Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ …

Read More »

17-21 มิถุนายน 2562 : อบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นให …

Read More »

11-12 กรกฎาคม 2562: ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชา …

Read More »

29-30 มิถุนายน 2562: กิจกรรม Workshop เรื่อง การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อข้อเสนอวิจัย(Design thinking for research proposal development)

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มีการจัดการอบรมในรูปแบบก …

Read More »

26-29 มิถุนายน 2562 : ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วม กิจกรรม “การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรม “การเผยแพร่ผลงานว …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื …

Read More »

ห้ามพลาด! ขอเชิญฟังบรรยายการนำงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่าง Case study จากประเทศอิตาลี

สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับอุทยาว …

Read More »

29 เมษายน 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่จะก้าวไปเป็น …

Read More »

27-28 มีนาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

Read More »