Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

27-28 มีนาคม 2561 :ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 (Deadline: 15/12/2560)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  หัวข้อการประชุมวิชาการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ปรัชญาและศาสนา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ การศึกษา การเมืองการปกครอง พัฒนาสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยา ภาษา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สถิติ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมไฟฟ้า …

Read More »

26 กันยายน 2560 : ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม)

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม) และกำหนดให้นักวิจัย/หัวหน้าแผนบูรณาการฯ จัดส่งแผนบูรณาการ (ตามแบบ templateIntegratedProgram62 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2125 และดูคำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127) ไปยังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 นั้น      ในการนี้ เพื่อให้การกำหนดแผนบูรณาการดังกล่าว สามารถรองรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยได้ครอบคลุมเป็นประโยชน์กับคณาจารย์/นักวิจัย มากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมดังนี้1) เพื่อนำเสนอข้อสรุปแผนบูรณาการ ที่หัวหน้าแผนบูรณาการ ได้นำส่งตาม TemplateIntegratedResearchProgram ในวันที่ 25 กันยายน  ว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่แผนบูรณา มุ่งเป้าใดบ้าง (ในแต่ละสำนักวิชา สามารถส่งแผนบูรณาการได้หลายแผนฯ) …

Read More »

13 กันยายน 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล อาจารย์หลักสูตรสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทร. 2002-3

Read More »

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

จากการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นั้น เนื่องจากมีการปรับแนวทางการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงเรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 12.30-13.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน เวลา 13.00-13.15 น. เปิดประชุม โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เวลา 13.15-15.15 น. บรรยาย เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม …

Read More »

10-11 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “10th International conference on plasma science and applications (ICPSA) 2017”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “10th International conference on plasma science and applications (ICPSA) 2017” ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://walailak-icpsa2017

Read More »

13 กันยายน 2560: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมการสัมมนาใน วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 09.15 – 12.15 น. หัวข้อ “การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์” โดย ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 13.15 – 16.15 น. หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดย ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม และประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร. 2554, 2553

Read More »

31 สิงหาคม 2560 : อบรม “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล”

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร 075-672554-3 รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th/archives/1816 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

23 สิงหาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ การวิจัยแบบมีส่วมร่วมภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา มาตรฐานการวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

August 23-24, 2017 : Seminar on Asian Studies in the Mist: A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia

You are cordially invited to Seminar on Asian Studies in the Mist : A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia. The seminar generates intellectual exchange and advance knowledge of the Asia’s situation, which becomes almost a new center of the world. Asian Studies as if it were something …

Read More »