Home / สมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย มวล.

สมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย มวล.

บทความวิจัยของ รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารของฐานข้อมูล Nature Index

บทความวิจัยของ รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์ส …

Read More »

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

อาจารย์ ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ประจำสำนักว …

Read More »