Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

การให้บริการรถรับ-ส่ง โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) วันที่ 3-7 กันยายน 2561

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดให้บริการรถร …

Read More »

31 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมให้นักวิจัยที่ …

Read More »

ขยายเวลารับสมัครโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

17 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมเปิดประสบการณ์เพื่อการเป็นนักวิจัยเพื่อชุมชน สังคมอย่างมืออาชีพ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ̶ …

Read More »

3-7 กันยายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 (Deadline:20/08/2561)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับม …

Read More »

5 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์” และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นพ.ไพศาล เอื้ออรุณ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H) สำนักวิชาส …

Read More »

5 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์” และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H) สำนักวิชาส …

Read More »

8-9 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม” และ “International Conference on “Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม …

Read More »

28-30 มีนาคม 2562 : ม. วลัยลักษณ์ เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชา …

Read More »

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจะเปิดรับข้อเสนอการวิจ …

Read More »