Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ Special Issue of Nursing เป็นฉบับแรกของปี ค.ศ. 2019

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

ผอ.สวน.เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ย …

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ มวล.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จ …

Read More »

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว.”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสด …

Read More »

คณาจารย์และนักศึกษา ม. วลัยลักษณ์ ร่วมสร้างสถิติ เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2561

 ในปีงบประมาณ 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิท …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเกียรติบัตรนักวิจัยใหม่ วช.

              & …

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยใหม่ วช.

              เ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสด …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสด …

Read More »