Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 19)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามผู้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดพิธีลงนามผู้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  วิทยพันธ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร. อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นสักขีพยานการลงนาม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาที่ได้รับทุนประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ …

Read More »

เปิดตัวแฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำแฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ แฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ากดไลค์และกดติดตามความเคลื่อนไหวของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่ facebook: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ติดต่อได้ที่ สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3565, 0-7567-3566, 0-7567-3567 โทรสาร 0-7567-3553

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากประเทศไต้หวัน

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ คัดเลือกผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที “12th Taipei International invention Show & Technomart” (INST 2016) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2559 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน นั้น ผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์” (Campylobacter subsurface motility test) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   ภาพและข่าวโดย ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

Read More »

ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษที่สถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ 2 แห่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข หัวหน้าหน่วยวิจัยโบราณคดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษที่สถาบันชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองแห่ง ประกอบด้วย 1. ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษเรื่อง “Current Issues in Southeast Asian Archaeology” ณ Southeast Asian Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA) 2. ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษเรื่อง “Busy Neighbourhood: Peninsular Thailand and the Network of Trade and Social Interaction in the Gulf of Siam since the Iron …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินหน้าหนุน วิจัยสถาบัน เพื่อเสริมสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับเป็นงานวิชาการเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาอนุมัติ 3 โครงการวิจัย ตามประกาศปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ -โครงการ “เหตุผลของการสละสิทธิ์หลังได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ที่มี ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นหัวหน้าโครงการ -โครงการ “การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ที่มี ดร. พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาการจัดการ เป็นหัวหน้าโครงการ -โครงการ “ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค ในมุมมองของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ที่มี อ. ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ในปีงบประมาณ 2560 จะมีการสนับสนุนให้ บุคลากร เสนอโครงการวิจัยสถาบันมากขึ้น ในทุกๆ ด้าน เพื่อนำไปเสริมสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับเป็นงานวิชาการเด่น รวมถึงการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว …

Read More »

ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตปี 2559 จากมูลนิธิ “อานันทมหิดล”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สาขาวิชาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตแก่แพทย์ ปี 2559 เป็นเงิน 20,000บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ในโรงเรียนแพทย์ให้สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตเยี่ยงบัณฑิต และให้อาจารย์รุ่นใหม่ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านวิจัย การสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาโรงเรียนแพทย์ให้กลายเป็นกำลังหลักสืบไป ข่าวโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ปี 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ตามประกาศปี 2555 จำนวน 4 ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร และ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ที่ได้ผลิตผลงานวิจัยเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดสู่สังคมใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อขยายการสนับสนุนการทำวิจัยเป็นกลุ่มให้เกิดผลกระทบสูง สอดคล้องกับแนวทาง Thailand 4.0 และ วิสัยทัศน์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรงบพัฒนาตามยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศขึ้น นักวิจัยที่ต้องการรับทุน โครงการ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ สามารถแจ้งความประสงค์กับ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม (schitnar@wu.ac.th) เพื่อจัดเวลา การนำเสนอแนวคิดจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ และ แผนการพัฒนาชุุดโครงการหรือข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่ ต่ออธิการบดี และรองอธิการบดี ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ข่าวโดย งานช่วยนักบริหาร

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ลงนามร่วมเยอรมนี ต่อยอดงานวิจัยไม้จากต้นปาล์ม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Dr.Hartmut Henneken, Director, Research Services and Speaker of PalmwoodNet ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตไม้จากต้นปาล์ม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และส่วนวิเทศเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การลงนามครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จของหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัย และการขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเพื่อการวิจัยระดับสูง ระหว่าง ม.วลัยลักษณ์ กับ Palmwood NetCore Team ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในประเทศเยอรมนี จำนวน 5 …

Read More »

ธนิดา เจริญสุข : นักศึกษา ป.เอก สังเคราะห์วัสดุแก้วชีวภาพมุ่งเน้นการรักษาโรคมะเร็งกระดูก

นางสาวธนิดา เจริญสุข ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้ทำวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา หัวข้อเรื่อง “การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของแก้วชีวภาพแบบรูพรุนที่มีส่วนประกอบของเหล็กออกไซด์” โดยใช้วิธีการ โซล-เจล ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมี สังเคราะห์วัสดุแก้วชีวภาพที่มีคุณสมบัติสามารถทำงานได้แบบ multifunction ที่มุ่งเน้นการรักษาโรคมะเร็งกระดูก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนิดา เล่าให้ฟังเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของ “แก้วชีวภาพ (Bioactive glass)” ว่า เป็นวัสดุปลูกถ่ายกระดูกสังเคราะห์ สามารถใช้แทนที่ส่วนที่บกพร่องหรือเสียหายของกระดูก กระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งสลายบางส่วนไปได้ในขณะเดียวกัน จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวงการวิศวกรรมเนื้อเยื่อปัจจุบัน โดยเมื่อแก้วชีวภาพอยู่ในสภาวะร่างกาย จะเกิดการสลายตัวที่บริเวณพื้นผิวสัมผัสกับของเหลวในร่างกาย ก่อให้เกิดชั้นผิวไฮดรอกซีแอปาไทต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของแร่ธาตุกระดูก จึงเกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างแก้วชีวภาพกับเนื้อเยื่อกระดูกเดิม …

Read More »

2016 A year in view: ความสำเร็จด้านการวิจัยในปีงบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณสำนักวิชา ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่รวมบริการ ประสานภารกิจ นำไปสู่ความสำเร็จด้านการวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 1 ความสำเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ในวารสารวิชาการนานาชาติ ชมสรุปได้จาก Walailak University proudly presents: The Number Game 2 ความสำเร็จในการหนุนเสริมงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายปฏิบัติการสู่เวทีระดับชาติ ชมสรุปได้จาก Walailak University proudly presents: Forces Awaken 3 ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรตามแนวทาง Thailand 4.0 ชมสรุปได้จาก Walailak University proudly presents: The Hopeful Eight 4 ความสำเร็จในการจัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ ชมสรุปได้จาก Walailak University proudly presents: The …

Read More »