Home / แนะนำนักวิจัย มวล. โดยส่วนประชาสัมพันธ์ (page 5)

แนะนำนักวิจัย มวล. โดยส่วนประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร. วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และหัวหน้าหน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชของประเทศไทย โดยมุ่งเน้น “การผลิตพืชด้วยต้นทุนต่ำและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนนาส่วงวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวิจิตราพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความที่เป็นลูกชาวนาจึงตั้งใจแน่วแน่ว่า จะศึกษาทางด้านเกษตร โดยมีความเชื่อมั่นเสมอว่า “ในทุกๆวันมนุษย์ทุกคนจะดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องพึ่งพาอาหารและปัจจัย 4 อื่นๆ ที่เป็นผลิตผลจากการเกษตรทั้งสิ้น” จึงได้เข้าศึกษาในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก โดยได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอก (วปก.) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) เมื่อจบการศึกษาได้ทำงานเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอนวิชาทางด้านโรคพืชทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นทำงานวิจัยทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโรคพืชตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญ โดยได้ยึดตามคำสอนของ รองศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พูดเสมอว่า “ความสุขและภูมิใจที่สุดของชีวิตการทำงานของเรา ไม่ใช่การได้รับตำแหน่งสูงแล้วหลบหลีกงานเพื่อให้ตนเองได้อยู่อย่างสบายไปวันๆ แต่เป็นการทุ่มเททำงานจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสังคมต่างหาก” รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟในเชิงฟิสิกส์และวิศวกรรม ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของแมกนีตรอนเพื่อใช้ในการอบแห้งและการให้ความร้อนกับวัสดุได้เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการยอมรับทั้งจากภาคเอกชนและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับอนุสิทธิบัตร “เครื่องให้ความร้อนเมลามีนด้วยคลื่นไมโครเวฟ” และได้ยื่นจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง จากผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีไมโครเวฟของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ ได้นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs ไทย โดยมีผู้ประกอบการหลายแห่งได้นำเครื่องอบไมโครเวฟไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยลดการพึ่งพาเครื่องจักรจากต่างประเทศ เช่น เครื่องอบแห้งข้าวพองของกลุ่มแม่บ้านข้าวพองแม่บุญจิต และเครื่องอบแห้งสมุนไพรเพื่อผลิตผงนัวส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนมกะหรี่ปั๊บนมสดบ้านครูยุ จังหวัดราชบุรี เป็นต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ เป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้น ได้รับทุน Monbusho ของรัฐบาลญี่ปุ่น และทุนโครงการ พสวท. ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น จนจบปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพลาสมาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์ใหม่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านโบราณคดี จาก Cornell University ผู้มีความมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้และวิจัยเกี่ยวกับมรดกทางโบราณคดีของคาบสมุทรสยาม โดยในขั้นต้นเน้นศึกษาเรื่อง “รัฐตามพรลิงค์” ภายใต้โครงการโบราณคดีคาบสมุทรสยาม (The Archaeology of Peninsular Siam Project) และได้เป็นหนึ่งในคณะทำงานของจังหวัดเพื่อขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก ดร.วัณณสาส์น เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิด คลุกคลีอยู่กับแหล่งโบราณคดีต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เด็ก ด้วยเหตุที่คุณพ่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา นุ่นสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี จึงได้นำบุตรชายท่องเที่ยวไปยังแหล่งโบราณคดีที่ท่านค้นคว้าวิจัย ทำให้เด็กชายวัณณสาส์นซึมซับและให้ความสนใจกับการศึกษาโบราณคดีของภาคใต้โดยไม่รู้ตัว ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยม อันดับ 1 จากนั้น ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ไปศึกษาต่อทางด้านมานุษยวิทยาและโบราณคดีในระดับปริญญาโท ที่ University of Hawaii และในระดับปริญญาเอกที่ Cornell University …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์และนักวิจัยผู้มุ่งมั่นผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระที่มีผลต่อการทำลายและการตายของเซลล์ระบบประสาทสมองเสื่อมที่มีผลกระทบจากการใช้เคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็ง พิษจากการได้รับสารตะกั่วและโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประชากรไทยในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากอุบัติการณ์ของโรคประสาทสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ ที่พบสูงขึ้นในผู้สูงอายุและส่งผลกระทบถึงปัญหาทางด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสุนารีวิทยา ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทสาขาชีวเคมี จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอกสาขาชีวเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้มีโอกาสในการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UMAP) เพื่อศึกษาวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น จากความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จนมีบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูลระดับสากล ISI จำนวน Citation สูงสุดถึง 48 ครั้ง ในระหว่างปี 2551 – 2555 เรื่อง A …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นนักวิจัย ผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตผลงานวิจัยทางด้านอนุภาคแม่เหล็กนาโน ฟิล์มบางแม่เหล็ก และวัสดุคอมโพสิตแม่เหล็ก ให้มีมาตรฐานเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และตั้งเป้าหมายให้จำนวนบทความวิจัยต่อจำนวนอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในระดับสากล รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ เป็นคนจังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตั้งแต่ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับปริญญาเอก จากความตั้งใจที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงสนใจที่จะศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาฟิสิกส์ และจบการศึกษาทางด้านนี้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยผลงานวิจัยกว่า 30 เรื่อง ได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดจากการอ่านบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่หลากหลาย ทำให้มีความรู้และมุมมองทางวิชาการที่ใหม่อยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็ดูตัวอย่างจากบุคคลทุกอาชีพที่รักษาหน้าที่ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งจากภาพยนตร์ แล้วปรับมาใช้กับตนเองในฐานะของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องทำวิจัยควบคู่ไปกับการสอนนักศึกษาด้วย แนวทางในการทำงานด้านการวิจัย/การเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ เล่าให้ฟังว่า เป็นคนใช้ชีวิตให้เรียบง่าย แต่ใช้ความคิดให้ซับซ้อน ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบสูง โดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้น้อย …

Read More »