Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

แจ้งเปลี่ยนวันเวลากิจกรรม “24 Hours: Sleepless in Thaiburi”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ว …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิ …

Read More »

31 มกราคม 2562 : สกว. พบปะนักวิจัยเพื่อแนะนำโครงการ MMS7

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบนักวิจัย ม …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขับเคลื่อนงานวิจัยสำหรับนักวิจัยประจำปี พ.ศ. 2562

Read More »

24 มีนาคม 2562 : ประชุมเตรียมความพร้อมวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ป …

Read More »

16 มกราคม 2562 : บรรยาย เรื่อง“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มห …

Read More »

26 ธันวาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับข้อเสนอโค …

Read More »

15-16 กพ.2562 : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours: Sleepless in Thaiburi

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิ …

Read More »

27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำ …

Read More »