Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 4)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยกองบรรณาธิการวารสาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech)เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดอบรมการใช้งานระบบวารสารออนไลน์อิเล็คทรอนิกส์ ThaiJo

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการ “สร้างบ้านให้วารสารวิชาการคุณภาพ” ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมและติดตั้งการใช้งานระบบวารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ Thai Journals Online (ThaiJO) ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม วิทยากรอบรมครั้งนี้ได้แก่ คุณชาตรี วงษ์แก้วและคุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Centre) เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การติดตั้งเว็บไซต์ของวารสารใน ThaiJO, การจัดการ USER, การ Set up วารสาร, การเตรียมนำวารสารเข้าสู่ระบบ, การทดลองระบบ Review …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เน้นให้เสรีภาพทางวิชาการการทำวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวในการประชุมสภานักวิจัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารคอมพิวเตอร์ ว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักวิชาการมีเสรีภาพในการดำเนินงานวิจัยต่างๆ โดยขอให้สอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ ได้มากขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของสภานักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้นักวิชาการมีเสรีภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานทางด้านการวิจัย ซึ่งการจัดตั้งสภานักวิจัยเป็นแห่งแรกในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการระดมความคิดเห็นของนักวิจัยว่า ควรจะทำอะไร อย่างไร โดยฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายการดำเนินงาน แต่จะมีบทบาทในการให้การสนับสนุนร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศ ในส่วนของสำนักวิชามีสถานวิจัยในการขับเคลื่อนงานวิจัย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณจำนวนมาก จึงน่าจะเป็นแหล่งทุนที่ดีของนักวิจัย หากทำหัวข้องานวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว ขณะเดียวกันควรสร้างเครือข่ายกับประชาคมวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ …

Read More »

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หองบอลรูม 1 – 2 โรงแรม รอยัล ออรคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส กรุงเทพมหานคร หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์ “นักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสังคมศาสตร์” ประกอบด้วยอาจารย์จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การจัดการ สารสนเทศศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (บางสาขา) เพื่อพัฒนาโจทย์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ สู่การพัฒนาโจทย์การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ทางด้านสังคมศาสตร์                  

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นบรรณาธิการรับเชิญของ Walailak Journal of Science and Technology: Pharmaceutical Sciences

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 9 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านเภสัชศาสตร์ ที่เป็นผลงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2 เรื่อง, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ VIT University ประเทศอินเดีย Walailak Journal of Science and Technology Volume 14 Number 9 September 2017: Pharmaceutical Sciences มี ผศ.ดร. อภิชาต อธิไภริน และ ผศ. ดร. นมนต์ หิรัญ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ แก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง  เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ซึ่งผู้รับรางวัลจะได้รับโล่พร้อมด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัล ประกอบด้วยระดับปริญญาเอก รางวัลละ 8,000 บาท ระดับปริญญาโท  รางวัลละ 5,000 บาท และผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 …

Read More »

อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน 2 บริษัท คือ บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด โครงการการติดตั้งระบบควบคุมการอบไม้ยางพารา (DryWooD) และบริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยกสปอร์ของราจากเมล็ดข้าวโดยใช้คลื่นไมโครเวฟและระบบไซโคลน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวถึงความสำคัญของการทำวิจัยว่า เป็นการทำเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นำไปสู่นวัตกรรมและใช้เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสามารถเพิ่มมูลค่า นำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา ที่สำคัญ ในการนำมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0 นั้น ต้องเปลี่ยนงานวิจัยจากการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นงานวิจัยเพื่อนวัตกรรม (Innovative Research) เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเกี่ยวกับไม้มานานนับ 10 ปี เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่งานวิจัยนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ผ่านหลัก 900 เรื่อง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่งานวิจัยนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ผ่านหลัก 900 เรื่อง เมื่อเดือนมิถุนายน สิ้นสุดลง จำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ที่มีอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นผู้ประพันธ์ (Author) ได้รวมกันเป็นจำนวนเกิน 900 เรื่อง เป็นมหาวิทยาลัยที่ 22 ของประเทศไทยที่ทำได้ โดยมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดมีอายุมากกว่า 25 ปี และจำนวนอาจารย์เกิน 500 อัตรา ฐานข้อมูล Scopus (www.scopus.com) เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการที่สำคัญของโลก โดยครอบคลุมวารสารที่มีมาตรฐานทุกศาสตร์สาขาวิชา มากกว่า 30,000 วารสาร ให้สามารถสืบค้น อ้างอิง ประยุกต์ใช้ต่อยอด อีกทั้ง เป็นดัชนีในการวัดความก้าวหน้าของนักวิชาการ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และการประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาจารย์ที่มีผลงานสูงสุดในฐานข้อมูล Scopus (www.scopus.com) ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 76 …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเชิงพื้นที่ สกว. มวล.

โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว.มวล. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล คุณศุภชัย อักษรวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร มีโครงการที่นำเสนอทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำส้มจากอินทรีย์ที่ผลิตจากท้องถิ่น ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและความเป็นพิษของน้ำส้มจากอินทรีย์ในเซลล์HepG2 โดย อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ …

Read More »