Home / ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา (page 2)

ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอก เคมี ได้รับทุนจากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (RSC)

Mrs. Sharon E. Lazaro นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน RSC Travel Grants for PhD Students and Early Career Scientists จากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (the Royal Society of Chemistry, RSS) เป็นจำนวนเงิน 800 ปอนด์ เพื่อเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการ the 8th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (AMN8) ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมือง Queenstown ประเทศนิวซีแลนด์ โดยนักศึกษาจะนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “Controlled Synthesis …

Read More »

ยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ : นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน พสวท.ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่ประเทศอังกฤษ

นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ “น้องอิคคิว” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเคมีเชิงคำนวณ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาเคมีอนินทรีย์ ที่ประเทศอังกฤษ หลังจากสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “น้องอิคคิว”สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ และได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 “น้องอิคคิว” เล่าให้ฟังถึงความสนใจด้านเคมีตั้งแต่เด็ก ว่า เป็นคนที่ชอบตั้งคำถามแปลกๆ อยู่เสมอ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นขณะทำการทดลอง ทำให้อยากรู้คำตอบว่า เกิดขึ้นเพราะอะไร เกิดได้อย่างไร มีเหตุผลใดมาสนับสนุนผลการทดลอง ทำให้การเรียนวิชาเคมีมีความสนุกมาก ประกอบกับสมัยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำให้เกิดความประทับใจ เพราะสถานที่น่าอยู่และมีความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก จึงคิดว่า บรรยากาศในลักษณะอย่างนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้ และเมื่อมาศึกษารายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ พบว่า มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน สามารถนำความรู้ทางเคมีในสาขาเคมีบริสุทธิ์มาประยุกต์กับทางเคมีเชิงคำนวณได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนทางด้านเคมีประสบความสำเร็จได้ จึงได้เลือกเรียนหลักสูตรนี้ …

Read More »

28 พฤศจิกายน 2559 : ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง หล้กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาปริญญาโท หล้กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ห้วข้อวิทยานิพนธ์ “Sequential injection spectrophotometric technique for the determination of Fe(III) using natural reagent from Phyllanthus emblica Linn” ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 ข่าวโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Read More »

22 พฤศจิกายน 2559 : ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวดารุณี เสริฐผล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวดารุณี เสริฐผล นักศึกษาปริญญาเอก หล้กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ห้วข้อวิทยานิพนธ์ “Molecular Magnetism in Fe, Co and Ni Schiff Base Complexes” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ข่าวโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอก ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความ ใน Walailak J Sci & Tech: Applied Chemistry

Walailak Journal of Science and Technology เล่มที่ 11 ปีที่ 13 (Volume 13 Number 11 November 2016) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความทางเคมีและวิศวกรรมเคมี จาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย PSG College of Technology ประเทศอินเดีย Institut National de Recherche en Génie Rural Eaux et Forêts ประเทศตูนิเซีย Auchi Polytechnic ประเทศไนจีเรีย มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลานครินทร์ และวลัยลักษณ์ บทความจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผลงานของ นายอิมรอน …

Read More »

ธนิดา เจริญสุข : นักศึกษา ป.เอก สังเคราะห์วัสดุแก้วชีวภาพมุ่งเน้นการรักษาโรคมะเร็งกระดูก

นางสาวธนิดา เจริญสุข ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้ทำวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา หัวข้อเรื่อง “การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของแก้วชีวภาพแบบรูพรุนที่มีส่วนประกอบของเหล็กออกไซด์” โดยใช้วิธีการ โซล-เจล ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมี สังเคราะห์วัสดุแก้วชีวภาพที่มีคุณสมบัติสามารถทำงานได้แบบ multifunction ที่มุ่งเน้นการรักษาโรคมะเร็งกระดูก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนิดา เล่าให้ฟังเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของ “แก้วชีวภาพ (Bioactive glass)” ว่า เป็นวัสดุปลูกถ่ายกระดูกสังเคราะห์ สามารถใช้แทนที่ส่วนที่บกพร่องหรือเสียหายของกระดูก กระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งสลายบางส่วนไปได้ในขณะเดียวกัน จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวงการวิศวกรรมเนื้อเยื่อปัจจุบัน โดยเมื่อแก้วชีวภาพอยู่ในสภาวะร่างกาย จะเกิดการสลายตัวที่บริเวณพื้นผิวสัมผัสกับของเหลวในร่างกาย ก่อให้เกิดชั้นผิวไฮดรอกซีแอปาไทต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของแร่ธาตุกระดูก จึงเกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างแก้วชีวภาพกับเนื้อเยื่อกระดูกเดิม …

Read More »

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล Creative Prize ในการแข่งขัน 2nd AOAC contest

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ นางสาวรติวรรณ มีทอง นางสาววราภรณ์ สมกอง และ นางสาวณัฐชยา ระงับพาล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัล Creative Prize ในการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาครั้งที่ 2 (2nd AOAC contest : Microbiological Proficiency Test) ซึ่งจัดโดยสมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย สถานบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแข่งขันครั้งได้ได้จัดการแข่งขันกิจกรรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสายวิชาการจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้แข่งขันในการวัดผลการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมายคือเชื้อแบคทีเรีย Coliforms …

Read More »

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมจาก 4th Current Drug Development (CDD) International Conference 2016

ข่าวจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ นายณัฐพนธ์ ทรงนาคา นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Current Drug Development (CDD) International Conference 2016 หรือ CDD2016 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (The best poster presentation award) จากผลงานวิจัยโครงงานปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปี 2558 เรื่อง Construction of Genomic Library of Streptomyces sp. KB1 โดยมีนางสาวกฤชติยาภรณ์ …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กำหนดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น โทรศัพท์ 0-7567-2825, 0-7567-2808-10, 09-8670-5288 E – mail attawadee.sa@wu.ac.th สมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3138, 0-7567-3139 หรือสมัครผ่าน Website: http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายสมิทธ์ หวันมาแซะ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน PCSK9 และ ApoE ต่อการตอบสนองการรักษาด้วยยาสเตตินในผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงเชื้อชาติไทย (The study of PCSK9 and ApoE polymorphisms on response to statins in Thai hypercholesterolemic patients) ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 2

Read More »