Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

2-4 สิงหาคม 2560 : ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ภายใต้เรื่อง “ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk) วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net และ  http://www.dmh.go.th รายละเอียดประชุมวิชาการ

Read More »

3-7 กรกฎาคม 2560 : โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ในวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง BSc 0303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นอาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th และ e-mail: arom.r@psu.ac.th โทรศัพท์ 0-7428-6954 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

Read More »

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ และผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยทางการศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง ให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั่วไปได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ผู้สนใจดูรายละเอียดและส่งข้อมูลได้ที่ www.thaiedresearch.org

Read More »

29-30 มิถุนายน 2560 : ประชุมวิชาการด้านครอบครัว สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย

สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านครอบครัว ในหัวข้อ “ครอบครัวอบอุ่น…สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันที่  29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.  โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานจำนวนเงิน 500 บาท ผู้สนใจส่งบทความฉบับเต็มและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  e-mail: lovemom.thaifamily@gmail.com

Read More »

7-8 ธันวาคม 2560 : ประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีสาขาการประชุมได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.conference.mju.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Read More »

21 กรกฎาคม 2560 : ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

Read More »

7-8 กันยายน 2560 : ประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13”

มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่  7-8 กันยายน 2560 ในหัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc13

Read More »

30 พฤษภาคม 2560 : สัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 3”

สำนักประสานงานโครงการความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 3” ภายใต้ Theme “เทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉมระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสุโกศล กทม. ผู้สนใจดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่ http://goo.gl/zYuv7e

Read More »

22-24 พฤศจิกายน 2560 : ประชุมวิชกาารระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดประชุมวิชกาารระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาขาที่รับบทความได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านพัฒนาสังคม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ English Presentation (Education, Social Science, Science and Technology) ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.confernece.sru.ac.th/sruconference2017 หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

Read More »

25-28 กรกฎาคม 2560 : การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ecti-card.org/card-2017 ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560

Read More »