Home / ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา (page 4)

ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาชีวเวชศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอัมพิกา เกษรสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การตรวจแยกชนิดของการกลายพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนโกลบิน ในกลุ่มประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราช (Characterization of Globin Gene Mutations and Polymorphisms in the Nakhon Si Thammarat Population) ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาชีวเวชศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอัมพิกา เกษรสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การตรวจแยกชนิดของการกลายพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนโกลบิน ในกลุ่มประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราช (Characterization of Globin Gene Mutations and Polymorphisms in the Nakhon Si Thammarat Population) ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2

Read More »