Home / ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา (page 3)

ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเบญจมา มีถาวร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาไม้เชิงประกอบด้วยกระบวนการอัดพอลิเมทิลเมทาคริเลตเข้าในเนื้อไม้ยางพารา (The development of wood composite by the impregnation of polymethyl methacrylate into rubberwood) ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสต

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวโชติกา จีระพงศ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง เมทาบอไลท์ทุติยภูมิจากเชื้อรา Trichoderma สายพันธุ์ที่มีศักยภาพสำหรับการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum สาเหตุของโรคแอนแทรคโนส (Secondary metabolites from promising strains of Trichoderma spp. for growth inhibition (in vitro) of Colletotrichum spp., causal agent of anthracnose disease) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์จาก วช. ประจำปี 2559

ข่าวโดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 กับ นางสาวสุกัญญา ธีระกูลเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการคือ 1 โครงการวิจัย “สเตรปโตมัยซิส KB1: การจำแนกคุณลักษณะการผลิต การทำบริสุทธิ์ และ ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์” นักศึกษาปริญญาเอกผู้ได้รับทุนคือ นายกิจติศักดิ์ ชววิสิฐ โดยมี รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 2 โครงการวิจัย …

Read More »

น.ศ. ป. เอก หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 18

ขอแสดงความยินกับนางสาวรวินันท์ แสงวงษ์งาม นักศึกษาปริญญาเอกของหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักวิจัยในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ที่ได้ผ่านการพิจารณารับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ผศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจะดำเนินการวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีไอของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง” ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยสำหรับการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ทั้งนี้ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัย ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศ ข่าวโดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

Read More »

น.ศ.เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 11

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งทางหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวน 4 เรื่อง ซึ่งได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ 1. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ งามเจริญ นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Species composition and diversity of aquatic fauna caught by Stow nets in Pakpaya Bay, Nakhon Si Thammarat Province 2. …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีวิชาการให้ นศ.ป.ตรีด้านวิศวะ-วิทย์ นำเสนองานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 5 มีนักศึกษา 4 สถาบันทั่วภาคใต้ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยรวม 82 บทความ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาฯได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 5 (SER2016) เพื่อเป็นเวทีให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาดังกล่าวได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการศึกษาและงานวิจัยในระดับปริญญาตรีต่อไป โดยในพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ ที่ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า มีมหาวิทยาลัยที่ส่งบทความวิชาการเข้าร่วม ประกอบด้วย ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ม.สงขลานครินทร์ …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล “งานวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่น สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์”

นายกฤษณกร สิงคมาศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “งานวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่น สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของหน่วยงานรัฐ กับ เขตนิคมการเกษตรข้าว ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ทั้งนี้ การพัฒนาผลงานวิจัยของนักศึกษา ถือเป็นบทบาทหลักของหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้ให้ความสำคัญ และมีกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย การส่งเสริมด้านการขอทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน ประมวลภาพ

Read More »

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 (RUCA III)

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 (3rd Regional Undergraduate Conference on Agricultural Sciences and Technology) ในหัวข้อ”เทคโนโลยีการเกษตร:เทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” ดังนี้ 1. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นางสาวเบญญทิพย์ ยิ้มละม้าย นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง การตรวจสอบเชื้อ Listeria monocytogenes ด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) โดยมี อ.ดร. พิจักษณ์ สัมพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 2. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย ระดับดีมาก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นายธีรพล อิกำเนิด นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ซอสกอและกึ่งสำเร็จรูป โดยมี รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์ และ ผศ.ดร.วรวรรณ …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาเคมี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวโชติกา จีระพงศ์ หัวข้อ “เมทาบอไลท์ทุติยภูมิจากเชื้อรา Trichoderma สายพันธ์ที่มีศักยภาพสำหรับการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum สาเหตุของโรคแอนแทรคโนส” ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ในการนี้ จึง ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read More »