Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

30 มิถุนายน 2560 : พิธีลงนามและบรรยาย เรื่อง “งานวิจัยเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับภาคเอกชนและฟังการบรรยาย เรื่อง งานวิจัยเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการพิธีลงนาม    

Read More »

12-14 กรกฎาคม 2560 : งานประชุมวิชาการนานาชาติร่วมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ JCSSE 2017

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติร่วมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ JCSSE 2017 ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช พิเศษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร. กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ 0881864944 ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://jcsse2017.wu.ac.th/index.php/en/registration

Read More »

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงการวิจัยอย่างครบวงจรผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำตลอดโครงการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำไปสู่การสร้างทีมวิจัยได้อนาคต โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมในปี 2560 1. กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กำหนดจัด วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาโจทย์วิจัย” 1 วัน (วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560) 3. นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 วัน (วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560) หลังจากกิจกรรมนี้นักวิจัยที่เสนอโครงการวิจัย จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท (โดยสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560) กิจกรรมในปี 2561 4. นำเสนอรายงานความก้าวหน้าแบบปากเปล่า (มีผู้ทรงคุณวุฒิ) เมื่อครบ 6 …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม Foods In ASEAN : Wisdom and Cultural Connectivity ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย การาฐกถาพิเศษ “อาหาร …

Read More »

20-21 กรกฎาคม 2560 : อบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสายสังคม รวมถึงสามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับการวิจัย และมีทักษะ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์กับการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 60 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 35 ท่านเท่านั้น วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) • …

Read More »

6-7 กรกฎาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

ชุดโครงการ “ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น อบรมฟรี ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

Read More »

19 มิถุนายน 2560 : ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Carbon minimizing by Wetlands

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Carbon minimizing by Wetlands โดย Asst.Prof. Mohammad Nurul Azim Sikder มหาวิทยาลัยจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ และ Dr.Wah Wah Min มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน ในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนและปัญหาขยะในทะเล ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Visiting scholars ระหว่างวันที่ 6 – 20 มิถุนายน 2560 จัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร …

Read More »

20 มิถุนายน 2560 : การเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รายภูมิภาค : ภาคใต้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รายภูมิภาค : ภาคใต้ ในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น คณาจารย์ท่านใดที่สนใจจะไปเข้าร่วมการประชุม และต้องการให้สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดรถในการเดินทางให้ กรุณาแจ้งชื่อมายังคุณแก้วใจ สุขสอาด โทร 3543 หรืออีเมล์ kaewjai.suksaard@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายนนี้ เพื่อจะได้ประสานขอใช้รถของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=47 (ลงทะเบียนภูมิภาค-ภาคใต้) รายละเอียดเพิ่มเติม – http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=47

Read More »

16 มิถุนายน 2560 : ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์พบปะกับคณะกรรมการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อสังเกตการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/GBardDDp89vUfhIg2 ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม – http://goo.gl/forms/GBardDDp89vUfhIg2 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Read More »