Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 3)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของฐานข้อมูล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ม.วลัยลักษณ์ โดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ บทความวิจัยที่มีการอ้างอิงสูงสุด ปี 2016-2018

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดช …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ที่ได้ …

Read More »

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ฉบับใหม่ เชื่อมโยงกับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุ …

Read More »