Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 5)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนแจ้งแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ได้นำข้อมูลประกอบการขอทุนดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ เอกสารประชุม แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สู่การปฏิบัติ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3543, 3557 e-mail: pkaewjai@wu.ac.th

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562

             เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  คุณนิตยา  พุทธโกษ ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรการชี้แจง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแนะนำแนวทางการของบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 90 คน เอกสารประชุมการประชุม แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2562 แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย …

Read More »

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดินปี 2562

เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณแก้วใจ สุขสอาด ผู้ประสานงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3543, 3557 e-mail: pkaewjai@wu.ac.th  

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิจัยใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมซีสโตน  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาการศึกษา สารสนเทศ และการจัดการ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อแนะนำและชี้แนะโครงการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมา ลางคุลเสน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ อาจารย์วิทยา …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS”

                         สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS” โดยวิทยากร คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ตำแหน่ง Elsevier Training Consultant เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดตัวฐานข้อมูลระดับโลกที่เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ถูกใช้ในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก (World University Rankings) เป็นฐานข้อมูลที่มีจำนวนบทความให้ค้นคว้ามากที่สุดกว่า 65 ล้านรายการ จำนวนสิทธิบัตรกว่า 24 ล้านรายการ …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสวนาบนเวที Highlight Stage ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้นเวที Highlight Stage เพื่อร่วมกิจกรรมการเสวนาของโครงการ “การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เครือข่าย คอบช.  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ร่วมเสวนาผลลัพธ์จากโครงการการเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งในช่วงบรรยายมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ชาข้าว ได้แก่ ชาข้าวมอลต์ ชาต้นข้าวอ่อน โดยการชงชาให้ผู้ร่วมฟังเสวนาได้ลองชิมคู่กับขนมบราวน์นี่ ขนมลา ขนมขี้มอด ที่ทำจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งการตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังเป็นอย่างมาก                 

Read More »

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง อีกหนึ่งงานวิจัยในการนำเสนผลงานระดับชาติ

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานระดับชาติในรูปแบบของนิทรรศการ ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่าย คอบช. ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช เป็นชุดโครงการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานวิจัยให้แก่นักวิจัยสำหรับการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ในประเด็น “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง” ตามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาคุณสมบัติของพันธุ์ข้าว กระบวนการผลิต นวัตกรรมและการเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด โครงการวิจัยทั้งหมด สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ทั้งศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผลลัพธ์ของโครงการวิจัยเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการที่ต้องอาศัยการสื่อสารและนำไปประยุกต์ใช้โดยการขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่และในแวดวงวิชาการ ผลงานที่เข้าร่วมการนำเสนอนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าวพื้นเมืองของชาวนาชุ่มน้ำปากพนัง นักวิจัยในโครงการ อ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี …

Read More »

อาจารย์ และนักศึกษา มวล. นครศรีธรรมราช ผลิตคิดค้นเครื่องอบไม้ยางพาราคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศ ออกอากาศทาง ช่อง NBT

อาจารย์ และนักศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มวล. นครศรีธรรมราช ผลิตคิดค้นเครื่องอบไม้ยางพาราคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศ ออกอากาศทาง ช่อง NBT วันที่ 25 สิงหาคม 2560

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมนำเสนอนิทรรศการในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยได้นำผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง” ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำผลงานวิจัยจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าว หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ โครงการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการข้าวพันธุ์พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรโครงการความสามารถการต้านออกซิเดชันและการเกิดโรคเบาหวานของข้าวพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการการควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ด้วยเชื้อราไตรโคเดอมาร์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการช่องทางการกระจายสินค้าข้าวพันธุ์พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาเขียวจากต้นข้าวไข่มดริ้น หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรวรรณ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ การพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับแสดงผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับการปลูกข้าวแบบใช้ข้อมูลเซนเซอร์ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว พร้อมด้วยนักวิจัยในโครงการ โครงการฯดังกล่าวได้รับอุดหนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »