Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 10)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี : การวิจัยตอบโจทย์การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวทาง sustainable development goals

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในฐานะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่มีผลงานวิจัยทางด้านทรัพยากรทางทะเลที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรปูม้า ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี เป็นศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังสำเร็จการศึกษาได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตรจารย์ทางด้านชีววิทยาประมง หลังจากที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ได้ 5 ปี ก่อนจะได้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประเภทพัฒนาบุคลากรของรัฐ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ocean and earth science) ที่มหาวิทยาลัย Southampton ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ เล่าว่า ในช่วงที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้ทำงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรหอยนางรมชนิดพันธุ์พื้นเมืองของยุโรป (Ostrea edulis) …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ส่งมอบผลงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Center of Excellent for Tourism Business Management and Creative Economy, TbuS ) ส่งมอบผลงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ Krabi Tourism Brand แก่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระบี่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวที “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ” นักวิจัย-นักศึกษาทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงาน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” นำเสนอการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยมีวิทยากรระดับประเทศร่วมบรรยายพิเศษ และมีคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 25 สถาบันเข้าร่วมกว่า 500 คน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษา และถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า …

Read More »

WMS Journal of Management ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

       วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ ทั้ง 9 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์www.wmsjournal.com WMS Journal of Management มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการเชิงนวัตกรรม ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย      บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการ สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง มีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบวารสาร  อีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม – เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน …

Read More »

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน “Cutting Edge Technology for Food Innovation: นวัตกรรม และ กลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่”

                  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จัดงานสัมมนา “Cutting Edge Technology for Food Innovation: นวัตกรรมและกลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ …

Read More »

Walailak J Sci & Tech June 2017: Engineering Mathematics and Image Processing ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 6 (Volume 14 Number 6 June 2017: Engineering Mathematics and Image Processing) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านการประมวลผลภาพและคณิตศาสตร์ในวิศวกรรม ที่เป็นผลงานร่วมของ University of Zawia (ประเทศลิเบีย), University of Lagos (ประเทศไนจีเรีย) Sultan Moulay Slimane University (ประเทศโมร็อกโก) Shanghai University (ประเทศจีน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Walailak J Sci & …

Read More »

อาจารย์เคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เผยแพร่บทความในวารสาร ISI Impact Factor 9.144

บทความเรื่อง “Solvent modified spin crossover in an iron(III) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis” ซึ่งเป็นผลงานของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุเชิงฟังก์ชัน (FuNTech) ร่วมกับ นักวิจัยในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลา 4 ปี ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Chemical Science ฉบับเดือนพฤษภาคม 2017 ผลงานนี้เป็นผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของ ดร.วาสินี พลศรี ระหว่างที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี และจากนั้นได้ทำการศึกษาวิจัยขยายผลต่อร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง ระหว่างที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก ณ Monash University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ได้ความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับที่สามารถได้รับการตีพิมพ์เป็น Edge …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ที่ได้รับการสนับสนุน “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา

ยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ในโอกาสที่ได้รับการสนับสนุน “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา โพสต์โดย Sujinda Youngjeen บน 3 พฤษภาคม 2017

Read More »

กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 Breathing : as a key management for function

หลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 Breathing : as a key management for function โดยมีนักกายภาพบำบัดทั่วภาคใต้เข้าร่วม ด้านคณบดีสหเวชศาสตร์เผย มีแผนเปิดหลักสูตรกายภาพบำบัด โปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมสุภารอยัลบีช อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง รักษการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Breathing : as a key management for function ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยมีนักกายภาพบำบัดจากทั่วภาคใต้ที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 51 คน …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี(เสวนาวิชาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง) หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0” ระหว่างวัน ที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก 8 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 200 คน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »