Home / ird2016 (page 5)

ird2016

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมสภานักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในการประชุมสภานักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการสภานักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการสภานักวิจัย ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ ระดมความคิดเห็นของนักวิจัยในการกำหนดทิศทางการวิจัยของพนักงานสายวิชาการและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพนักงานสายวิชาการให้มีส่วนร่วมในการวิจัยตามเป้าหมายมหาวิทยาลัย 4.0 ขับเคลื่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล สร้างเครือข่ายกับประชาคมวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อการกระทำใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภานักวิจัย ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่อธิการบดีมอบหมาย

Read More »

31 พค. – 1 มิย. 2561 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561  หัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http;//www.ICADA2018.nida.ac.th

Read More »

ุทุนวิจัย : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (Deadline: 28/02/2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผลงานวิจัยของผู้สมัครของหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบนักวิชาการ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำงานวิจัยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท เน้นการนำงานไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยของผู้สมัครหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ ผลงานวิจัยที่เสนอในที่ประชุมนานาชาติและระดับชาติที่ สกว.ยอมรับ และมีการตีพิมพ์รางานผลงานวิจัย (proceedings) โดย สกว.จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปของหนังสือหรือตำรา ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ที่ สกว.ยอมรับ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ทั้งนี้กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ในวันที่ 23 เมษายน 2561  และ โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) ในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htt://www.nrct.go.th/training.aspx

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (Deadline: 28/02/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธาณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยใในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ รับสมัครทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมีระยะเวลาการทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http;//www.nrct.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read More »

ผลิตภัณฑ์สะตอได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ผลงานวิจัยสะตออบแห้งคืนตัวของศูนย์ความเป็นเลิศพลาสมาฯร่วมกับวิสาหกิจชุมชนมิสเตอร์สะตอ โดยการสนับสนุนของอุทยานวิทย์ฯมวล.และNIA ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขัน Most’s Innovation OTOP Awards 2017 ” จากผลิตภัณฑ์สะตออบแห้ง ชนิดคืนรูปสด ภายใต้แบรนด์ “ชมนาด” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 238 รายทั่วประเทศ โดยได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท ทุนพัฒนานวัตกรรม 150,000 บาท และมีโอกาสไปศึกษาดูงาน จากท่าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย ซึ่งโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST’s Innovation OTOP Award หรือที่เรียกสั้นว่า OTOP IGNITE จุดประกายโอทอปด้วยนวัตกรรมนั้น ในปี 2560 จัดโดย สนช. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (TBUS) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ให้เป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยมีตัวแทนชุมชน 8 ชุมชนในภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าและบริการของชุมชนบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ “…เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบการในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครั้งนี้ ทางสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO ต้องการให้เราช่วยผลักดันให้ชุมชนต่าง ๆ สามารถพัฒนาแผนงานระยะเวลา 3 ปี เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดร.พิมพ์ลภัส กล่าว โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีภารกิจหลัก (Missions) ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงธุรกิจชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมถึงฐานความรู้ในงานวิจัยเพื่อบริการวิชาการให้กับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีพื้นที่ที่คณาจารย์ในศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปวิจัยและบริการวิชาการที่ไม่จำกัดเฉพาะในภาคใต้ แต่ดำเนินการทั่วประเทศ อาทิ เชียงคาน จังหวัดเลย เกาะช้าง จังหวัดตราด จังหวัดเพชรบูรณ์ …

Read More »

12-16 มีนาคม 2561 : อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/training/

Read More »

29-30 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (3rd Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Suatainable Development (LAC2018) วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาษาต่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2018/

Read More »

3-5 เมษายน 2561 : ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานการพัฒนา สู่นวัตกรรมและความยั่งยืน” ในวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web2.mfu.ac.th/conference/ebtc2/

Read More »