Home / แนะนำนักวิจัย มวล. โดยส่วนประชาสัมพันธ์ (page 4)

แนะนำนักวิจัย มวล. โดยส่วนประชาสัมพันธ์

นายไพรวัลย์ เกิดทองมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัย โดยใช้เวลาว่างจากงานประจำไปเป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อวิจัยเชิงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถใช้งานได้จริง ไพรวัลย์ เกิดทองมี เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์) และจบการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ จาก ม.วลัยลักษณ์ ไพรวัลย์ได้เข้าทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยอยู่ในระยะเตรียมการเพื่อเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก โดยไพรวัลย์ได้เข้าไปมีบทบาทในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เช่น ผลิตชุดทดลองสำหรับการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 เรื่อง การกำทอนในท่ออากาศ 8 ชุด และเรื่องการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ จากการที่ได้มาทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำให้ได้มีโอกาสพบกับคณาจารย์ นักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถมากมายในวงการวิชาการทางฟิสิกส์ ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้ทั้งด้านวิชาการและงานวิจัย โดยเอาเวลาว่างจากการทำงานประจำไปเป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง …

Read More »

อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นสนองพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม อ.ดร.อุดมรัตน์ มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่วัยเด็ก โดยหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาเคมี เมื่อสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2545 ได้เข้าทำงานในบริษัทเอกชน ในตำแหน่งนักเคมีเป็นเวลา 1 ปี ก่อนจะได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี (The Center of Excellence on Environmental Health, Toxicology and Management of Chemicals; ETM) ซึ่งเป็นศูนย์ระดับชาติ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและการกำกับดูแลของ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิชา …

Read More »

ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งมั่นศึกษาโรคมะเร็งช่องปากตั้งแต่ศึกษาในระดับปริญญาเอกจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาปัจจัยและกลไกที่เซลล์ปกติของมนุษย์เปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็ง การสร้างและพัฒนาโมเดลของเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชและสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง รวมถึงกลไกการยับยั้งเซลล์มะเร็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก ศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง ขณะที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2539 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 และในปีการศึกษา 2543 ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่คณะและมหาวิทยาลัยเดิม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และทุน Deutscher Academischer Austausch Dienst (DAAD) จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว ในปี 2548 ได้มาเป็นอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขณะที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สนใจศึกษาเรื่องโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยและกลไกที่เซลล์ปกติสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งช่องปากจาก การติดเชื้อ Human …

Read More »

ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย เป็นคนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เริ่มเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนประจำตำบลบ้านสะพานไม้แก่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจะนะวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม และจบการศึกษาปริญญาตรีด้านการพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสงขลา ซึ่งขณะนั้นมีชื่อว่า วิทยาลัยพยาบาลภาคใต้ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งเดียวของภาคใต้ เมื่อจบการศึกษาปี 2531 ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ณ หอผู้ป่วยเด็ก แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา และศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลบิดา มารดา และเด็ก ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในขณะทำงานได้พัฒนางานด้านคุณภาพการพยาบาล งานคุณภาพของโรงพยาบาล ทำหน้าที่ผู้ประสานงานการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พัฒนางานวิจัยในคลินิก การสอนการพยาบาลในคลินิกแก่นักศึกษาพยาบาลและสอนบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก รวมเวลาในการทำงานด้านพยาบาลวิชาชีพ …

Read More »

รศ. ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เน้นการทำวิจัยทั้งประเภทงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยผลงานได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวน 20 เรื่อง และนำเสนอในที่ประชุมวิชาการจำนวน 42 เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษทางวิชาการ (สพพ.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อปีการศึกษา 2541 ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย หลังจากสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ในปี พศ. 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีอาหาร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ไปทำวิจัย ณ University of Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์หัวเรื่อง Characterization of …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิชาการและนักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางานวิจัยทางด้าน Ecoinformatics และ ด้าน Coral Sensor Network ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการติดตามและอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืนแบบรู้จริง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์ จึงได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง โดยได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ได้ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Warwick University ประเทศอังกฤษ ทางด้านฟิสิกส์ ด้านฟิสิกส์ไม่เชิงเส้นและทฤษฎีเคออส ได้รับทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอก จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และรางวัลจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เมื่อจบการศึกษาได้ทำงานเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอนวิชาทางด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะทำงานวิจัยทางด้าน Ecoinformatics ตั้งแต่ยอดเขา (ป่าเมฆ) จนถึงใต้ทะเล …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนางานวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาของประเทศไทยตลอด 15 ปี ของการทำงาน ด้วยรางวัลที่ยืนยันความสามารถและความมุ่งมั่นของเธอถึง 3 รางวัล กับอีก 1 รางวัล อันทรงคุณค่าในฐานะครูดีเด่นด้านการวิจัย เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เป็นคนจังหวัดตรัง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ต่อเนื่องจบจากการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา และด้วยความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาชีววิทยา จึงได้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ University of California Santa Barbara ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้าน Ecology, Evolution and Marine …

Read More »

ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ดร.วาริท เจาะจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เชื่อว่า การทำวิจัยที่เหมาะสมที่สุดในบทบาทของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย คือการทำวิจัยบนพื้นฐานของโจทย์วิจัยที่เป็นที่ต้องการของสังคม และสามารถนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและนักศึกษา ดร.วาริท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมีการเกษตร และปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Environmental Sciences, Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในช่วงต้นของการเริ่มทำงานวิจัย ดร. วาริท เล่าให้ฟังว่า ได้ทำวิจัยในหัวข้อเฉพาะที่ตนเองสนใจ เมื่อมีโอกาสมาทำงานกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น จึงพบว่า อุตสาหกรรมมักจะเป็นจำเลยสำคัญในการก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการจึงมีความเคยชินกับการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดการมลพิษ ดังนั้น งานวิจัยที่ทำจึงเกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Ecology) หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว โดยใช้เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ที่สำคัญเป็นการวิจัยการจัดการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ “ป้องกัน” ปัญหาที่ต้นเหตุ (Source reduction) …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยทางด้านการตลาดสมัยใหม่ และการบริโภคอย่างยั่งยืนที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ เป็นชาวราชบุรี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด (เกียรตินิยมอันดับ 2) และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากนั้นได้รับทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน หรือ (ก.พ.) ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการตลาด ที่ University of Exeter ประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยความมุ่งมั่นและสนใจงานด้านการบริหารธุรกิจและการตลาดตามที่ได้ศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ประกอบกับแนวคิดในการทำงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ คือ การตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หากเราตั้งใจและเริ่มต้นลงมือทำ ดังนั้น ในฐานะอาจารย์และนักวิชาการ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการตลาดและการบริโภคให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการตลาด ได้จัดตั้งกลุ่มวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนและได้ยกระดับเป็นหน่วยวิจัยภายในระยะเวลา 1 ปี …

Read More »

ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี 2555 ในหัวข้อ ระบบตรวจสอบและบริหารการใช้พลังงานอัจฉริยะภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจตั้งแต่ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.สุรัสวดี เป็นคนจังหวัดตรังโดยกำเนิด จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โดยสอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี พ.ศ.2540 จากนั้น ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร. สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาโทในปี 2545 ดร.สุรัสวดี ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้กลับมาทำงานชดใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยสังกัดสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ต่อมาในปี 2550 ดร. สุรัสวดี ได้รับทุน กพ. (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) …

Read More »