Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

23 พฤศจิกายน 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมวิชาการ …

Read More »

24-25 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา SDG

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ …

Read More »

13 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

Read More »

12 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ “ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว. (พ.ศ. 2562-2564)” สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม

โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ “ก้าวแรกสู่การขอรับทุ …

Read More »

26-28 พฤศจิกายน 2561 ประชุมวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนาน …

Read More »

5-6 กันยายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013”

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ …

Read More »

3 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการการให้ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและทุนของฝ่ายวิชาการ สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโคร …

Read More »

16 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

              & …

Read More »

17-18 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส กำหนดจ …

Read More »

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 (Deadline : 24/06/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนส่ง …

Read More »