Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรม จำน …

Read More »

19 – 21 พฤศจิกายน 2561 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน “Multi Mentoring System” สกว.

ขอเชิญชวนผู้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจสม …

Read More »

18 กุมภาพันธ์ 2562 : การประชุมวิชาการ 2019 Panyapiwat International Conference on Social Science and Management: Innovation Development and Management in the Digital Age

ด้วยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิว …

Read More »

6-8 ธันวาคม 2561 : ประชุมวิชาการ “มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3”

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดประชุมวิชาการ “ …

Read More »

22 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ Erasmus+ จากผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโค …

Read More »

12-13 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครง …

Read More »

17-21 ธันวาคม 2561: ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

Read More »

11-12 ตุลาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือ …

Read More »

30 ตุลาคม 2561 : รับฟังการสัมมนา “เริ่มต้นงานวิจัยอย่างไรให้มีชัย”

           สำนักบริห …

Read More »

26-28 พฤศจิกายน 2561 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018 ” Theme : Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนาน …

Read More »