Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 4)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับวิทยากรจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม นำโดย นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ นางสาวสุจินดา ย่องจีน และ นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การลงทะเบียนส่งบทความด้วยระบบ EasyChair การลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการชำระเงินผ่านระบบ JotForm โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ทำให้ผูู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติต่อไป กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ            

Read More »

งานวิจัยเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ในระยะต้นของนักวิจัยที่ได้รับทุนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ท้าทายไทย) ภายใต้โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง นำกิจกรรมโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการแลกเปลี่ยนการทำงานในในช่วงระยะ 4 เดือนแรกของนักวิจัย ซึ่งในแต่ละโครงการได้นำเสนอประสบการณ์ในการทำงานช่วงแรก โดยเปรียบเทียบกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 40 ของแต่ละโครงการ โดยมีการทบทวนวรรณกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานความร่วมมือกับชุมชน เข้าพบหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรคสำคัญของนักวิจัยที่ต้องการให้ทางหน่วยจัดการช่วย คือการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ ปัญหาความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งปัญหาด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโครงการย่อยต่างๆ ซึ่งทางหน่วยจัดการจะดำเนินการในการประสานงานให้เกิดการพูดคุยระหว่างโครงการย่อยอยู่เสมอ และจะรับคำปรึกษาในลักษณะของคลินิกให้คำปรึกษา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

Read More »

รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ม.วลัยลักษณ์ สร้างคนดี มีคุณภาพ

เชิญรับชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการดำเนินตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยบริการวิชาการสนองพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นท่ลุ่มน้ำปากพนัง “ม.วลัยลักษณ์ สร้างคนดี มีคุณภาพ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ ซึ่งได้มีการออกอากาศสดไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. หน่วยงานผู้ส่งข่าว ส่วนสื่อสารองค์กร

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม MOU พัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือกับ นายแพทย์ ดร.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน โดยหลักสูตรปริญญาเอกชีวเวชศาสตร์มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกร่วมกัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และนายแพทย์ สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและนักวิจัย โดยการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน และประเทศชาติ โดยใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย …

Read More »

บูรณาการงานบริการวิชาการด้วยวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี ไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก แก่ 18 อำเภอ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ            จากต้นแบบในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก “ไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) ประเมินหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก (dengue risk assessment) และสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเฝ้าระวัง 2) ติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย (larval indices surveillence system)  3) โปรแกรมดัชนีลูกน้ำยุงลาย http://lim.wu.ac.th 4) ประเมินและเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจดัชนีลูกน้ำยุงลาย 5) การประเมินและกระตุ้นการสร้างสมรรถนะชุมชน (community capacity building) ของหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูง  6) การพัฒนาทีมทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ และ 7) การทำงานเชิงเครือข่ายที่มีกลุ่มคนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่มโดยผ่านเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประกอบกับสถานการณ์ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดสุราษฏร์ธานีซึ่งมีอีก 18 อำเภอที่มีปัญหาโรคไข้เลือดออกที่มีธรรมชาติการระบาดของโรคปีเว้นปี ทั้งนี้ …

Read More »

ม. วลัยลักษณ์ ผสานวิทย์-ศิลป์ นำมรดกทางวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ISI

ในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 13-14 คาบสมุทรสยาม (พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน) เป็นศูนย์กลางทางการค้าขายและการเดินทางของกลุ่มคนต่างๆ รวมทั้งพระสงฆ์และพราหมณ์ เพราะเป็นประตูสู่มหาสมุทรทั้งสองด้าน เชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค ทำให้ดินแดนแห่งนี้มีการผสมผสานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เกิดร่องรอยมรดกวัฒนธรรมในอดีตมากมาย รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับ ในปี ค.ศ. 2016 ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ปัจจุบันทำงานที่ SEMEO SPAFA) และ รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาโบราณ ที่ขุดค้นพบในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่อื่นๆ ไปวิเคราะห์ด้วย X-Ray ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร. จารุ จุติมูสิก นักวิจัยหลังปริญญาเอก และ รศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการศึกษา ได้รับการพัฒนาเป็นต้นฉบับบทความใน …

Read More »

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ThaiJo2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานวารสารออนไลน์ระบบ ThaiJo2 . บรรณาธิการ, ผู้ช่วยบรรณาธิการ และเจ้าหน้าที่วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, WMS Journal of Management และ Walailak Journal of Science and Technology (WJST) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบวารสารออนไลน์อิเล็คทรอนิกส์ จากการพัฒนาระบบ ThaiJo เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่เรียกว่าระบบ ThaiJo2 ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน และสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบ Plagiarism Checker ที่จะตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเนื้อหาบทความจากฐานข้อมูลวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนและร่วมจัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), …

Read More »

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 เรื่อง

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 ชื่อเรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 Citation report for 61 results from Web of Science Core Collection Refined by: PUBLICATION YEARS: ( 2017 ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย โทรศัพท์ 075 673344 อีเมล์ wulibrary@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอันดับคุณภาพวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฐานข้อมูล TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2560 โดยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เลื่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ด้วยนโยบายจากอธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่มีส่วนผลักดันให้วารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาและยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นภายในเวลาอันสั้น รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ที่ริเริ่ม “โครงการสร้างบ้านให้วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ส่งผลกระทบด้านคุณภาพให้ทุกวารสารในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนกองบรรณาธิการวารสาร ได้แก่ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย บรรณาธิการคนแรก อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ บรรณาธิการวารสาร คนปัจจุบัน และผู้จัดการคนแรกของวารสาร คุณยุวธิดา คงศรี  และ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ จากนี้วารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป วารสารสังคมศาสตร์ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานในวารสาร ปีที่ 11 …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ดังนี้ 1. นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ 2. นางสาวปาริชาติ หนูสอน 3. นางสาวเบญจวรรณ มุสิด 4. นายจิรศักดิ์ รูปโอ ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง 1. นางสาววรัญญา จั่วนาน 2. นายอัสมีน บือโต 3. นางสาวอรพิมพ์ สุขคง 4. นางสาวกอบแก้ว พุมดวง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ลำดับที่ 1-4 ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. …

Read More »