Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ทั้งนี้กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ในวันที่ 23 เมษายน 2561  และ โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) ในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htt://www.nrct.go.th/training.aspx

Read More »

12-16 มีนาคม 2561 : อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/training/

Read More »

29-30 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (3rd Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Suatainable Development (LAC2018) วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาษาต่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2018/

Read More »

3-5 เมษายน 2561 : ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานการพัฒนา สู่นวัตกรรมและความยั่งยืน” ในวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web2.mfu.ac.th/conference/ebtc2/

Read More »

5-7 พฤศจิกายน 2561 : ประชุม Safety 2018 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดประชุม Safety 2018 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กทม. ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldsafety2018.org

Read More »

20 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2561 หัวข้อ “Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.conference.grad.ssru.ac.th

Read More »

8-9 พฤษภาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ  โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อหาด้าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mis.xci.tsu.ac.th/tsuconference28

Read More »

27-29 พฤษภาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีหัวข้อการประชุมได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/สร้างสรรค์ การศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.skru.ac.th/ranc2018

Read More »

8-9 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหัวข้อการประชุมได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา การจัดการและบริหารธุรกิจ การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/

Read More »

1-3 พฤษภาคม 2561 : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018) วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร-อาร์-เอส-โฮเทล จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.eenet2018.pit.ac.th โทร. 0863060350

Read More »