Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 3)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำ …

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัย ม.วลัยลักษณ์

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สม …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 ด้านการวิจัยระดับดีมาก 4.86 คะแนน

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวา …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีพัฒนากรอบโจทย์วิจัย “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

              & …

Read More »

สกอ. ได้แจ้งผลการพิจารณาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScienceDirect ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 สาขาวิชา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการพิจารณาก …

Read More »

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ Special Issue of Nursing เป็นฉบับแรกของปี ค.ศ. 2019

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

ผอ.สวน.เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ย …

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ มวล.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จ …

Read More »

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว.”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสด …

Read More »