Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

23 กรกฎาคม 2561 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

ด้วยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมจะเปิดรับข้อเสนอการวิจัย …

Read More »

17-18 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours : Secret Writers of Thasala

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมก …

Read More »

12 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

              & …

Read More »

ด่วนที่สุด 26 มิถุนายน 2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครศรีธรรมราช”

ด้วยพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการ …

Read More »

29 มิถุนายน 2561 : สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดกิจกรรม “24: นครศรีธรรมราช” จัดทำบทความวิจัยส่งวารสารใน 24 ชั่วโมง

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ …

Read More »

20 มิถุนายน 2561 : สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ Walailak J Sci & Tech จัดบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ISI-Scopus”

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ Walailak Journal of Sci …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมการเตรียมความพร้อมวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลอาเซียน (ACI)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมศูนย์บรรณสารและสื่อการศ …

Read More »

22-23 มิถุนายน 2561 : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการว …

Read More »

6-7 มิถุนายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบทบาทมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ และ การฝึกอบรม เทคนิคและเครื่องมือในการการประเมินผลลัพธ์จากการวิจัย สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม …

Read More »

19 พฤษภาคม 2561 :ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์และไอเดียในการสร้างสรรค์แบรนด์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย”

Read More »