Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 2)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

4-5 มกราคม 2561 : ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ”การจัดทำสมรรถนะบุคลากร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำสมรรถนะบุคลากร (Compotency) เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ได้รับการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ไม้ยางพารา”

ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “มอก. 2423-2552 ไม้ยางพาราแปรรูป” โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมนำทีมศูนย์ความเป็นเลิศศึกษาดูงาน สวทช.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหัวหน้า/สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศปาล์มน้ำมัน, ผศ.ดร.พรรณิภา เชาวนะ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้, รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร Research Excellence Center for Innovation and Health Products, ดร.สุริยัน เต็งใหญ่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง, ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส, อาจารย์จิรารัตน์ สองสี ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส, ดร. สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก เข้าศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โอกาสนี้ …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชื่อมโยงเทคโนโลยีโดรนสู่โรงเรียน

อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เป็นเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน หากเข้าใจพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ จะสามารถนำมาใช้ในการสำรวจ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้อย่างกว้างขวาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้เชื่อมโยงการศึกษากับโดรนโดยจัดการอบรม FlySafe Drone Academy ให้กับนักเรียนและครูอาจารย์ ไปแล้ว 5 รุ่น และได้รับเชิญเดินทางไปบรรยายในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฯลฯ นอกจากนี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาระบบนิเวศทัองถิ่น ร่วมกับ โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ใช้เทคโนโลยีโดรน ถ่ายภาพตรวจสอบการกระจายของ “ควายน้ำ” ร่วมกับการศึกษาใบบัว และคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม – http://www.facebook.com/FlySafe-Drone-Academy-331398363563690/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 10 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management) จำนวน 2 อัตรา – เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรมหรือสาขาวิชาการท่องเที่ยวหรืออื่น ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง – ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่สมัครอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.2 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา Logistics Analytics and Supply Chain Management …

Read More »

ไฮไลท์ความสำเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมบริการ ประสานภารกิจกับ นักวิจัย สำนักวิชา ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่ นำไปสู่ความสำเร็จด้านการวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 5 ด้าน เสริมฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนี้ 1 ด้านนักวิจัย: คณาจารย์ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand Toray Science Foundation และ Global Young Scientist Summit 2 ด้านบทความวิจัย: จำนวนตีพิมพ์สะสมรวมในฐานข้อมูล Scopus เกิน 900 บทความ โดยในปีนี้มีจำนวนในระดับ 0.25 paper per capita และมีบทความ 12 เรื่องที่ได้ตีพิมพ์ ในวารสารที่มีค่า ISI impact factor มากกว่า 4 …

Read More »

สกอ.ภาคใต้ตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎสุราษร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราฃภัฎสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย โดยในปีนี้ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และทีมงาน จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำผลงานจากโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถกรรมจากกระจูดให้มีกลิ่นหอมและปราศจากเชื้อราเพื่อเป็นสินค้า Premium OTOP ของอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อเป็นตัวแทนจัดนิทรรศการและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการรับมอบโล่ขอบคุณเครือข่ายภาคีที่เข้าร่วมจัดงาน จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราฃภัฎสุราษฎร์ธานี โดยผลงานวิจัยดังกล่าวมีผู้เข้าเยี่ยมชมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ประมวลภาพ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

Read More »

ฐานข้อมูล SpringerLink เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านได้สืบค้นข้อมูลงานวิจัย มากกว่า 11 ล้านรายการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแนะนำฐานข้อมูล SpringerLink ซึ่งมีเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น Behavioral Science,Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร (Article) …

Read More »

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน

อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำวิชาสำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองหัวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research) ได้รับรางวัล Oral presentation award หมวด audience award จากงาน 9th Asian Medical Education Association (AMEA) Symposium cum Frontiers in Medical and Health Sciences Education2017 : “Preparing Healthcare Learners for a Changing World” เมื่อวันที่ 14 …

Read More »

ผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปรากในการเดินทางเพื่อศึกษาวิจัย ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (TBUS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ในฐานะนักวิจัยเข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปราก โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก โดยมี นางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทุนวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมหารือ “การเข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปรากในครั้งนี้ เนื่องมาจากการที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีผมเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ดร.พิมพ์ลภัส หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 และ ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 ในการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสปาทาวน์ต้นแบบของประเทศไทย ในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ …

Read More »