Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

19-20 ธันวาคม 2560 : ประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื้อหาของการประชุมได้แก่ – Social Sciences and Humanities – Sciences and Technologies – Health Sciences ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.psued.org หรือ โทรศัพท์ 0-7428-2252 โทรสาร 0-7455-8939

Read More »

20-24 กันยายน 2560 : นำเสนองานในงาน Thailand Techshow 2017

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2017 วันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในรูปแบบของ การแสดงผลงานเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Pitching) การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ จำนวน 3 เวที ได้แก่ งาน “11th  International Warsaw Invention Show” (IWIS 2017) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ งาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี งาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 11-15 …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กำหนดจัดสัมมนา (ซีรีย์) “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ สำหรับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ย้อนรอยคดีดังและก้าวข้ามสู่อนาคต ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ตอนที่ 2 พร้อมรับมือ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ตอนที่ 3 …

Read More »

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS)

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 7, Number 1  เป็นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศึกษาศาสตร์ ผู้สนใจส่งบทความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rjas.rsu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2791-5690 อีเมล์ rjasrri2011@rsu.ac.th

Read More »

7-8 กันยายน 2560 : การสัมมนา “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

ชุดโครงการผลักดันการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สังกัดฝ่ายงานนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดสัมมนา “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”  สำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-8495285 เว็บไซต์ www.R4UC.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560

Read More »

18 มกราคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงราย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14  ในหัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0” ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มสาขา 7 ประเด็น คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติพันธุ์ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http;//social.crru.ac.th ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

Read More »

24-25 พฤศจิกายน 2560 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานในสาขา Innovations in Science, Mathematics and Technology Education, Professional Learning Community in Education, Classroom Evidence-Based Practices และ Other Educational Improvement Initiatives ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

Read More »

19-20 ธันวาคม 2560 : การประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://psued.org  หรือ e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th

Read More »

8-10 พฤศจิกายน 2560 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS” ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/

Read More »