Home / ird2016 (page 5)

ird2016

23 สิงหาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ การวิจัยแบบมีส่วมร่วมภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา มาตรฐานการวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

นายมานิต จิตต์ประไพย น.ส.สุภาพร ทองจันทร์ น.ส.จุฬาพร พันธ์กำเหนิด และนายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จากจำนวนทั้งสิ้น 35 ผลงาน ในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 “สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อประชาคมอุดมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 จัดโดย คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ระบบจองรถออนไลน์ เป็นระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาร่วมกับส่วนบริการกลาง โดยนายอุทัย แกล้วกล้า และ น.ส.ชมพูนุช เทพรักษา ซึ่งเปิดใช้งานภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ระบบนี้ช่วยลดขั้นตอนในการประสานงาน …

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 (Deadline: 31/08/2560)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 ดังนี้ การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ ได้แก่ ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ได้แก่ ด้านพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ ด้านการพัฒนาด้านปศุสัตว์เลี้ยงชีพ การพัฒนาและส่งเสริมการพลิกฟื้นป่าไม้ การอนุรักษ์ฟื้นฟูดิน และการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน การพัฒนาด้านส่งเสริมความมั่นคงทางวิสาหกิจอย่างยั่งยืน การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ได้แก่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ ระบบป้องกันประเทศที่ทันสมัย การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การผลิต การพัฒนา และพึ่งพาตนเองด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลือมล้ำในสังคม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Read More »

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS)

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 7, Number 1  เป็นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศึกษาศาสตร์ ผู้สนใจส่งบทความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rjas.rsu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2791-5690 อีเมล์ rjasrri2011@rsu.ac.th

Read More »

7-8 กันยายน 2560 : การสัมมนา “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

ชุดโครงการผลักดันการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สังกัดฝ่ายงานนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดสัมมนา “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”  สำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-8495285 เว็บไซต์ www.R4UC.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560

Read More »

18 มกราคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงราย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14  ในหัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0” ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มสาขา 7 ประเด็น คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติพันธุ์ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http;//social.crru.ac.th ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

Read More »

24-25 พฤศจิกายน 2560 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานในสาขา Innovations in Science, Mathematics and Technology Education, Professional Learning Community in Education, Classroom Evidence-Based Practices และ Other Educational Improvement Initiatives ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

Read More »

บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้า 2 รางวัลในการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ

บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2559 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้า 2 รางวัลในการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ “หัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวเรวดี โสภา และ นางสาววันวิสาข์ สุตระ บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน”เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อพร้อมเลเซอร์และที่นั่ง” โดยมี อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน และ อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอนงค์นารถ สุวัชรังกูร และนางสาวธุรกรรณ์ ดิลัคณาภรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงาน “เครื่องออกกำลังกายขา” โดยมีอาจารย์ฉัตรดาว …

Read More »

August 23-24, 2017 : Seminar on Asian Studies in the Mist: A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia

You are cordially invited to Seminar on Asian Studies in the Mist : A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia. The seminar generates intellectual exchange and advance knowledge of the Asia’s situation, which becomes almost a new center of the world. Asian Studies as if it were something …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านภาษา Symposium of International Languages and Knowledge 2017 (SILK 2017) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านภาษา Symposium of International Languages and Knowledge 2017 (SILK 2017) ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (Universiti Malaysia Perlis – UniMAP) เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม ณ โรงแรม The Putra Regency รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยมี YBhg. Prof. Ir. Dr. Rezuwan bin Kamarudin …

Read More »