจัดแมลงศัตรูพืช) ใน 4 รูปแบบ คือ 1. เชื้อรา (ต้องนำไปขยายเชื้อต่อ แต่ประหยัด) 2. เชื้อสดกึ่งสำเร็จรูป (ต้องไปล้างสปอร์ก่อนผสมน้ำพ่น) 3. สปอร์สดละลายน้ำเข้มข้น (เติมน้ำเพิ่มแล้วพ่นได้เลย) และ 4. ผงสปอร์สด (ละลายน้ำพ่นได้เลย) สำหรับไตรโคเดอร์มาเป็นสายพันธุ์ที่มีความโดดเด่นด้านการเจริญสร้างสปอร์รวดเร็ว สร้างสารปฏิชีวนะและเอนไซม์หลากหลาย อยู่รอดและเพิ่มปริมาณในดินที่ปนเปื้อนสารเคมีสูงได้ดี และสามารถเจริญบนต้นและรากพืชได้ดีมาก นอกจากนี้หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดให้บริการวิชาการด้านพืชครบวงจร โดยเฉพาะด้านการจัดการศัตรูพืช (โรคและแมลงศัตรูพืช) ที่มีทั้งการวินิจฉัยโรคพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ (ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เมธาไรเซียมและบิวเวอร์เรีย) ผู้สนใจบริการหรือเชื้อราตัวใด รูปแบบไหนติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ 0937900708 ไลน์ไอดี tcruwu ภาพและข่าวโดย หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการจัดการแมลงศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการจัดการแมลงศัตรูพืช 2 ชนิด ได้จัดการสำเร็จง่าย ๆ และปลอดภัย ดังนี้ ด้วงเต่าที่ระบาดในกลุ่มมะเขือให้ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียพ่นให้โดนตัวจะตายภายใน 3 วัน (ก่อนตายแมลงจะป่วยและหยุดกินอาหาร) และ แมลงนูนที่ระบาดในกลุ่มมะนาวแป้นให้พ่นเชื้อราเมธาไรเชียมตอนเย็น ๆ (แมลงจะลงพืชช่วงพลบค่ำ) แมลงจะตายภายใน 5-7 วัน ช่วงนี้ฤดูฝนแมลงศัตรูพืชระบาดเยอะ ควรพ่นเชื้อราดีไปคลุมพื้นที่ก่อนจะลดความเสียหายได้ดีมากขึ้น

Read More »

DCPG Lansaka : (Dengue Clinical Practice Guideline of Lansaka District) แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทั้งอำเภอลานสกา : จากบ้าน ถึง รพ.สต. ถึง รพ. ลานสกา ถึง รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง และคณะ ได้ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่อำเภอลานสกาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ได้ดำเนินการชุดโครงการวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของอำเภอพื้นที่เสี่ยงสูง: กรณีการกำจัดการขยะ และแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยของอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 1) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการควบคุมดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) โครงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ABC มีระยะการดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้โครงการย่อย การพัฒนาและการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอลานสกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินสถานการณ์การใช้แนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ (2) พัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหน่วยบริการปฐมภูมิ (3) ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอลานสกา (4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและแนวปฏิบัติในการโรคไข้เลือดออกแก่บุคลากรในหน่วย บริการปฐมภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอำเภอลานสกา และอำเภออื่นๆ จากการดำเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวในช่วง 8 เดือน (กันยายน …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเรียนการสอนชั้นอนุบาลและการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพเครื่องเงินบ้านเขาวัง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทรงเยี่ยมราษฎร และเวลาประมาณ 16.00 น. เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ทรงปลูกต้นทุเรียนเทศ จำนวน 1 ต้น พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงตัดแถบแพรเปิดอาคารเรียนบีทีเอสกรุ๊ป …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการลงพื้นที่เพื่อพัฒนากรอบโจทย์วิจัยในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเน้นอาชีพเกษตรกรรม 4 อาชีพ ด้วยกัน ได้แก่ การทำสวนส้มโอทับทิมสยาม การทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง การทำไร่จาก และการปลูกพืชผัก ณ วันนี้ มีนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโครงการ เพื่อขอรับการพิจารณารับทุนทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล คุณศุภชัย อักษรวงศ์ พันเอกนายแพทย์วิเชียร ชูเสมอ และ นายอัครเดช ศิริไพรวัน ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการเติมเต็มจุดเด่นของนักวิจัย ให้มีความคมชัดในประเด็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น โดยข้อเสนอแนะดังกล่าว …

Read More »

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ บทปาฐกถา จากการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 โดย ผศ ดร วัลลา ตันตโยทัย อดีตคณบดีสำนักวิชาพยายาบาลศาสตร์ และ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บทความรับเชิญ โดย ดร นพ อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ บทปาฐกถา จากการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 โดย ผศ ดร วัลลา ตันตโยทัย อดีตคณบดีสำนักวิชาพยายาบาลศาสตร์ และ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บทความรับเชิญ โดย ดร นพ อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิ๊กอ่านบทความ

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนักวิจัยลงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม นำนักวิจัยภายใต้โครงการทุนท้าทายไทย (นวัตกรรมเชิงพื้นที่) ลงพื้นที่ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ ร่วมกันเติมเต็มโจทย์วิจัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และเป็นฐานพัฒนาชุมชนตามแนวนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับการต้อนรับ จากนายกองค์การบริหารส่วตำบลขนาบนาก และเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำไร่จาก ซึ่งนอกจากบรรยากาศในห้องประชุมแล้ว นักวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ วิถีชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย โพสต์โดย งานวิจัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บน 3 พฤษภาคม 2017

Read More »

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NEC 21) ร่วมสร้างโอกาส เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจ กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 ในปีนี้ ศูนย์บริการวิชาการดำเนินการจัดโครงการมาเป็นรุ่นที่ 21 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการใหม่ และทายาทธุรกิจ ในปีนี้มีผู้สนใจและผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรม จำนวน 39 คน โดยหลักสูตรฝึกอบรมได้รับเกียรติจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 1. การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ : การอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจ เน้นแนวทางตัวอย่างกรณีศึกษาผสมผสานความรู้เชิงวิชาการ รวมทั้งจากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนจริง และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ 2. การให้คำปรึกษาแนะนำ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำปัญหาและอุปสรรคหรือความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดตั้งธุรกิจเข้าปรึกษาขอคำแนะนำด้านต่างๆ 18 …

Read More »