Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ดังนี้ Keynote Speaker 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวาณิช บรรยายหัวข้อ “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน บรรยายหัวข้อ “มหาวิทยาลัย: ตาน้ำแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” Session Keynote 3. นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช บรรยายพิเศษหัวข้อ ” “สุวรรณภูมิ ทวารวดี ศรีวิชัย สิริธัมมานคร: หัวเลี้ยว หัวต่อ ประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ได้เวลาทบทวน?” 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพงศ์ …

Read More »

แบบสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ แบบประเมิน แบบสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “วลัยลักษณ์เดย์” 2561

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ และยานพาหนะสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนาชาติ “วลัยลักษณ์เดย์” ระหว่างวันที่ 22-31  มีนาคม 2561 แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ แบบสำรวจความต้องการใช้รถรับ ส่ง แบบประเมินการจัดงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2561 แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555

Read More »

13 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการลงนามกิจกรรมวิชาการ WUIC Soft Opening (Episode 1)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากิจกรรมวิชาการโดยความร่วมมือจาก International Institute of Applied Informatics (IIAI) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561  เวลา 08.00-08.30-16.30 ณ ระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในหัวข้อ Seminar on “Teaching Research” and “Fundamental of Optimization Technique”

Read More »

28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร โดยเฉพาะคณาจารย์ที่มุ่งทำงานเพื่อสังคมและสนใจของบประมาณ Social engagement ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 เพื่อจะทำความเข้าใจและเห็นตัวอย่างงานวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อยสามองค์ประกอบคือ วิจัย+บริการวิชาการ+ชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเสริมให้งาน social engagement มีภาระงานเทียบเท่างานวิจัย ซึ่งจะทำให้ภาระงานสะท้อนความเป็นจริงของการทำงานด้านนี้มากขึ้น   

Read More »

25-27 เมษายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) (Deadline:15/03/2561)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการงานวิจัยในหน่วยงานตั้งแต่ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการงานวิจัย การประสานงานกับแหล่งทุน พร้อมเทคนิคในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ สอน แนะนำงาน และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติร่วมกันในการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้)  ประจำปีงบประมาณ …

Read More »

23 เมษายน 2561 : ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (Deadline:15/03/2561)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถนำเทคนิคการประเมินโครงการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานวิจัยของตนเองและหน่วยงาน และเกิดเครือข่ายด้านการประเมินโครงการวิจัยระหว่างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย/นักวิชาการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้  ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ …

Read More »

13 กุมภาพันธ์ 2561 : ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จัดงาน เทคโนโลยีการอบแห้ง จากโจทย์วิจัยสู่ธุรกิจ “ชมนาดสะตออบแห้ง”

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน เทคโนโลยีการอบแห้ง จากโจทย์วิจัยสู่ธุรกิจ “ชมนาดสะตออบแห้ง” เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งสะตอ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการ 09.30 น. – 10.00 น.         ลงทะเบียน 10.00 น. – 11.00 น.         อธิการบดี และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 11.00 น. – 11.10 น.         กล่าวรายงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีในการทำสะตออบแห้ง ชนิดคืนรูปสด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า …

Read More »

29-30 มีนาคม 2561 : เปิดรับลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Living will and Palliative care Conference

เรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Living will and Palliative care Conference ครั้งที่ 2 งานประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 กฎกระทรวง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นกฎหมายอื่น ๆ ที่บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปควรรับทราบ และเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ฟรีที่ https://goo.gl/forms/EWA2ma0QRXLnzD6G2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 075-672570 , 062-2421452 **รับจำนวนจำกัด**

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้กับบุคลากรด้านการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัย และกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ทั้งนี้กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ในวันที่ 23 เมษายน 2561  และ โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) ในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htt://www.nrct.go.th/training.aspx

Read More »