Home / สมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย มวล.

สมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย มวล.

แจ้งความประสงค์รับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่ง e-mail ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่นี่

Read More »

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ร่วมเป็นบรรณาธิการในหนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health system and Medical Research) และอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นบรรณาธิการในหนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand (ข้อเท็จจริงและตัวเลข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย) โดย อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ มีส่วนร่วมในการเขียนบทความจำนวน 5 บทความในหนังสือดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้เขียนคำนำ รวบรวมบทความจากนักวิชาการท่านอื่นๆ และช่วยออกแบบรูปเล่ม หนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาแอลกอฮอล์ในประเทศไทย และผลจากการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของบทความสั้นๆ เน้นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจง่าย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำจาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยระบาดวิทยา …

Read More »

รายงานประจำปีงบประมาณ 2552

ส่วนที่ 1 สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 กิจกรรม ส่วนที่ 3 การบริหารงานวิจัย ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 5 โครงการในกำกับ ส่วนที่ 6 ตัวอย่างงานวิจัย ส่วนที่ 7 รางวัลเกียรติคุณงานวิจัย

Read More »

รายงานประจำปีงบประมาณ 2553

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง ส่วนที่ 2 กิจกรรมในรอบปี ส่วนที่ 3 การบริหารงานวิจัย ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 5 โครงการในกำกับ ส่วนที่ 6 หน่วยวิจัย ส่วนที่ 7 ตัวอย่างงานวิจัย  

Read More »

รายงานประจำปีงบประมาณ 2555

สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร การบริหารงานวิจัย ผลการดำเนินงาน โครงการในกำกับ ตัวอย่างงานวิจัย ภาพกิจกรรม  

Read More »

รายงานประจำปีงบประมาณ 2554

สารบัญ สารรองอธิการบดี-บทสรุปผู้บริหาร กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 การบริหารงานวิจัย ผลการดำเนินงาน โครงการในกำกับ หน่วยวิจัย ตัวอย่างงานวิจัย

Read More »

ผศ.สมใจ หนูผึ้ง ได้รับเชิญให้บรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RT14

ผศ.สมใจ หนูผึ้ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญให้บรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “14th Annual Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil (RT14)” ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 หัวข้อเรื่อง “Global and Local Sustainable Certification Systems: Factors Influencing the Adoption of GAP and RSPO by Oil Palm Smallholder Farmers in Thailand” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ Sustainable Pathways for the Thai …

Read More »

24 พฤศจิกายน 2559: ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานผู้ได้รับทุนวิจัยและการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของ สกว.

ด้วยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สังกัดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดกิจกรรม RRi WU Forum 2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ได้แก่ ทุนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (M.D. และ Ph.D) ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRf) และทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์พร้อมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม RRi WU Forum 2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น …

Read More »

13-18 เมษายน 2560 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference” ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2560 ณ Vibe Hotel Sydney นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หัวข้อ “The Interdisciplinary Edge in Turbulent Markets” และโครงการได้นำผู้ที่เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและผุ้สนใจ “ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก ณ The University of Sydney” ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 1 ของออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrru.ac.th/rdi/ หรือ โทรศัพท์ 044-272941, 044-009009 ต่อ 9460

Read More »