Home / ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ประสบการณ์ทำวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ ของนักศึกษาปริญญาเอก ม.วลัยลักษณ์

นิตยสาร “ประชาคมวิจัย” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยแพร่ประสบการณ์ทำวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ ของนักศึกษาปริญญาเอก อุตสาหกรรมการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read More »

นักศึกษาระดับ ป.โท เคมี นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสากล

นางสาววริษา ธรรมสังวาลย์ นักศึกษาทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ หัวข้อ Anion and Ligand Effects in Iron(III) Spin Crossover Complexes ในงานประชุม The 6th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC6) ณ Melbourne Convention and Exhibition Centre ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา งานวิจัยที่ นางสาววริษา นำเสนอนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อร่วมงานประชุมนี้จากโครงการ พสวท. ซึ่งขณะนี้นางสาววริษา ได้ดำเนินการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิมในระดับปริญญาตรี …

Read More »

บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้า 2 รางวัลในการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ

บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2559 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้า 2 รางวัลในการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ “หัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวเรวดี โสภา และ นางสาววันวิสาข์ สุตระ บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน”เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อพร้อมเลเซอร์และที่นั่ง” โดยมี อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน และ อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอนงค์นารถ สุวัชรังกูร และนางสาวธุรกรรณ์ ดิลัคณาภรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงาน “เครื่องออกกำลังกายขา” โดยมีอาจารย์ฉัตรดาว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคุณอุทุมพร วงค์เพชรและ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ซึ่งได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนชุมพรศึกษา (Electronic Document Management System For Chumphon Sueksa School) ที่ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม – http://mit.wu.ac.th/web/th หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กวาด 4 รางวัล นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์การประมง

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี(เสวนาวิชาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง) ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0” ระหว่างวัน ที่ 29-30 เมษายน 2560 โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก 8 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 250 คน โดยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิชาการได้ทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่ การนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลผู้นำเสนอดีเด่น นางสาวพนิดา สิงห์แก้ว เรื่อง สภาพสังคมเศรษฐกิจ ต้นทุนผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมในการจัด การประมงของชาวประมงลอบพับและอวนจมปูม้า ในบริเวณอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลผู้นำเสนอดี นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วสุข เรื่อง ศึกษาฟลักซ์ปริมาณสารอนินทรีย์ละลายน้ำในฤดูน้ำมากบริเวณปากคลองปากพยิง จังหวัดนครศรีธรรมราช …

Read More »

อานนท์ อาชานกุล : ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Heidelberg University ประเทศเยอรมนี

อานนท์ อาชานกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ที่ The Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR), Heidelberg University ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึง 16 กรกฎาคม 2560 อานนท์ อาชานกุล นักศึกษาทุน พสวท. ได้เล่าให้ฟังว่า ได้เข้าโครงการโรงเรียนฤดูร้อนวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (Walailak Computational Science Summer School 2016 หรือ WUCSSS 2016) ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์จากจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 150 ผลงาน

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(Very Good) แบบโปสเตอร์จากจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 150 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการ The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 20-22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีระดับรางวัล 3 ระดับคือ ยอดเยี่ยม (Excellence) ดีเด่น(Very Good) และดี(Good) ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรต้องเรียน และเป็นความร่วมมือพัฒนาบุคคลากรซอฟต์แวร์คุณภาพของประเทศ ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และบริษัทสวิฟต์เลต จำกัด โดยคุณอาทิตย์ หงษ์จินตกุล อีกทั้งยังได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงานนี้เป็นผลงานการพัฒนาระบบจัดการคลังวัตถุดิบ รายงานบัญชี/การเงิน และการวิเคราะห์การตลาด กรณีศึกษาระบบร้านอาหารเลมอนแกรสแอมฟิน” ของ นายปารมี …

Read More »

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล ดีมาก ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวมาริสา ถวายเทียน นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัล ดีมาก ประเภท การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอุตสาหกรรมเกษตรในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดย นางสาวมาริสา ถวายเทียน นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “คุณลักษณะบางประการของน้ำตาลกรวดจากน้ำผึ้งจาก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญา บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 มีนักศึกษา นำเสนอผลงานทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้ 1. นางสาวมาริสา ถวายเทียน นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่อง …

Read More »

ระดับโลก : นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศจีน

นางสาวสิริพร แช่มสนิท นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of coconut shell based activated carbon containing peppermint oil and its major component on growth of Aspergillus niger and Aspergillus flavus ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ The International Society for Chinese …

Read More »

ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวดารุณี เสริฐผล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบจบปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งผลสำเร็จนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการวางแผนการเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยชี้แนะ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและเดินไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ พร้อมแนะ คนเรามีศักยภาพพอที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้ ถ้าเราลงมือทำ การวางแผนล่วงหน้าและการจดสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเป็นเรื่องสำคัญ นางสาวดารุณี เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมีประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร จากนั้น ได้มาศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดิง และ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยังมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ไปทำงานวิจัยที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 8 เดือน โดยมี …

Read More »