Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 5)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำ …

Read More »

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม 24​ ชั่วโมงห้วงแห่งงานเขียน​

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาศิลปศาสตร …

Read More »

ม. วลัยลักษณ์ ติดอันดับองค์กรด้านการวิจัย จากการจัดลำดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี

SCImago Institutions Rankings (SIR) เริ่มจัดอันดับ …

Read More »

วารสาร MTR ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

รศ.พญ. วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “Research Fellow Award”

  รองศาสตราจารย์ พญ. วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ป …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม สสส.และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 พื้นที่ภาคใต้ ลงนาม MOU โครงการ “การพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น”

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทย …

Read More »

27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำ …

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัย ม.วลัยลักษณ์

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สม …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 ด้านการวิจัยระดับดีมาก 4.86 คะแนน

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวา …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีพัฒนากรอบโจทย์วิจัย “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

              & …

Read More »