Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

22-23 มิถุนายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2561

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2561 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://saunic2018.sau.ac.th

Read More »

12-13 กุมภาพันธ์ 2561 : ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018 : ่From Research to Application (Virus-symposium 2018) ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาทั้งในมนุษย์และสัตว์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลใหม่ ๆ ในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผ่านการนำเสนอผลงานและการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไวรัสวิทยาและในมนุษย์และสัตว์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th

Read More »

14-16 กุมภาพันธ์ 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง Workshop on Systems Biology for Innovative Bioeconomy

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง Workshop on Systems Biology for Innovative Bioeconomy ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดหลักสูตรโครงการฝึกอบรมจำนวน 7 หลักสูตรดังนี้ เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 3-4 วันที่ 28 กพ.-2 มีค. 2561 และ วันที่ 2-4 พค. 2561 เทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 1-2 วันที่ 21-23 มีค. 2561 และ วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 7-8 วันที่ 3-5 เมย. 2561 และ 16-18 พค. 2561 การทำวิจัยออนไลน์ (Online Research) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่น 7-8 …

Read More »

8-9 มีนาคม 2561 : ประุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2018

Read More »

22-24 มีนาคม 2561 : ม.ทักษิณ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ ด้านอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ด้านสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางรานี อาษาชำนาญ โทรศัพท์ 074609600 ต่อ 7254 และ 081540734, 0864815005 e-mail : research.tsu@gmail.com

Read More »

2-6 กุมภาพันธ์ 2561 : สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานใน 7 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง เพื่อการเกษตร เพื่ออุตสหากรรม เพื่อสังคม เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพลังงาน เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th

Read More »

31 พค. – 1 มิย. 2561 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561  หัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http;//www.ICADA2018.nida.ac.th

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ทั้งนี้กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ในวันที่ 23 เมษายน 2561  และ โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) ในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htt://www.nrct.go.th/training.aspx

Read More »

12-16 มีนาคม 2561 : อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/training/

Read More »