Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม (page 3)

ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

26 ธันวาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับข้อเสนอโค …

Read More »

15-16 กพ.2562 : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours: Sleepless in Thaiburi

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิ …

Read More »

27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำ …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : (Deadline: 15/01/2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรรมในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

14 ธันวาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

Read More »

27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำ …

Read More »

8 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์วารสาร MTR มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว …

Read More »

5 – 6 พฤศจิกายน 2561 : กิจกรรมเพื่อเตรียมพัฒนาข้อเสนอโครงการของนักวิจัย ในโครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีกิจกรรมเพื่อเตรียมพัฒนาข้ …

Read More »

27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำ …

Read More »

29 ตุลาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมเวทีพัฒนากรอบโจทย์วิจัย ประเด็น การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิ …

Read More »