Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 2)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีประกาศเรื่อง รางวั …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีสมโภชพระแม่โพสพ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ E …

Read More »

วช.ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบั …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “24 Hours : Garden of Sleepless in Thaiburi”

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ส …

Read More »

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สวัสดี อาจารย์ประจำสำนักว …

Read More »

2 นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี และ ผู้ช่วยศา …

Read More »