Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา

22-23 มีนาคม 2561 : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและการอยู่ดีมีสุข ให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสการพบปะของนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ และการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของสำนักวิชาฯ ด้านการวิจัยที่พร้อมจะก้าวสู่สากลต่อไป สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด ยังได้จัดการประชุมเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมทักษะทางวิชาชีพ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมโดยรวมทั้งหมด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่และ แลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ …

Read More »

ขอแจ้งยกเลิก การแนะนำทุน สวทช. วันที่ 12 ธค. 2560

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น เนื่องจากประสบภาวะอุทกภัย ทำให้ สวทช. ไม่สามารถเดินทางมาแนะนำทุนวิจัยได้ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอแจ้งยกเลิกการแนะนำทุนดังกล่าว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Read More »

12 ธันวาคม 2560: สวทช. แนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยดังกล่าว ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555, 3557 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

Read More »

26-27 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร ” ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีสาขาการประชุมวิชาการได้แก่ Teaching and Learning และ Education in the Changing World ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://alcwu.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673-770 Email: alcwudas@gmail.com

Read More »

22 พฤศจิกายน 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม Scopus: The database for research and publication development

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมเรื่อง #Scopus: The database for research and publication development โดยวิทยากร คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ตำแหน่ง Elsevier Training Consultant ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับจำนวนจำกัด 40 ท่านแรกเท่านั้น!! . #มีเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้ – แนะนำฐานข้อมูล Scopus ขอบเขตเนื้อหาและประโยชน์สำหรับนักวิจัย – การสืบค้นหาบทความ peer-review และการประเมินคุณภาพบทความในฐานข้อมูล – การประเมินผลงานวิจัยในระดับบุคคลและระดับสถาบัน – การประเมินคุณภาพวารสารด้วยดัชนีชี้วัดจากฐานข้อมูล Scopus . …

Read More »

27-28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประชุมวิชาการดังนี้ – กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ – หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม – หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น – หัวข้อพิเศษ : Creative Innovation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 โทรสาร 0-7567-3553 e-mail : …

Read More »

23-24 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ” ครั้งที่ 1

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ” ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 มีนาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1  สถาปัตยกรรม ชุมชน และสภาพแวดล้อม กลุ่มที่ 2 การออกแบบอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://cpad.wu.ac.th หมดเขตรับบทความวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Read More »

27-28 มีนาคม 2561 :ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 (Deadline: 15/12/2560)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  หัวข้อการประชุมวิชาการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ปรัชญาและศาสนา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ การศึกษา การเมืองการปกครอง พัฒนาสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยา ภาษา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สถิติ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมไฟฟ้า …

Read More »

26 กันยายน 2560 : ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม)

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม) และกำหนดให้นักวิจัย/หัวหน้าแผนบูรณาการฯ จัดส่งแผนบูรณาการ (ตามแบบ templateIntegratedProgram62 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2125 และดูคำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127) ไปยังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 นั้น      ในการนี้ เพื่อให้การกำหนดแผนบูรณาการดังกล่าว สามารถรองรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยได้ครอบคลุมเป็นประโยชน์กับคณาจารย์/นักวิจัย มากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมดังนี้1) เพื่อนำเสนอข้อสรุปแผนบูรณาการ ที่หัวหน้าแผนบูรณาการ ได้นำส่งตาม TemplateIntegratedResearchProgram ในวันที่ 25 กันยายน  ว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่แผนบูรณา มุ่งเป้าใดบ้าง (ในแต่ละสำนักวิชา สามารถส่งแผนบูรณาการได้หลายแผนฯ) …

Read More »

13 กันยายน 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล อาจารย์หลักสูตรสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทร. 2002-3

Read More »