Home / งานวิจัยบัณฑิตศึกษา

งานวิจัยบัณฑิตศึกษา

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับคัดเลือกจาก คปก. ให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับประเทศ

ระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) จากผลงานวิท …

Read More »

นายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอานนท์ “น้องภู” อาชานกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยา …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน …

Read More »