Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 10)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน : นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมงาน บรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9” ภายใต้แนวคิด Research for Competitiveness and Contextual Innovation เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เริ่มจากการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ในองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานอย่างละเอียดลึกซึ้งกับการพัฒนาองค์ความรู้ของนักวิจัยให้ไปสู่ขั้นสูงเพื่อการสร้างนวัตกรรม โดยได้อธิบายถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมว่า การศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นความรู้ที่ได้มาจากครู พอถึงระดับมัธยมศึกษาก็มีการขยายฐานความรู้กว้างขึ้น จนถึงระดับปริญญาตรี องค์ความรู้ที่ได้รับจะมีพัฒนาการในเชิงลึกมากขึ้นและเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่สนใจ ยิ่งเมื่อศึกษาถึงระดับปริญญาโทและเอกแล้วจะต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยยกตัวอย่างว่าตนเองกว่าจะพัฒนางานวิจัยให้สร้างนวัตกรรมบางอย่างได้ ต้องผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเยาว์ จนถึงระดับปริญญาเอกโดยมีพ่อ แม่ ครู อาจารย์เป็นผู้คอยให้ความรู้ จนเกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะศาสตร์ด้านน้ำมันหอมระเหย ที่ตนเองมีความหลงไหลในเสน่ห์ของสิ่งนี้ตั้งแต่การทำวิจัยครั้งแรกในระดับปริญญาตรีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง …

Read More »

ขอเชิญชวนเลือกตั้งกรรมการสภานักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2560

ขอเชิญชวนคณาจารย์เลือกตั้งกรรมการสภานักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารไทยบุรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง สภานักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้กรรมการสภานักวิจัยส่วนหนึ่ง (จำนวน 10 คน) มาจากการเลือกตั้งโดยพนักงานสายวิชาการ และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นั้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ในฐานะคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภานักวิจัยจากพนักงานสายวิชาการ ได้เปิดรับสมัคร รับการเสนอชื่อ และดำเนินการสอบถามความสมัครใจจากผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว (สิ้นสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560) สรุปมีพนักงานสายวิชาการ จำนวน 17 คน จาก 9 สำนักวิชา เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภานักวิจัย ดังรายนามต่อนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ …

Read More »

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น

Read More »

มวล.จัดวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 9 “Research for Competitiveness and Contextual Innovation”นักวิชาการจากทั่วประเทศร่วมนำเสนองานวิจัยกว่า 200 บทความ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐาน สกอ.ภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวข้อ Research for Competitiveness and Contextual Innovation ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีนักวิชาการส่งผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์เข้าร่วมนำเสนอกว่า 200 บทความ จาก 62 หน่วยงานทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ (Research University)แห่งคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยขั้นสูงเพื่อประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน …

Read More »

ตามรอยเท้าพ่อ ISSAA 2017_Innovation for tomorrow’s world

งานประชุมวิชาการนานาชาติ The2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017) ภายใต้แนวคิด “Innovation for tomorrow’s world” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAA 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจในสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความโดดเด่น และความเป็นเอกภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (29 …

Read More »

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 25

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 25 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคมดีเด่น ผลงานเรื่อง “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (2) รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น ผลงานเรื่อง “การพัฒนาไม้ยางพาราให้มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ปราศจากเชื้อราเพื่อสุขภาพ” โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (3) รางวัลบทความวิจัยพื้นฐานที่มีการอ้างอิงสูงสุดประจำปี 2560 ผลงานเรื่อง “Hepatoprotective effect of curcumin and alpha-tocopherol against cisplatin-induced oxidative stress.” โดย ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ และคณะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Read More »

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสครบรอบสถาปนา 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญ เข้าร่วม การสัมมนาและประชุมวิชาการ ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25 ปี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศเป็นไฮไลท์ ดังนี้   22-24 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2 ณ อาคารวิจัย 23-24 มี.ค. 60 การสัมมนาวิชาการรัฐศาสตร์วิจัย ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 24 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Living Will and Palliative Care  ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ 24-25 มี.ค. 60 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Work Integrated Learning  …

Read More »

พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ที่ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 โดยมีพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์ทางคลินิกจาก ทั่วประเทศ ประมาณ 80 คน เข้าร่วม ซึ่งในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ตามพันธกิจยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดำเนินงานที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และทรัพย์สินให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดว่าการอบรมครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรวิชาชีพทางการพยาบาลให้มีสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาแนวทางการพยาบาลที่เป็นมาตรฐาน …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ ได้รับทุน มูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เดินทางไปรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ มูลนิธิโทเรฯ (Thailand Toray Science Foundation: Science and Technology Research Grant) ครั้งที่ 23 ปี พ.ศ. 2559 จาก ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ด้วยงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อการผลิตน้ำมันของสาหร่าย Botryococcus braunii รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ttsf.or.th/winner2.php

Read More »

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษมากมาย ได้แก่ ดร.ถนอม  ชาภักดี คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและนักวิจารณ์ศิลปะชื่อดัง วิทยากรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การผลักดันวัฒนธรรมรากหญ้าของไต้หวัน” วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประวัติวิทยากร   รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-13.30 …

Read More »