Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ดังนี้ Keynote Speaker 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวาณิช บรรยายหัวข้อ “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน บรรยายหัวข้อ “มหาวิทยาลัย: ตาน้ำแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” Session Keynote 3. นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช บรรยายพิเศษหัวข้อ ” “สุวรรณภูมิ ทวารวดี ศรีวิชัย สิริธัมมานคร: หัวเลี้ยว หัวต่อ ประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ได้เวลาทบทวน?” 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพงศ์ …

Read More »

แบบสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ และยานพาหนะสำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “วลัยลักษณ์เดย์” 2561

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ และยานพาหนะสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนาชาติ “วลัยลักษณ์เดย์” ระหว่างวันที่ 22-31  มีนาคม 2561 แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ แบบสำรวจความต้องการใช้รถรับ ส่ง แบบประเมินการจัดงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2561 แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555

Read More »

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ฉบับใหม่ เชื่อมโยงกับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology Vol. 15 No. 4 (ปีที่ 15 ฉบับที่ 4) April 2018: Special issue on Sustainable Agriculture and Agro-industry ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดยได้รับเกียรติ จาก รศ. ดร. นฤมล มาแทน อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) ประสานการพิจารณาผลงานจากการประชุมวิชาการ International Conference on Sustainable Agriculture and Agro-industry (ISSAA2017) ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณื ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 …

Read More »

28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร โดยเฉพาะคณาจารย์ที่มุ่งทำงานเพื่อสังคมและสนใจของบประมาณ Social engagement ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 เพื่อจะทำความเข้าใจและเห็นตัวอย่างงานวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อยสามองค์ประกอบคือ วิจัย+บริการวิชาการ+ชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเสริมให้งาน social engagement มีภาระงานเทียบเท่างานวิจัย ซึ่งจะทำให้ภาระงานสะท้อนความเป็นจริงของการทำงานด้านนี้มากขึ้น   

Read More »

25-27 เมษายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) (Deadline:15/03/2561)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการงานวิจัยในหน่วยงานตั้งแต่ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการงานวิจัย การประสานงานกับแหล่งทุน พร้อมเทคนิคในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ สอน แนะนำงาน และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติร่วมกันในการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้)  ประจำปีงบประมาณ …

Read More »

23 เมษายน 2561 : ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (Deadline:15/03/2561)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถนำเทคนิคการประเมินโครงการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานวิจัยของตนเองและหน่วยงาน และเกิดเครือข่ายด้านการประเมินโครงการวิจัยระหว่างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย/นักวิชาการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้  ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “อบรมและศึกษาดูงาน นวัตกรรมยางพาราและนวัตกรรรมไม้ 4.0”

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรม “อบรมและศึกษาดูงานนวัตกรรมยางพาราและนวัตกรรรมไม้ 4.0” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับผู้ประกอบธุรกิจยางพาราและไม้ยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 13 ท่าน เมื่อวันพฤหัสดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์และวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้การต้อนรับ การจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ ภาคเช้า นวัตกรรมยางพารา 4.0 “ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย “ผลิตภัณฑ์ยางพาราทางยุทโธปกรณ์” โดย อาจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี “ผลิตภัณฑ์ไม้และโฟมยางพาราสำหรับอาคาร” โดย ผศ.ดร.สุฤกษ์ …

Read More »

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 1/2561

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำทีมโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) ซึ่ง อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ นักวิจัยแต่ละท่านได้นำเสนอ concept paper ของตัวเองแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ทพ.จเร วิชาไทย จากสวรส. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ และ …

Read More »

วารสารวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม Clarivate Analytics Editors Day 2018

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วารสารวิชาการ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง  Clarivate Analytics Editors Day 2018 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับอาจารย์ บรรณาธิการ ผู้จัดการวารสารวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Chris BURGHARDT, Vice President for Content Management และ Mr.Diu Seng SEE, Solution Consultant, Clarivate Analytics การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวารสารในประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ISI หรือการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับวารสารของไทยต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์ บรรณาธิการ ผู้จัดการวารสารทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา ประสบการณ์และแนวทางแก้ไข รวมถึงเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพวารสารต่าง ๆ …

Read More »

งานวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมนำเสนอรายงานโครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้า “โครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในกิจกรรม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้ทุนท้าทายไทยฯกลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องคริสตัล 1–2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในรอบ 16 เดือน และรอบ 12 เดือน ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 24 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนนวัตกรรมมาเป็นระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยที่รับทุน ABC ระยะที่ 2 และ 3 รวมทั้งมหาวิทยาลัยใหม่ที่เพิ่งรับทุนในลักษณะ Matching fund เป็นครั้งแรก เนื้อหาสำคัญของการรายงานความก้าวหน้าในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย …

Read More »