Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก (page 3)

ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

17-18 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส กำหนดจ …

Read More »

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 (Deadline : 24/06/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนส่ง …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ 2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิ …

Read More »

ขอเชิญร่วมเสนอความเห็นการจัดทำร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกั …

Read More »

วช. ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 7

วช. ร่วมกับ Huaqiao University (HQU) สถาบัน China …

Read More »

28 พค.-1 มิย. 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KBS 2018

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร …

Read More »

25-29 มิถุนายน 2561 : กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Deadline:28/05/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิ …

Read More »