Home / แนะนำนักวิจัย มวล. โดยส่วนประชาสัมพันธ์ (page 3)

แนะนำนักวิจัย มวล. โดยส่วนประชาสัมพันธ์

รัชฎา คชแสงสันต์ : พัฒนางานวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน

นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เน้นแนวทางการการพัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มาจากความต้องการหรือปัญหาของชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่ชุมชนเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นศึกษาต่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท จากมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างศึกษาอยู่ได้รับทุนวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และในปี 2549 ได้เข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมไปมีบทบาทการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ให้สามารถกลับมาเป็นแหล่งผลิตทางเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ทำให้ นางสาวรัชฎา ได้แรงบันดาลใจในการทำวิจัย โดยเน้นที่การทำอย่างไรให้ชุมชนได้ตระหนักรู้คิดเท่าทันและร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างรู้คุณค่าอย่างยั่งยืน ทำอย่างไรให้ชุมชนได้ตระหนักในคุณค่าและภาคภูมิใจในองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน แล้วดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของชุมชนเหล่านั้นให้เป็นวิถีของชุมชน และทำอย่างไรชุมชนจะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองบนฐานทรัพยากรของชุมชน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยงานวิจัยที่เธอให้ความสนใจเป็นพิเศษเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยชุมชน การอนุรักษ์พืชผักพื้นบ้านและไม้พื้นเมือง ภูมิปัญญาและการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวรัชฎา ได้ทำงานวิจัยทั้งในฐานะหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย จำนวน 19 โครงการ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืนโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านวังหอน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด …

Read More »

อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเน้นด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน รวมทั้งการสังเคราะห์ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช งานวิจัยของอาจารย์บุณฑรี ซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของการปลูกปาล์มในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า รูปแบบของโซ่อุปทานของปาล์มน้ำมันแบ่งได้ 5 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ขายให้กับโรงงานสกัดโดยตรง รูปแบบที่ 2 ขายให้กับผู้ประกอบการลานเทเอง แล้วผู้ประกอบการลานเทปาล์มขายต่อให้กับโรงงานสกัดปาล์ม รูปแบบที่ 3 ผู้ประกอบการลานเทเก็บเกี่ยวผลผลิต ไปขายให้กับโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน รูปแบบที่ 4 ทีมรับจ้างฯ เก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายให้กับผู้ประกอบการลานเท จากนั้นผู้ประกอบการลานเทนำผลผลิตปาล์มไปขายให้กับโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน และรูปแบบที่ 5 สหกรณ์รวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันจากกลุ่มสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่นำผลผลิตมาขาย ไปขายต่อให้กับโรงงานสกัด จากการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผู้ขายวัตถุดิบหรือเกษตรกรมีต้นทุนการปลูกปาล์มน้ำมัน 2.82 บาทต่อกิโลกรัมของผลปาล์มสด ในขณะที่ผู้รวบรวมหรือลานเทมีต้นทุนประกอบการกิโลกรัมละ 4.73 บาท ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร มีด้วยกัน 6 ด้าน คือ …

Read More »

รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ : ยึดแนวคิดวิจัยจากงานสอน โจทย์ท้องถิ่น และโอกาสนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นผลักดันผลงานวิจัยสู่ภาคการผลิต โดยยึดการทำงานวิจัยจากงานสอน โจทย์จากท้องถิ่น และโอกาสนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการสร้างโจทย์วิจัย จนได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาต่อสาขาชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ ตามความต้องการของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาจุลชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนการศึกษา และได้รับทุนหลังจบการศึกษาปริญญาโทจากองค์กรยูเนสโกเพื่อศึกษาด้านจุลชีววิทยา (UNESCO International Post-Graduate University Course in Microbiology) ที่มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นก็ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น (Monbushou) ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยโตโฮกุ เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น และเมื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรก …

Read More »

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร: นำงานบริการวิชาการและวิจัยสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบวกสำหรับนักศึกษา

  รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างการบริการวิชาการ การทำงานด้านการวิจัย และการเรียนการสอน โดยทำงานทั้ง 3 ด้านควบคู่และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งคำถามหรือโจทย์ปัญหาด้านการบริการวิชาการจะนำมาผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ใหม่และทำอย่างต่อเนื่องเป็นระบบจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพยาบาลได้ รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร เป็นคนอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2538 เริ่มทำงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2542 จากนั้นได้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2543 หลังจากที่ได้ทำงานในฐานะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเวลา 2 ปี ด้วยความที่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน จึงได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาล ซึ่งระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ได้ทำงานด้านวิชาการและการวิจัยควบคู่กันไปด้วย จึงทำให้มีผลงานเพียงพอในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในปี …

Read More »

ดร. ชมพูนุท นันทเมธี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ดร. ชมพูนุท นันทเมธี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสุขทุกครั้งที่สอนนักศึกษาด้วยตระหนักเสมอว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมีความสำคัญเพราะนักศึกษาคือกำลังพลที่พร้อมจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป ด้านงานวิจัยที่ทำควบคู่กันกับการสอน เป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวไปพร้อมกับโลกในยุคปัจจุบันและเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ดร. ชมพูนุท นันทเมธี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นได้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปี พ.ศ. 2551 ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ณ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาเคมีของวัสดุที่มีรูพรุนระดับนาโน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการและนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา หลังจากสำเร็จการศึกษาในปี 2556 ได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ดร. ชมพูนุท ได้เล่าว่า ตนนั้นสนุกและมีความสุขทุกครั้งที่เข้าสอนนักศึกษา เพราะตระหนักเสมอว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพียงไร นักศึกษาที่นั่งอยู่ตรงหน้าทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะผลักดันประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป ส่วนงานวิจัยนั้น นอกจากจะทำเพราะอยากรู้ …

Read More »

ดร.นมนต์ หิรัญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ดร.นมนต์ หิรัญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำการวิจัยและการเรียนการสอนมาเชื่อมโยงเพื่อเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งบางครั้งคำถามของนักศึกษาทำให้ได้เรียนรู้และได้แง่มุมใหม่จากการถามคำถาม จึงเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันมากกว่าที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดพียงฝ่ายเดียว ดร.นมนต์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1 และรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ จากนั้น ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกคณะเดียวกันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษา เมื่อปี 2556 ได้รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะเจลของ Tamarind Seed Xyloglucan เมื่อมี Gallic Acid และ Eriochrome Black T ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่นั้น ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในทีมวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.วิมล ตันติไชยากุล ศึกษาเรื่องการผลิตพอลิแซคคาไรด์จากเมล็ดมะขาม โดยการใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์การจัดเรียงตัวของโมเลกุลของพอลิแซคคาไรด์ดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับระบบนำส่งยารักษาโรค ซึ่ง ดร.นมนต์ …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เน้นทำวิจัยด้านที่เชี่ยวชาญและประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานกับโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนด้านการสอนก็สมมติตนเองว่า เป็นนักศึกษา เพื่อที่จะได้เข้าใจว่า ต้องอธิบายให้นักศึกษาฟังอย่างไร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญของวิชานั้นๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในระดับปริญญาโท เน้นบริหารการก่อสร้าง (Construction Engineering and Management) จากนั้น ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยศึกษาด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Risk Analysis) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เริ่มต้นทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ ดร. สมจินตนา คุ้มภัย อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ โดยเป็นงานวิจัยที่ใช้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการก่อสร้าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และหัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งมั่นกับงานสอนจนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู” ขณะเดียวกันก็สนใจศึกษาวิจัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำ โดยเฉพาะโรคกุ้งและการเลี้ยงกุ้ง รวมทั้งการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการควบคุมโรคสัตว์น้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประมง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา Fisheries Sciences จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นทำงานในตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ กรมประมง แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยด้านสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2542 จึงได้มาเป็นอาจารย์สอนทางด้านประมง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสอน เอกสารและสื่อประกอบการสอน ที่สำคัญใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีกำลังใจด้านการเรียน การพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เช่น จัดหารุ่นพี่ที่มีผลการเรียนดีมาสอนนักศึกษารุ่นน้องที่มีปัญหา ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและมีผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ มีการนำผลงานวิจัยและการบริการวิชาการมาใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังสอนให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ และได้สอดแทรกข้อคิดต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ …

Read More »

นายไพรวัลย์ เกิดทองมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัย โดยใช้เวลาว่างจากงานประจำไปเป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อวิจัยเชิงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถใช้งานได้จริง ไพรวัลย์ เกิดทองมี เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์) และจบการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ จาก ม.วลัยลักษณ์ ไพรวัลย์ได้เข้าทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยอยู่ในระยะเตรียมการเพื่อเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก โดยไพรวัลย์ได้เข้าไปมีบทบาทในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เช่น ผลิตชุดทดลองสำหรับการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 เรื่อง การกำทอนในท่ออากาศ 8 ชุด และเรื่องการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ จากการที่ได้มาทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำให้ได้มีโอกาสพบกับคณาจารย์ นักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถมากมายในวงการวิชาการทางฟิสิกส์ ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้ทั้งด้านวิชาการและงานวิจัย โดยเอาเวลาว่างจากการทำงานประจำไปเป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง …

Read More »

อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นสนองพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม อ.ดร.อุดมรัตน์ มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่วัยเด็ก โดยหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาเคมี เมื่อสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2545 ได้เข้าทำงานในบริษัทเอกชน ในตำแหน่งนักเคมีเป็นเวลา 1 ปี ก่อนจะได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี (The Center of Excellence on Environmental Health, Toxicology and Management of Chemicals; ETM) ซึ่งเป็นศูนย์ระดับชาติ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและการกำกับดูแลของ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิชา …

Read More »