Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

31 สิงหาคม 2560 : อบรม “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล”

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร 075-672554-3 รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th/archives/1816 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

23 สิงหาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ การวิจัยแบบมีส่วมร่วมภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา มาตรฐานการวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

August 23-24, 2017 : Seminar on Asian Studies in the Mist: A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia

You are cordially invited to Seminar on Asian Studies in the Mist : A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia. The seminar generates intellectual exchange and advance knowledge of the Asia’s situation, which becomes almost a new center of the world. Asian Studies as if it were something …

Read More »

21 กรกฎาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Ohmic heating and Pulsed Electric Field(PEF) for food Innovation”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Ohmic heating and Pulsed Electric Field(PEF) for food Innovation” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  อัศวสันติ  จากห้องปฏิบัติการวิจัย Food Technology and Engineering สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันศุกร์ ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 101 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 10.00 – 12.00 น.  สัมมนาในหัวข้อ “Ohmic heating and Pulsed Electric Field(PEF) for …

Read More »

2 สิงหาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้มีมาตรฐานในการพิจารณาโครงการตามหลักสากลอันจะส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ ในการนี้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/16X7NWDAwj78a-colFyIuGGFDOAgkGCJXAp-3StLbNw0/viewform?edit_requested=true ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuec.wu.ac.th

Read More »

22-23 กรกฎาคม 2560 :อบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560” บรรยายโดย อาจารย์ ดร.คริสโตเฟอร์ ลี จอห์นสัน รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดเชิงวิพากษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดขึ้นทั้งหมด 18 รุ่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ และผู้ที่เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนรูปแบบที่เน้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำเทคนิค Rubric มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการประเมินและการทวนสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษา นำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิต ในการนี้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถเลือกลงทะเบียนรุ่นไดก็ได้ รุ่นที่ …

Read More »

30 มิถุนายน 2560 : พิธีลงนามและบรรยาย เรื่อง “งานวิจัยเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับภาคเอกชนและฟังการบรรยาย เรื่อง งานวิจัยเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการพิธีลงนาม    

Read More »

12-14 กรกฎาคม 2560 : งานประชุมวิชาการนานาชาติร่วมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ JCSSE 2017

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติร่วมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ JCSSE 2017 ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช พิเศษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร. กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ 0881864944 ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://jcsse2017.wu.ac.th/index.php/en/registration

Read More »

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงการวิจัยอย่างครบวงจรผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำตลอดโครงการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำไปสู่การสร้างทีมวิจัยได้อนาคต โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมในปี 2560 1. กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กำหนดจัด วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาโจทย์วิจัย” 1 วัน (วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560) 3. นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 วัน (วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560) หลังจากกิจกรรมนี้นักวิจัยที่เสนอโครงการวิจัย จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท (โดยสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560) กิจกรรมในปี 2561 4. นำเสนอรายงานความก้าวหน้าแบบปากเปล่า (มีผู้ทรงคุณวุฒิ) เมื่อครบ 6 …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม Foods In ASEAN : Wisdom and Cultural Connectivity ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย การาฐกถาพิเศษ “อาหาร …

Read More »