Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 5)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศผลการพิจารณารางวัล (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท ได้แก่ นางสาวเครือวัลย์ ห้วนก้ง ผลงานเรื่อง ศักยภาพของย่านขลง (Coptosapelta flavescens) ในการต้านเชื้อ Entamoeba histolytica และ Giardia Intestinalis อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลฯและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เข้ารับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลผลงาน “โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” วันจันทร์ที่ 3 …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

                       สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การทำงานวิจัย  โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกว่า 50 คน                       …

Read More »

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับทุน Innovation Hubs: Smart City

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ที่ได้รับทุน Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 Hub 3: Smart City เพื่อทำโครงการ Translational Research กลุ่ม Smart Living เรื่อง Hardware Intellectual Property (IP) Core of Real-time Object Detection Interfence Stage (YOLO Algorithm) รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cupt.net/download/innohubs/

Read More »

บทความของอาจารย์สำนักสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech: Sport and Health Sciences

บทความวิจัยเรื่อง Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients โดย อาจารย์ ดร. สุจิตรา สมุหเสนีโต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak Journal of Science and Technology, vol. 14 no. 8 August 2017 เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านสถาบันวิจัยและนวัตกรรม Walailak J Sci & Tech: Sport and Health Sciences ฉบับนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

นักวิชาการมาเลเซียรีวิวงานวิจัยมวยไทย และ นักวิชาการโปรตุเกสเผยแพร่บทความเกี่ยวกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ใน Walailak J Sci & Tech

Walailak Journal of Science and Technology, vol. 14 no. 8 August 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดยมีบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วลัยลักษณ์, ธรรมศาสตร์, มหิดล (2 เรื่อง) และบทความวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 เรื่อง คือ 1 บทความปริทรรศน์เรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับมวยไทย จาก Sultan Idris Education University ประเทศมาเลเซีย 2 บทความวิเคราะห์เกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก จาก Instituto Politécnico de Viana do Castelo ประเทศโปรตุเกส วารสารฉบับนี้มี ผศ. ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจสามารถโหลดบทความเพื่ออ่านและอ้างอิงได้จาก …

Read More »

“บ้านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ”

เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “บ้านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ” เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ภายในนิทรรศการได้นำเสนอวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งผู้ที่สนใจยังรับเล่มวารสารของมหาวิทยาลัยและร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย ภาพข่าวโดย : คุณฤดี ไกรวงศ์

Read More »

แอบพลิเคชั่น Research Gateway Mobile Application เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำแอบพลิเคชั่น “สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Research Gateway Mobile Application”  เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยการนำฐานข้อมูลจาก www.researchgateway.in.th ย้อนหลัง 3 ปี ติดตั้งพร้อมกับ Application เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเมื่อค้นหาได้ผลลัพธ์ที่ต้องการรายการที่ค้นพบจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ข้อมูลต้นทางของงานวิจัย ได้แก่ www.tnrr.in.th. www.dric.nrct.go.th www.doi.nrct.go.th http://www.thai-explore.net/​  

Read More »

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องจากมาตรฐานการทดสอบเพื่อวัดปริมาณการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde emission) จากไม้ประกอบเวอร์ชั่นใหม่ ได้แก่ JIS A 1460-2015 (Desiccator method) และ BS EN ISO 12460-5 (Perforator method) ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับค่า Optical path length ของ Cuvette ซึ่งใช้สำหรับวัดค่าดูดกลืนแสงให้มีขนาดเท่ากับ 50 มิลลิเมตรนั้น หลายคนมีคำถามว่า Optical path length ขนาด 10 และ 50 มิลลิเมตร มีผลอย่างไรบ้างต่อค่าปริมาณการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์ที่จะวัดได้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาว่ามีผลอย่างไรนั้น เราควรเข้าใจก่อนว่า “หลักการของเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer” นั้นเป็นอย่างไร UV-VIS Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่าความเข้มข้น (Intensity) ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้ได้ คุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของสาร เมื่อโมเลกุลของตัวอย่างถูกฉายด้วยแสงที่มีพลังงานเหมาะสม …

Read More »

ข่าวศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลจากการทดลองใช้ Cuvette ที่มีค่า Optical path length ต่างกัน คือ 10 และ 50 มม. มาวัดความเข้มข้นของสารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า ที่ระดับความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์เท่ากัน การใช้ Optical path length ที่สั้นกว่า คือ 10 มม. จะทำให้ได้ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance value) จากการวัดด้วยเครื่อง Spectrophotometer น้อยกว่าการใช้ Optical path length ที่ 50 มม. ซึ่งผลการทดสอบตามมาตรฐาน EN และ JIS ให้แนวโน้มข้อมูลไปในทางเดียวกัน เป็นไปได้ว่าเมื่อนำ Cuvette ที่มี Optical path length 50 มม. ไปวัดหาปริมาณสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์จากแผ่นไม้ประกอบ …

Read More »

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.สุธน ศรีวะโร ที่ได้รับ”ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ของ สกว.

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ที่ได้รับ “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ดุษฎีบัณฑิต คปก. ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศผลทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ข่าวโดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้

Read More »