Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 3)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนบูรณาการ 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนบูรณาการ ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นตอน และกำหนดการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ 2562 การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Read More »

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เดินทางประชุม“The Belt and Road : University Presidents’ Forum of Innovation and Entrepreneurship Education”ร่วมกับอธิการบดีจาก 170มหา’ลัยทั่วโลก ที่เมืองซีอานประเทศจีน

เมื่อวันที่ 21-27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปยังเมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมประชุม“The Belt and Road : University Presidents’ Forum of Innovation and Entrepreneurship Education” พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “Walailak University : Innovation and Entrepreneurship Education”โดยมีอธิการบดี รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วโลกกว่า 170 แห่งจำนวนกว่า 5,000 คน เข้าร่วมประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์กล่าวบนเวทีการประชุมดังกล่าวว่า คณะผู้บริหารพร้อมด้วยชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคน …

Read More »

ไฮไลท์ความสำเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณนักวิจัย สำนักวิชา ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่รวมบริการ ประสานภารกิจ นำไปสู่ความสำเร็จด้านการวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 5 ด้าน เสริมฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนี้ 1 ด้านนักวิจัย: คณาจารย์ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand Toray Science Foundation และ Global Young Scientist Summit 2 ด้านบทความวิจัย: จำนวนตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสะสมรวมในฐานข้อมูล Scopus เกิน 900 บทความ โดยในปีนี้มีจำนวนในระดับ 0.25 paper per capita และมีบทความ 12 เรื่องที่ได้ตีพิมพ์ ในวารสารที่มีค่า ISI impact factor …

Read More »

พัฒนาการของกลไกด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สรุปพัฒนาการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 1 การยกสถานะโครงการจัดตั้งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 2 การยกสถานะโครงการเป็น อุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 3 การจัดตั้งสภานักวิจัย 4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 10 ศูนย์ 5 การจัดตั้งสถานวิจัย ใน 13 สำนักวิชา 6 การพัฒนาข้อเสนอโครงการบูรณาการและนักวิจัยใหม่ พร้อมกันจำนวนมาก 7 การจัดประชุมวิชาการและสัมมนา 13 รายการในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 8 การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 9 การสนับสนุนเป็น “บ้าน” ของวารสารวิชาการคุณภาพ 10 การสนับสนุนรางวัลและโครงการจัดทำหนังสือและตำรา 11 การสร้างสูตรคำนวณภาระงานวิจัยที่ให้คุณค่า ความเชี่ยวชาญและโครงการที่แตกต่างหลากหลาย รายละเอียดเพิ่มเติม – http://www.facebook.com/chitnarong.siri/videos/1903247129887649/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – หน่วยงานช่วยนักบริหาร

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีลงนามสัญญารับทุนพิธีลงนามสัญญารับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนักวิจัยผู้รับทุน และบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผู้รับทุนในครั้งนี้จาก 10 สำนักวิชา อันได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์ การจัดการ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตร  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,457,300 บาท ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ    

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์จัดเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานราชการและองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ตำบลขนาบนาก สถาบันการศึกษา โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบของที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กับ คุณศุภชัย อักษรวงศ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประมวลภาพ

Read More »

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา 1. คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา 1.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้ 1.3 มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการงานสำนักงานและการประสานงาน 1.5 สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้โดยไม่มีเงื่อนไข 1.6 หากมีความรู้และความชำนาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ภาระงาน 2.1 ประสานงานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.2 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน 2.3 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 2.4 สังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2.5 จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการความรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2.6 บริหารจัดการงานสำนักงาน 2.7 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 3. อัตราค่าจ้าง: วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ประมวลภาพ    

Read More »

26 กันยายน 2560 : ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม)

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม) และกำหนดให้นักวิจัย/หัวหน้าแผนบูรณาการฯ จัดส่งแผนบูรณาการ (ตามแบบ templateIntegratedProgram62 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2125 และดูคำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127) ไปยังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 นั้น      ในการนี้ เพื่อให้การกำหนดแผนบูรณาการดังกล่าว สามารถรองรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยได้ครอบคลุมเป็นประโยชน์กับคณาจารย์/นักวิจัย มากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมดังนี้1) เพื่อนำเสนอข้อสรุปแผนบูรณาการ ที่หัวหน้าแผนบูรณาการ ได้นำส่งตาม TemplateIntegratedResearchProgram ในวันที่ 25 กันยายน  ว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่แผนบูรณา มุ่งเป้าใดบ้าง (ในแต่ละสำนักวิชา สามารถส่งแผนบูรณาการได้หลายแผนฯ) …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการจัดสรรทุนให้กับนักวิจัยประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ทุนประเภทมุ่งเป้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (สากล) 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย เรื่อง How Big Data analytics is transforming Healthcare supply chain? A lessen from Singapore Nation Health Group หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต สำนักวิชาการจัดการ โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจรและแอนาลอกต่อการยับยั้งอินฟลามมาโซมส์และการอับเสบ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรางคณา …

Read More »