Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 19)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2017 พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

นักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2017, PACCON 2017) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Centra Government Complex Hotel & Convention Centre กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ได้รับเชิญให้บรรยายใน Inorganic Chemistry section หัวข้อ “Coordination Complexes as Molecular Switches: Adventures in Molecular Magnetism” นอกจากนี้ยังมี …

Read More »

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ 1. บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง 2. บทความวิชาการ …

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมทุนภายใต้โครงการท้าทายไทย สกว.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสาวสุจินดา ย่องจีน บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม workshop ครั้งที่ 1 ผู้รับทุนภายใต้โครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม สกว. จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมาย ความคาดหวัง แนวทางการทำงานในภาพรวมของโครงการ ร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างมหาวิทยาลัย 24 มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวิจัยตลอดกระบวนการจัดการต้นน้ำ กลางนำ้ และปลายน้ำ และเพื่อพัฒนาทักษะในการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนากรอบโจทย์ของชุดโครงการ ประเด็นสำคัญจากการประชุม คือการทำ workshop เรื่อง problem tree, priority setting, objective tree และ logical framework …

Read More »

ผอ.ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เข้าพบอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สกว. เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เพื่อพูดคุยหารือขยายความร่วมมือการทำงานทางด้านการวิจัยระหว่าง ม.วลัยลักษณ์ และ สกว.ให้มีมากยิ่งขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าร่วมหารือด้วย ประมวลภาพ ข่าวโดย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

WMS Journal of Management ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2560) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2560) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้วผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ ทั้ง 7 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ www.wmsjournal.com WMS Journal of Management มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการเชิงนวัตกรรม ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการ สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง มีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม – เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน – ธันวาคม …

Read More »

ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุกฯ ขยายเปิดรับบทคัดย่อ จนถึงวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ “Active Learning: Classrooms of the Future”  ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ จนถึงวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560  ภายใต้รูปแบบ Teaching and Learning 1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Case-based Learning) 2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 5) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning) 6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) 7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  Education in the Changing …

Read More »

นักวิชาการจาก 7 ประเทศ ร่วมเผยแพร่ผลงานใน Walailak J Sci & Tech: Plant Sciences and Microbiology

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 3 (Volume 14 Number 3 March 2017: Plant Sciences and Microbiology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านจุลชีววิทยาและพฤกษศาสตร์ ที่เป็นผลงานร่วมของ Max-Planck Institute for Biochemistry (ประเทศเยอรมนี) General Directorate of Education in Anbar/University of Anbar (ประเทศอิรัก) University of Malaya (ประเทศมาเลเซีย) University of Karachi (ประเทศปากีสถาน) University of Madras …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช พบกับ การเสวนาภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมและอนาคตข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ชมและชิมการสาธิตการประกอบอาชีพด้วยการทำขนมจาก จากข้าวสังข์หยด และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีจากลุ่มน้ำปากพนัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกพร รัตนปราโมทย์ โทรศัพท์ 0-7567-3569 กำหนดการ

Read More »

นักวิชาการจาก 6 มหาวิทยาลัย ร่วมเผยแพร่ผลงานใน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว เป็นฉบับแรกที่ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว. ได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้จัดทำวารสารต่อเนื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติ เนื้อหาประกอบด้วยบทความจาก 6 มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงงานวิชาการสู่ชุมชน ทั้งในด้านสังคม การศึกษา และ การจัดการทรัพยากรพื้นถิ่น ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่าน และอ้างอิง ได้จาก http://abcjournal.trf.or.th และสามารถส่งบทความเพื่อการเผยแพร่ได้ทางอีเมลล์ abctrfjournal@gmail.com

Read More »

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท

รายละเอียดการประกวด แบบฟอร์มรับสมัคร

Read More »