Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 4)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ขยายเวลา เปิดรับสมัคร รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 : (Deadline:09/02/2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม …

Read More »

27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมงาน “วันดินโลก”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช จั …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : (Deadline: 15/01/2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรรมในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับ 8 ของประเทศ จากการจัดอันดับ Nature Index Ranking 2018

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทย …

Read More »

ศ. ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ ร่วมทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak J Sci & Tech: February 2019

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

ผลงานสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนขนาบนาก ได้รับการเผยแพร่เป็นงานวิจัยขึ้นปกวารสารของ สกว.

บทความวิจัยเรื่อง “ป่าจาก: ทรัพยากรทางธรรมชา …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รั้งอันดับ Top Ten Nature Index สถาบันการศึกษาวิจัยของประเทศไทย ต่อเนื่อง

จากการจัดอันดับ สถาบันการศึกษาวิจัยของโลก ตาม Natu …

Read More »

วช.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมกับ ม.วลัยลักษณ์และเครือข่าย

              & …

Read More »