Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 4)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม รับรางวัลหน่วยงาน 5ส ดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รับรางวัลหน่วยงาน 5ส ดีเด่น ประจำปี 2560 ในกิจกรรม “รักวลัยลักษณ์ …. รักษ์สุขภาพ” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์             

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี ชินนาพันธ์ : ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการป้องกันต้นยางพาราต่อเชื้อรา Phytophthora palmivora

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี ชินนาพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจศึกษาเกี่ยวกับกลไกการป้องกันต้นยางพาราต่อเชื้อรา Phytophthora palmivora นำไปต่อยอดพัฒนาเป็นการผลิตสารจากเชื้อราสำหรับการป้องกันการติดเชื้อของต้นยางพาราได้   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยมอันดับสอง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จากนั้นได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบเอก สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทควบเอก ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “Diverse Functions of  Polypeptide Effectors from Phytophthora palmivora, a Pathogen of Hevea brasiliensis” หลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2552  ได้มาเป็นอาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   นอกจากการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่สอนตั้งแต่ในห้องเรียน โดยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนแบบ Active Learning แล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี  ยังสนใจศึกษาเกี่ยวกับกลไกการป้องกันของต้นยางพาราต่อเชื้อรา P. …

Read More »

ผลการประเมินประจำปี วารสารในฐานข้อมูล TCI และ Scopus

ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ และ นานาชาติ ได้ประกาศ ผลการประเมินคุณภาพวารสารจากการอ้างอิงในปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อและค่าดัชนีคุณภาพได้ดังนี้ 1 ฐานข้อมูล TCI (Thai-journal Citation Index) -สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ Walailak Journal of Science and Technology เป็น 1 ใน 273 วารสาร ตรวจสอบได้จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php -สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สารอาศรมวัฒนธรรม เป็น 3 ใน 383 วารสาร ตรวจสอบได้จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php 2 ฐานข้อมูล Scopus www.scopus.com มีวารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ Walailak …

Read More »

Walailak J Sci & Tech November 2017: Agricultural Technology ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 (Vol. 14 No. 11 November 2017: Agricultural Technology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความวิทยาศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 เรื่อง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Kashmar Higher Education Institute ประเทศอิหร่าน และ University of Ngaoundéré ประเทศแคเมอรูน วารสารฉบับนี้มี ผศ.ดร. ปิยะพงษ์ โชติพันธุ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด-อ่าน-อ้างอิง บทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th) รายละเอียดเพิ่มเติม – http://wjst.wu.ac.th

Read More »

ประสานความร่วมมือบูรณาการงานสถาบันวิชาการ หน่วยงานฟังก์ชัน และท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ คุณเศวตฉัตร บุญมิ่ง นักวิชาการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวไทร โดย คุณพลภัคฐ์ พูลเจริญ รองนายกเทศมนตรี ร่วมหารือ วางแผนการทำงาน และสำรวจพื้นที่ริมคลองหัวไทร ในการ “สร้างบ้านให้ปูดำ เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชน” ซึ่งเป็นประเด็นที่เทศบาลตำบลหัวไทรได้นำมาหารือในที่ประชุมคณะทำงานฯ แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนังเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมนำเสนอการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตรจารย์ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยนำเสนอข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมการเพาะขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเพาะขยายเชื้อและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อการควบคุมป้องกันโรคพืชและศัตรูพืชให้กับพี่น้องเกษตรกร ณ อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่่ที่เกษตรกรประสบปัญหาโรคและแมลงในยางพารา ไม้ผล พืชผัก มีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมฝึกอบรม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน จำนวนประมาณ 50 คน โดยมี ดร.อรรถกร พรมวี และทีมงานจากหน่วยวิจัยพืชเขตร้อน เดินทางไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะขยายเชื้อราเพื่อเกษตรกรสามารถทดลองเพาะขยายเชื้อใช้ได้เองในครัวเรือน

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2561

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาหน่วยงานประจำปี 2560 การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2561   ณ โรงแรมซีสโตน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ทุนวิจัย : งบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม)

นักวิจัยที่ต้องการเสนอของบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม) สามารถศึกษาแนวทาง ได้จาก แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (power point ของ ผอ.นิตยา วช.) Budgeting Approach _ เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานฯ (power point ของ ดร.ญาดา สวทน.) แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ การจัดทำข้อเสนอแผนการวิจัย ต้องจัดทำใน 3 ส่วน ดังนี้ ไฟล์ excel ตามตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม (ปรับตัวชี้วัดตามด้านที่เลือก) ส่วนของแผนการวิจัย (ภาพรวม) ตามแบบ IRI-Program-62 (สำหรับด้านสังคม และสะสมองค์ความรู้) หรือแบบเสนอโครงการ เป้า 1 เป้า …

Read More »