Home / ข่าวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University-Social Engagement)

ข่าวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University-Social Engagement)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้า “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษา วช.ภูมิภาค (ภาคใต้) อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พันเอก นายแพทย์วิเชียร ชูเสมอ นายศุภชัย อักษรวงศ์ นักวิชาการอิสระ ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ที่นักวิจัยร่วมดำเนินงานวิจัย ภาคส่วนราชการ นักวิชาการ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมกันนี้มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเข้าร่วมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น  11 โครงการ ได้แก่ ผลกระทบของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรในชุมชน : …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตำบลคลองน้อย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตำบลคลองน้อย ณ โรงเรียนสอนศาสนาบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวทีคณะกรรมการ JMC ตำบลคลองน้อยภาคส่วนชุมชน นำโดยกำนันสมควร สินทอง และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้านของตำบลคลองน้อย แกนนำชุมชนบ้านแสงวิมาน และนักวิจัยของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมร่างแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปี 2561 สร้างแนวทางขับเคลื่อนการทำงานของ JMC ตำบลคลองน้อย และสานเครือข่ายสร้างพันธมิตรในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพื้นที่ตำบลคลองน้อย ข่าวโดย : โครงการวิจัยแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนโดย โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประมวลภาพ  

Read More »

“กาญจนดิษฐ์โมเดล” โมเดลการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงระบบในอำเภอขนาดใหญ่ ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี

“กาญจนดิษฐ์โมเดล” โมเดลการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงระบบในอำเภอขนาดใหญ่ จาก 117 หมู่บ้าน ของ 13 ตำบล อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในโครงการ “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน กรณีอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏฐ์ธานี ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก กล่าวว่า โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนฯ ได้รับความร่วมมือจาก 1) เครือข่ายสุขภาพอำเภอกาณจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำโดยนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ผู้นำท้องที่ (อบต. อบท.) ผู้นำท้องถิ่น ( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) อสม. และประชาชน 2) เครือข่ายสุขภาพอำเภอทั้ง 19 อำเภอในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม พื้นที่ภาคใต้ (Deadline:22/11/2560)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม พื้นที่ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ปีงบประมาณ 2563 และการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพร ปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร โทร. 0-7535-7312 e-mail : paco_nrt@opsmoac.go.th ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรี “SCT. Folk Song Music Contest 2017”

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ รายการช้างตกมันส์ และห้างเทสโก้โลตัส สาขาทุ่งสง ร่วมกันจัดโครงการประกวดดนตรี “SCT. Folk Song Music Contest 2017” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…….ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีฯ ร่วมประกวดดนตรี SCT Folksong Contest ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท ในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ผ่านเพจ SCT Folksong Contest ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดีเจช้างจากรายการช้างตกมันส์ อสมท 104.5 MHz  โทรศัพท์มือถือ 08-6593-6172 และติดตามรายละเอียดผ่านเพจ SCT Folksong Contest

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์จัดเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานราชการและองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ตำบลขนาบนาก สถาบันการศึกษา โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบของที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กับ คุณศุภชัย อักษรวงศ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประมวลภาพ

Read More »

นักวิจัยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า”

อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบูธกิจกรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า” ในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ไบเทค บางนา ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยนี้อยู่ภายใต้โครงการแผนงานระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า (A smart backhaul trucking system) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และมีหัวหน้าโครงการทั้งหมด 3 ท่าน คือ รศ. ดร. นคร กกแก้ว …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) ภายใต้หัวข้อ “Software Technology for Innovation”

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) ภายใต้หัวข้อ “Software Technology for Innovation” ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟแวร์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ …

Read More »

ABC มวล.-สกว. ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำ “วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9-11” โดยปัจจุบันได้ออกวารสารจนถึง ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 นอกจากการอ่านบทความได้ที่ Website: http://abcjournal.trf.or.th วารสารได้ริเริ่มเปิดมิติใหม่ในการเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่วิจัย ด้วย Supplementary VDO โดยสามารถชมเรื่องราวของบางบทความได้ที่ Facebook: นวัตกรรมการจัดการ งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มี รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ทำหน้าที่บรรณาธิการ มีรองบรรณาธิการ 3 ท่าน คือ ผศ. ดร. เจษฎา มิ่งฉาย ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข และ ดร. นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว มีผู้จัดการ 2 ท่าน …

Read More »

“วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ในการดำเนินการเรื่อง “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก”

เมื่อเสียงเพลง “รักษ์วลัยลักษณ์” ที่ไพเราะจบลง ต่อด้วยคำพูดดังๆ ชัดๆ ว่า “วลัยลักษณ์ มหาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ด้วยสำเนียงภาษาใต้ที่เข้มแข็ง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 4 คน จากชมรมเครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก ” ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช “นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” และนายอำเภอลานสกา “นายสำคัญ อรทัย” ในโครงการ “ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคน” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ วัดลานสกา หมู่ที่ 3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการดำเนินการตลอด 8 เดือน ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 โดย อาจารย์ …

Read More »