Home / ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคุณอุทุมพร วงค์เพชรและ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ซึ่งได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนชุมพรศึกษา (Electronic Document Management System For Chumphon Sueksa School) ที่ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม – http://mit.wu.ac.th/web/th หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กวาด 4 รางวัล นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์การประมง

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี(เสวนาวิชาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง) ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0” ระหว่างวัน ที่ 29-30 เมษายน 2560 โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก 8 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 250 คน โดยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิชาการได้ทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่ การนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลผู้นำเสนอดีเด่น นางสาวพนิดา สิงห์แก้ว เรื่อง สภาพสังคมเศรษฐกิจ ต้นทุนผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมในการจัด การประมงของชาวประมงลอบพับและอวนจมปูม้า ในบริเวณอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลผู้นำเสนอดี นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วสุข เรื่อง ศึกษาฟลักซ์ปริมาณสารอนินทรีย์ละลายน้ำในฤดูน้ำมากบริเวณปากคลองปากพยิง จังหวัดนครศรีธรรมราช …

Read More »

อานนท์ อาชานกุล : ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Heidelberg University ประเทศเยอรมนี

อานนท์ อาชานกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ที่ The Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR), Heidelberg University ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึง 16 กรกฎาคม 2560 อานนท์ อาชานกุล นักศึกษาทุน พสวท. ได้เล่าให้ฟังว่า ได้เข้าโครงการโรงเรียนฤดูร้อนวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (Walailak Computational Science Summer School 2016 หรือ WUCSSS 2016) ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์จากจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 150 ผลงาน

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(Very Good) แบบโปสเตอร์จากจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 150 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการ The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 20-22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีระดับรางวัล 3 ระดับคือ ยอดเยี่ยม (Excellence) ดีเด่น(Very Good) และดี(Good) ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรต้องเรียน และเป็นความร่วมมือพัฒนาบุคคลากรซอฟต์แวร์คุณภาพของประเทศ ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และบริษัทสวิฟต์เลต จำกัด โดยคุณอาทิตย์ หงษ์จินตกุล อีกทั้งยังได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงานนี้เป็นผลงานการพัฒนาระบบจัดการคลังวัตถุดิบ รายงานบัญชี/การเงิน และการวิเคราะห์การตลาด กรณีศึกษาระบบร้านอาหารเลมอนแกรสแอมฟิน” ของ นายปารมี …

Read More »

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล ดีมาก ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวมาริสา ถวายเทียน นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัล ดีมาก ประเภท การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอุตสาหกรรมเกษตรในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดย นางสาวมาริสา ถวายเทียน นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “คุณลักษณะบางประการของน้ำตาลกรวดจากน้ำผึ้งจาก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญา บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 มีนักศึกษา นำเสนอผลงานทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้ 1. นางสาวมาริสา ถวายเทียน นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่อง …

Read More »

ระดับโลก : นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศจีน

นางสาวสิริพร แช่มสนิท นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of coconut shell based activated carbon containing peppermint oil and its major component on growth of Aspergillus niger and Aspergillus flavus ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ The International Society for Chinese …

Read More »

ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวดารุณี เสริฐผล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบจบปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งผลสำเร็จนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการวางแผนการเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยชี้แนะ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและเดินไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ พร้อมแนะ คนเรามีศักยภาพพอที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้ ถ้าเราลงมือทำ การวางแผนล่วงหน้าและการจดสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเป็นเรื่องสำคัญ นางสาวดารุณี เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมีประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร จากนั้น ได้มาศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดิง และ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยังมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ไปทำงานวิจัยที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 8 เดือน โดยมี …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอก เคมี ได้รับทุนจากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (RSC)

Mrs. Sharon E. Lazaro นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน RSC Travel Grants for PhD Students and Early Career Scientists จากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (the Royal Society of Chemistry, RSS) เป็นจำนวนเงิน 800 ปอนด์ เพื่อเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการ the 8th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (AMN8) ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมือง Queenstown ประเทศนิวซีแลนด์ โดยนักศึกษาจะนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “Controlled Synthesis …

Read More »

ยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ : นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน พสวท.ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่ประเทศอังกฤษ

นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ “น้องอิคคิว” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเคมีเชิงคำนวณ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาเคมีอนินทรีย์ ที่ประเทศอังกฤษ หลังจากสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “น้องอิคคิว”สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ และได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 “น้องอิคคิว” เล่าให้ฟังถึงความสนใจด้านเคมีตั้งแต่เด็ก ว่า เป็นคนที่ชอบตั้งคำถามแปลกๆ อยู่เสมอ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นขณะทำการทดลอง ทำให้อยากรู้คำตอบว่า เกิดขึ้นเพราะอะไร เกิดได้อย่างไร มีเหตุผลใดมาสนับสนุนผลการทดลอง ทำให้การเรียนวิชาเคมีมีความสนุกมาก ประกอบกับสมัยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำให้เกิดความประทับใจ เพราะสถานที่น่าอยู่และมีความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก จึงคิดว่า บรรยากาศในลักษณะอย่างนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้ และเมื่อมาศึกษารายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ พบว่า มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน สามารถนำความรู้ทางเคมีในสาขาเคมีบริสุทธิ์มาประยุกต์กับทางเคมีเชิงคำนวณได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนทางด้านเคมีประสบความสำเร็จได้ จึงได้เลือกเรียนหลักสูตรนี้ …

Read More »

28 พฤศจิกายน 2559 : ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง หล้กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาปริญญาโท หล้กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ห้วข้อวิทยานิพนธ์ “Sequential injection spectrophotometric technique for the determination of Fe(III) using natural reagent from Phyllanthus emblica Linn” ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 ข่าวโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Read More »