Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS)

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 7, Number 1  เป็นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศึกษาศาสตร์ ผู้สนใจส่งบทความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rjas.rsu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2791-5690 อีเมล์ rjasrri2011@rsu.ac.th

Read More »

7-8 กันยายน 2560 : การสัมมนา “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

ชุดโครงการผลักดันการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สังกัดฝ่ายงานนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดสัมมนา “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”  สำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-8495285 เว็บไซต์ www.R4UC.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560

Read More »

18 มกราคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงราย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14  ในหัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0” ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มสาขา 7 ประเด็น คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติพันธุ์ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http;//social.crru.ac.th ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

Read More »

24-25 พฤศจิกายน 2560 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานในสาขา Innovations in Science, Mathematics and Technology Education, Professional Learning Community in Education, Classroom Evidence-Based Practices และ Other Educational Improvement Initiatives ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

Read More »

19-20 ธันวาคม 2560 : การประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://psued.org  หรือ e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th

Read More »

8-10 พฤศจิกายน 2560 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS” ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/

Read More »

18 ตุลาคม 2560 : ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ord.ftu.ac.th/conference/2017.php  

Read More »

7-11 พฤศจิกายน 2560 : การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 จัดโดย วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6” ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย 4.0” : สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม หรือ “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Towards Common Prosperity ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน  การสัมมนาประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ ความร่วมมือทางการทูต ความมั่นคง และการป้องกัน การลงทุน การค้า การเงิน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา …

Read More »

11-15 มีนาคม 2561 การประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 10 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 10 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2561 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ตลอดจนเปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตศึกษาในภูมิภาค สร้างเครือข่ายและได้แลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอชื่อนักสึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์ (จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2560) และไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ในครั้งที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการประชุม จำนวน 1 คน ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th  

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ซีรีย์) “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดสัมมนา (ซีรีย์) “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ย้อนรอยคดีดังและก้าวข้ามสู่อนาคต ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ตอนที่ 2 พร้อมรับมือ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ตอนที่ 3 เครื่องมือในการบริหารจัดการ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th

Read More »