Home / ird2016 (page 58)

ird2016

การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคลื่นไมโครเวฟและการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับSMEs

การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคลื่นไมโครเวฟและการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับSMEs ห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งประสิทธิภาพสูงด้วยคลื่นไมโครเวฟอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ตามลำดับ คือ หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฟิสิกส์ iTAB อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ สวทช. วช. และสกว. โดยได้ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์และวิศวกรรมของคลื่นไมโครเวฟ การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง(SMEs) ทั้งนี้ ได้นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ The 20th International Drying Symposium (IDS2016) ที่เมืองกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น และ The 3rd International Conference on Agricultural and Food Engineering(CAFEi2016) ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เรื่อง Development of industrial prototype of …

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (Deadline: 30/09/59)

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2559) 1. กรอบการวิจัย:เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง 2. เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในกรอบงานวิจัยที่ สกอ. กำหนด 6 ด้าน ดังนี้… 2.1 ด้านเกษตรกรรม 2.2 ด้านกรอบงานวิจัย 2.3 ด้านสมุนไพร-อาหาร 2.4 ด้านการท่องเที่ยว 2.5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 2.6 ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้การแพทย์และสาธารณสุข 3. นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการวิจัย และ/หรือโครงการเดี่ยว โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทหากเสนอเป็นชุดโครงการ ไม่เกินชุดละ 1,000,000 บาท โดยงบโครงการย่อยเท่ากับโครงการเดียวคือ ไม่เกิน 150,000 บาท แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 สถาบัน หรือ …

Read More »

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 (13 ก.ย. 59)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่ม สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 166 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้เลื่อนกลุ่ม 2. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มเดิม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (Deadline: 30/09/59)

เครือข่ายโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2559)ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. หัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของการผลิต (Demand Side) จากผู้ประกอบการภาคอุตสากรรมที่เข้าร่วมโครงการ 2. ประเภทของภาคการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนี้ 2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และไบโอเทคโนโลยี (Food, Agriculture & Bio-tech) 2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health, Wellness & Bio-Medical) 2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Smart Devices Robotics & Mechatronics 2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัล พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & Embedded Technology) …

Read More »

26 พฤศจิกายน 2559 : การประชุมวิชาการระดับชาติ : สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ : สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1” (The 1st National Conference Academic : Santapol Imagination Research) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scaj.stu.ac.th หรือ โทร. 0 4232 3464 ต่อ 211

Read More »

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ ดังนี้ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช.และทุนจาก คอบช. วันที่ 2-30 กันยายน 2559 ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2553 ค่าลงทะเบียน 5,400 บาท วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : www.rpa.or.th …

Read More »

1 กย.-31 ตค. 2559 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference หรือ โทร. 0 2504 7589 e-mail: inthira.nak@stou.ac.th

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Deadline:15/10/59)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสอนโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) โดยเปิดรับสมัครทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ThailandEnergyStorage โทร. 0-2117-6454

Read More »

19 กันยายน 2559 : ประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ร่วมกับ สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “แผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ” ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sc.psu.ac.th

Read More »

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Mobility Turn: Theory and Research Prospect”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Mobility Turn: Theory and Research Prospect Walailak University Intranet อินทราเน็ตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มวิจัยการเคลื่อนย้ายของผู้คนกับโลกาภิวัตน์ หลักสูตรปริญญาเอก เอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา นักศึกษา สื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Mobility Turn : Theory and Research Prospect” วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2559 (ศุกร์ – เสาร์) อาคารวิชาการ 1 สำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ความสำคัญ ด้วยปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ในรอบ ๓ ทศวรรษทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายใหม่ของผู้คนทั่วโลก ในรูปแบบต่าง ๆ …

Read More »