Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 10)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ผศ.ดร. นุชจรี จีนด้วง ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการรับเชิญของ Walailak J Sci & Tech: Medicinal Plants

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

นโยบายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการผลักดันและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

              & …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมให้ข้อมูลงานวิจัยกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะนักวิจัยจากมหาวิทยา …

Read More »

ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รั …

Read More »

รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี พ.ศ. 2561

ฐานข้อมูล Scopus ประกาศรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย “ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด กับโอกาสและบทบาทมหาวิทยาลัยในพื้นที่”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติ จาก ดร.สีลาภรณ์ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย ส่งมอบงานวิจัยการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวอันดามัน

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุร …

Read More »

“กาญจนดิษฐ์โมเดล” ก้าวสำคัญของการวางระบบแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอขนาดใหญ่ 13 ตำบล 117 หมู่บ้าน และ อสม. 2,340 คน

“กาญจนดิษฐ์โมเดล” ก้าวสำคัญของการวางระบบแก้ปัญหาโร …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech July 2018: Sensing and Coating Technology

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

วารสารฟิสิกส์ไทยฉบับล่าสุด ปีที่ 35 ฉบับที่ 1, 2561 ออนไลน์แล้ว

วารสารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเป็นที่ดึงดูดและสนใจ …

Read More »