Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 3)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

“เครื่องยิงลูกเทนนิส” เครื่องแรกที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ นายสุเทพ เหนือคลอง ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสราคาถูกเครื่องแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถจ่ายไฟแบตเตอรี่ได้นานเกินกว่า 12 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการทำให้เคลื่อนย้ายเครื่องยิงลูกเทนนิสไปได้สะดวกทุกสนาม ทุกสถานที่ โดยไม่ต้องเสียบสายไฟ การยิงลูกเทนนิสสามารถควบคุมและสั่งงานด้วยระบบรีโมทระยะ 30 เมตร สามารถบังคับให้ส่งลูกเทนนิสอยู่บริเวณเดียวกันหรือตกใกล้จุดเดิม หรือ สั่งให้ส่งลูกเทนนิสด้านซ้ายและด้านขวาของสนาม ปรับมุมก้มเงย และสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วของลูกเทนนิสได้ ทำให้สะดวกต่อผู้สอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทักษะกีฬาเทนนิส หรือสำหรับฝึกซ้อมและพัฒนาการเล่นกีฬาเทนนิส เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจอยากเล่นเทนนิส บุคลากร นักกีฬา และศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิส สำหรับใช้ฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาเทนนิสเป็นอย่างยิ่ง              เครื่องยิงลูกเทนนิสได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และเป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “45th …

Read More »

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม สกว. สัญจรพบประชาคมวิจัย: ภาคใต้

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2560-2564 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในกิจกรรม “สกว. สัญจรพบประชาคมวิจัย: ภาคใต้” ณ ห้องสุคนธา ฮอล โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประมวลภาพ

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างประวัติศาสตร์ ผงาดขึ้น Nature Index ปีล่าสุด

จากการจัดอันดับ สถาบันการศึกษาวิจัยของโลก ตาม Nature Index ของเครือ Springer Nature โดยพิจารณาจากการผลิตงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ใน 68 วารสารชั้นนำของโลก ระหว่างเดือนกันยายน คศ. 2016 ถึง เดือนสิงหาคม 2017 ผลปรากฎว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในอันดับ 8 ของประเทศไทย จากการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับปรากฏการณ์ Spin Crossover 1. Title: Solvent modified spin crossover in an iron(III) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis Author(s): Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Lujia …

Read More »

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ออกเผยแพร่ครบ 6 เล่ม

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มวล. และ สกว. (ABC มวล.-สกว.) ได้รับทุนจัดทำวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9-11 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีรายนามองค์ประกอบกองบรรณาธิการดังนี้ บรรณาธิการ -รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รองบรรณาธิการ -ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ด้านวิทยาการสุขภาพ) ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข (ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กองบรรณาธิการ -ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี มหาวิทยาลัยศิลปากร -ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ถวายรายงานโครงการวิจัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา หัวหน้าหน่วยวิจัยพืชเขตร้อน นักวิจัยและอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ เจ้าของโครงการวิจัย “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช” (ผู้วิจัยร่วม ดร. อรรถกร พรมวี และ คุณอุไร จันจำปา เกษตรกรอาสา) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการวิจัย ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ให้เข้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ม.วลัยลักษณ์ …

Read More »

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 15 ออกเผยแพร่เล่ม January 2018: Internet Technology

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 เล่มที่ 1 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นผลงานร่วมของ Jenderal Soedirman University Purwokerto (ประเทศอินโดนีเซีย) Sri Venkateswara College of Engineering and Technology และ Amity University (ประเทศอินเดีย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยนครพนม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 เรื่อง Walailak J Sci & Tech vol 15 no 1 January 2018: Internet Technology …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scopus: The database for research and publication development” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คุณนัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชา บรรณาธิการวารสาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้งานฐานข้อมูล Scopus ได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based research) โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล และส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น …

Read More »

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 15 เตรียมเผยแพร่ 12 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2561

ในปี พ.ศ. 2561 วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ก้าวสู่ปีที่ 15 เตรียมเผยแพร่บทความที่ Accept แล้ว และบทความที่เชื่อมโยงกับการประชุมวิชาการ จัดตาม Thematic Issue ที่มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับหรือบรรณาธิการรับเชิญ ได้แก่ Vol 15: Forthcoming Issue: Plant Sciences Guest Editor: Dr. CHATCHAI KANLAYANAPAPHON Vol 15: Forthcoming Issue: Data and Mathematical Sciences Issue Editor: Dr. PHONGPICHIT CHANNUIE Vol 15: Forthcoming Issue: Food …

Read More »

Walailak J Sci & Tech ออกเผยแพร่ออนไลน์ครบ 12 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2560

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 (Vol. 14 No. 12 December 2017: Bioresouces) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย บทความ 7 เรื่อง ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ton Duc Thang University, Vietnam โดย รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติทำหน้าที่บรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) วารสารฉบับนี้ นับเป็นการเผยแพร่แบบรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ต่อเนื่องรวม 48 ฉบับของ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์เสริมฐาน 5 ด้าน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยคุณภาพ

ด้วยนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” นำไปสู่ความสำเร็จด้านการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560 เสริมฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 5 ด้าน คือ ด้านนักวิจัย ด้านบทความวิจัย ด้านการประชุมวิชาการและวารสาร ด้านทุนวิจัย และด้านเครือข่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560 ว่า เป็นปีที่มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน คือ ด้านนักวิจัย ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 นักวิทยาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS) ประจำปี 2560 …

Read More »