Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 19)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม Training Workshop on Plasma Diagnostics for Fusion Research

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม The 1st Training Workshop on Plasma Diagnostics for Fusion Research  ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ขจรฤทธิ์    รักษาการรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กล่าวเปิดงาน การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านพลาสมาและพลังงานฟิวชั่น เพื่อให้เกิดงานวิจัยและการพัฒนาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบวัดพลาสมา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพลาสมาและพลังงานฟิวชั่นระหว่างกลุ่มวิจัยภายในประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) มีผู้เข้าร่วมทั้ง อาจารย์  นักวิจัยและนักศึกษาทั่วประเทศ            กิจกรรมฝึกอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ประกอบด้วย การบรรยาย – หัวข้อภาพรวมและแผนการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน (Nuclear fusion) ในประเทศไทย โดย  ดร. รพพน พิชา หัวหน้าฝ่ายฟิสิกส์และวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ – …

Read More »

ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech

บทความวิจัยเรื่อง An Integrated Event Detection and Decision Support System for Managing the Health of Ocean and Climatic Sensor ของ คุณเปรมฤดี นุ่นสังข์ และ พีรวิชญ์ เควด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร. กฤษณะเดช และ รศ.ดร มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak Journal of Science and Technology Vol. 13 no. 9 September 2016: Botany, Wildlife …

Read More »

วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เผยแพร่ออนไลน์ แล้ว

วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์(สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์) ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เนื้้อหาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ระยะเริ่มแรกเป็นสิ่งตีพิมพ์จำนวนหน้าไม่มากนัก ขนาดกระดาษเอสี่ ต่อมาพัฒนารูปแบบให้กะทัดรัดมีขนาดเล็กลง และพัฒนาเนื้อหามาตามลำดับ ได้เผยแพร่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในประเทศ และบางฉบับสjงไปต่างประเทศตามความประสงค์ของสถานการศึกษาต่างประเทศที่เปิดสอนเกี่ยวกับภาษาไทยและไทศึกษา ขณะนี้ วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับล่าสุดและย้อนหลังไป ๒ ฉบับ ได้เผยแพร่ออนไลน์แล้วตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนการพิมพ์เป็นเล่มยังคงมีอยู่แต่ลดจำนวนการจัดพิมพ์ลงไป ท่านที่ประสงค์จะรับวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นเล่ม ผู้สนใจสามารถรับได้ที่ สำนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา โอกาส จึงขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ที่สนใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมเปิดอ่านวารสารออนไลน์สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เพื่อความรู้ความเข้าใจในด้านนี้และความบันเทิงใจในสุนทรียรสแห่งวรรณกรรม     ข่าวโดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเวทีฝึกอบรมหลักสูตร “Human Subject Protection Course”ส่งเสริมจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“Human Subject Protection Course” ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานเปิดการอบรม มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและนักวิชาการและนักวิจัยของหน่วยงาน/สถาบันต่างๆ เข้าร่วมกว่า 200 คน   รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“Human Subject Protection Course” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหน่วยงานหรือองค์กรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้มีมาตรฐานในการพิจารณาโครงการตามหลักสากลอันจะส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก หรือ World Ranking …

Read More »

กล้อง CLSM : กล้องฟลูออเรสเซนต์สำหรับศึกษาสแกนภาพแบบ 3 มิติ ทางชีววิทยา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยกล้อง CLSM (Confocal Laser Scanning Microscope) ยี่ห้อ LEICA รุ่น SP5 II หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า กล้องฟลูออเรสเซนต์สำหรับศึกษาสแกนภาพแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอนชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในการศึกษาทางชีววิทยา ตั้งแต่ชีววิทยาระดับเซลล์ ยีน หรือชีววิทยาระดับไมโครโมเลกุล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับงานที่ต้องการภาพความละเอียดสูงและเก็บภาพเฉพาะบริเวณจุดโฟกัสโดยสามารถเลือกระดับความลึกของชั้นตัวอย่างที่ต้องการได้ กล้อง CLSM ให้ภาพที่มีความสว่างและความคมชัดสูง ให้ลำแสงที่มีความเข้มสม่ำเสมอ และสามารถเลือกปรับโฟกัสได้ง่าย เพิ่มความแตกต่างของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ ที่สำคัญลดการปนเปื้อนของแสงฟลูออเรสเซนต์จากพื้นหลังได้ ภาพที่ได้จึงมีคุณภาพความคมชัดสูง มีความจำเพาะและความไวในการจำแนกและรับสัญญาณแสงได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเสริม และยังสามารถสแกนได้ 3 สี พร้อมกัน ทั้งยังสามารถกำหนดค่าการสแกนภาพได้หลายรูปแบบ โดยมีคุณภาพความละเอียดของภาพสูงถึง 8,192 x 8,192 pixels กล้อง CLSM มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ที่ให้ลักษณะสเปกตรัมของแสงที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการใช้งานสีย้อมที่แตกต่างกัน โดยมี Laser excitation …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นแบบบรรยายการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นแบบบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการสุขภาพ” ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความแบบบรรยายดีเด่น

Read More »

ศ.นายแพทย์ ดร.ประพันธ์ ภานุภาค บรรยายพิเศษ “เอดส์ : จากการวิจัยสู่ชุมชน” งาน “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล บรรยายพิเศษ “เอดส์ : จากการวิจัยสู่ชุมชน (AIDS : From Research to Communities” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8” ภายใต้แนวคิด Research for Well-being เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประพันธ์ ได้เล่าให้ฟังถึงมูลเหตุจูงใจให้ทำงานด้านผู้ป่วยโรคเอดส์ ว่า ได้ทำงานทางด้านภูมิคุ้มกัน โดยในปี 2527 ได้รักษาผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ต่อมาได้วินิจฉัยว่า เป็นโรคเอดส์ 2 รายแรกในประเทศไทย ซึ่งในสมัยนั้นไม่ได้มีชุดตรวจ …

Read More »

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา : การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางสุขภาพของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางสุขภาพของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน “สหวิทยาการสุขภาพ” ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด Smart and Healthy Life เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายแพทย์มงคล ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เริ่มจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จำนวน 13 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2583 ขณะที่คนทำงานมีอายุระหว่าง 15-59 ปี รับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ เฉลี่ย 5 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ปัญหาผู้สูงอายุที่พึ่งพึง …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการสุขภาพ” ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิชาการสุขภาพ” ครั้งที่ ๑ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โอกาสนี้ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงาน ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิชาการสุขภาพ” ครั้งที่ ๑ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ จากคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลากรทางสุขภาพและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตลอดจนนักวิจัยโดยทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือในการขยายเครือข่ายทางวิทยาการสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชา ตลอดจนการพัฒนานักวิจัยให้กับสังคมไทย อันจะขับเคลื่อนงานวิจัยให้ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิชาการสุขภาพ” …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเครื่องยิงลูกเทนนิส

เครื่องยิงลูกเทนนิส คำขอเลขที่ 1603001032 ยื่นคำขอเมื่อ 7 มิถุนายน 2559 ประดิษฐ์โดย: อาจารย์ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ นายสุเทพ เหนือคลอง นายช่างเทคนิค ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ถือสิทธิ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูลผลงาน: การประดิษฐ์ชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับ ในปัจจุบันการฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาเทนนิสเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ พัฒนาและมีประสบการณ์การเล่นเทนนิสเพิ่มขึ้น แต่การเรียนรู้ด้วยตนเองไม่สามารถพัฒนาทักษะเทนนิสได้ดีเท่ากับการมีอุปกรณ์ที่คอยส่งลูกเทนนิส ที่สามารถส่งลูกเองโดยระบบควบคุมอัตโนมัติ ทำให้ฝึกทักษะได้แม้อยู่คนเดียว การสั่งซื้อและนำเข้าอุปกรณ์กีฬาที่ยังไม่สามารถผลิตในคุณภาพที่ดีและจำหน่ายในราคาถูกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเข้าเครื่องยิงลูกเทนนิสจากต่างประเทศทำให้รัฐบาลไทยสูญเสียรายได้ให้กับนานาประเทศค่อนข้างสูง โดยมีราคาตั้งแต่ 78,000 บาท ถึงราคา 342,000 (บริษัทฟุตบอลไทย มหาชนจำกัด) ดังนั้น ทีมนักวิจัยจึงคิดประดิษฐ์และการสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิส “วลัยลักษณ์โมเดล” ที่มีราคาถูก รวมทั้งมีประสิทธิภาพการใช้งานได้คล้ายกับเครื่องยิงที่สั่งซื้อในราคาสูงจากต่างประเทศอุปกรณ์เครื่องยิงลูกเทนนิสซึ่งสามารถจ่ายไฟได้นานเกินกว่า 12 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการทำให้เคลื่อนย้ายเครื่องยิงลูกเทนนิสไปได้สะดวกทุกสนาม ทุกสถานที่ โดยไม่ต้องเสียบสายไฟ การยิงลูกเทนนิส สามารถควบคุมและสั่งงานด้วยระบบรีโมท ไกลในระยะทาง 30 เมตร …

Read More »