Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 10)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

อาจารย์ และนักศึกษา มวล. นครศรีธรรมราช ผลิตคิดค้นเครื่องอบไม้ยางพาราคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศ ออกอากาศทาง ช่อง NBT

อาจารย์ และนักศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มวล. นครศรีธรรมราช ผลิตคิดค้นเครื่องอบไม้ยางพาราคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศ ออกอากาศทาง ช่อง NBT วันที่ 25 สิงหาคม 2560

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมนำเสนอนิทรรศการในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยได้นำผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง” ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำผลงานวิจัยจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าว หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ โครงการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการข้าวพันธุ์พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรโครงการความสามารถการต้านออกซิเดชันและการเกิดโรคเบาหวานของข้าวพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการการควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ด้วยเชื้อราไตรโคเดอมาร์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการช่องทางการกระจายสินค้าข้าวพันธุ์พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาเขียวจากต้นข้าวไข่มดริ้น หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรวรรณ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ การพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับแสดงผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับการปลูกข้าวแบบใช้ข้อมูลเซนเซอร์ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว พร้อมด้วยนักวิจัยในโครงการ โครงการฯดังกล่าวได้รับอุดหนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

นายมานิต จิตต์ประไพย น.ส.สุภาพร ทองจันทร์ น.ส.จุฬาพร พันธ์กำเหนิด และนายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จากจำนวนทั้งสิ้น 35 ผลงาน ในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 “สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อประชาคมอุดมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 จัดโดย คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ระบบจองรถออนไลน์ เป็นระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาร่วมกับส่วนบริการกลาง โดยนายอุทัย แกล้วกล้า และ น.ส.ชมพูนุช เทพรักษา ซึ่งเปิดใช้งานภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ระบบนี้ช่วยลดขั้นตอนในการประสานงาน …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านภาษา Symposium of International Languages and Knowledge 2017 (SILK 2017) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านภาษา Symposium of International Languages and Knowledge 2017 (SILK 2017) ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (Universiti Malaysia Perlis – UniMAP) เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม ณ โรงแรม The Putra Regency รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยมี YBhg. Prof. Ir. Dr. Rezuwan bin Kamarudin …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนอุดหนุน การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ “การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ” จาก นายธเนศ วิชชุไตรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด ในการนี้มี อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และผู้แทนจากบริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามสัญญารับทุน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โครงการ “การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ” เป็นผลงานการวิจัยของ นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟกำลังสูงเพื่อลดความชื้นขยะ ทำให้ได้เทคโนโลยีต้นแบบไมโครเวฟที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความชื้นจากขยะที่มีความชื้นสูง เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณมากและเป็นปัญหาในระดับประเทศอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ มีมูลค่าทุนวิจัย จำนวน 300,000 …

Read More »

มวล. – สวรส. ลงนามความร่วมมือ สนับสนุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์” (Center of Excellence in Health System and Medical Research) มุ่งตอบสนองการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ พัฒนาโจทย์วิจัยเชื่อมต่อจากระดับพื้นที่สู่ระดับประเทศ พร้อมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากความรู้ในงานวิจัยควบคู่กับการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ และแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ …

Read More »

อาจารย์สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่ผลงานในวารสารชั้นนำของโลก

ผศ. ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่บทความเรื่อง “Preheating in an inflationary model with disformal coupling” ใน Physical Review D Volume 96 Article ID 023524 Physical Review D เป็นวารสารชั้นนำของโลกด้านอนุภาค สนาม แรงโน้มถ่วง และเอกภพวิทยา ที่จัดพิมพ์โดย American Physical Society อยู่ใน Quartile 1 ของฐานข้อมูล ISI มีค่า Journal impact factor …

Read More »

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Volume 10, Number 1 (2017) January – June 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Volume 10, Number 1 (2017) January – June 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว ผู้สนใจอ่านรายละเอียดในฉบับได้ที่เว็บไซต์ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ห้อง 206 ชั้น 2 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 E-mail: socjourn.wjss@gmail.com, socjourn.wjss@hotmail.com โทรศัพท์: 075-673565    

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสายสังคม รวมถึงสามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับการวิจัย และมีทักษะ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์กับการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Read More »