Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 12)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย ส่งมอบงานวิจัยการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวอันดามัน

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุร …

Read More »

“กาญจนดิษฐ์โมเดล” ก้าวสำคัญของการวางระบบแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอขนาดใหญ่ 13 ตำบล 117 หมู่บ้าน และ อสม. 2,340 คน

“กาญจนดิษฐ์โมเดล” ก้าวสำคัญของการวางระบบแก้ปัญหาโร …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech July 2018: Sensing and Coating Technology

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

วารสารฟิสิกส์ไทยฉบับล่าสุด ปีที่ 35 ฉบับที่ 1, 2561 ออนไลน์แล้ว

วารสารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเป็นที่ดึงดูดและสนใจ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จับมือบริษัทเอกชน ร่วมวิจัยและพัฒนาศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัย …

Read More »

ผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น

อาจารย์จิรพัฒน์  นาวารัตน์ อาจารย์สาขาวิ …

Read More »

บรรณาธิการจัดการ Walailak J Sci & Tech ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร แนะนำการพัฒนาวารสารเข้าสู่ Scopus

คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ บรรณาธิการจัดการ Walailak Jo …

Read More »

ชมนาดสะตออบแห้งคว้ารางวัลผลิตภัณฑ์กระบวนการนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางอุทยานวิทย …

Read More »