Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสถาบันวิ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 จำนวน 82 วารสาร

              & …

Read More »

สสว. จับมือ ม.วลัยลักษณ์ แถลงจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Excellence Center มุ่งยกระดับให้วิสาหกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ รายงานความก้าวหน้าโครงการท้าทายไทยต่อ สกว.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา …

Read More »

สวน. มอบของที่ระลึกแด่ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา …

Read More »

29 เมษายน 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่จะก้าวไปเป็น …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์รับเกียรติบัตรเครือข่ายการพัฒนานักวิจัย วช.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ คว้ารางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรก …

Read More »

คณาจารย์ และนักวิจัย ม. วลัยลักษณ์ร่วมเป็นบรรณาธิการ Walailak Procedia 2019: no.2-6 วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย&# …

Read More »