Home / ird2016 (page 4)

ird2016

นักวิจัยบัลแกเรีย เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech เป็นประเทศที่ 45

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และ ยุโรปตะวันออก ซึ่งบทความเรื่อง Isolation and Identification of Bacteria in Flower Bee Pollen เป็นบทความแรกจากประเทศบัลแกเรีย นับเป็นประเทศที่ 45 ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology Walailak J Sci & Tech Vol 15 No 3, March 2018: …

Read More »

8-9 มีนาคม 2561 : ประุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2018

Read More »

22-24 มีนาคม 2561 : ม.ทักษิณ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ ด้านอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ด้านสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางรานี อาษาชำนาญ โทรศัพท์ 074609600 ต่อ 7254 และ 081540734, 0864815005 e-mail : research.tsu@gmail.com

Read More »

2-6 กุมภาพันธ์ 2561 : สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานใน 7 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง เพื่อการเกษตร เพื่ออุตสหากรรม เพื่อสังคม เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพลังงาน เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้กับบุคลากรด้านการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัย และกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 (Deadline: 25/01/2561)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้การเสนอจัดตั้งงบประมาณสอดคล้องกับงบประมาณและจำนวนโครงการวิจัยที่มีผู้สนใจเสนอขอรับการจัดสรรทุน  ดังนั้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้นักวิจัยผู้สนใจส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 เพื่อสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จะได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นขอให้นักวิจัยพัฒนาเอกสารเชิงหลักการเป็นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) จัดส่งมายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนต่อไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด โทร. 3555 e-mail: snuson@wu.ac.th และ คุณสุจินดา ย่องจีน โทร. 3567 e-mail: panipook2@gmail.com แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม นำเสนอแผนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานการประชุมศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 17 ศูนย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 17 ศูนย์ เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 17 ศูนย์

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทบุคคล เพื่อรับทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Deadline : 25/01/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับ concept paper ทุนวิจัยประเภทบุคคล เพื่อรับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เงื่อนไขการตั้งงบประมาณ 1. ตำแหน่งอาจารย์ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท 2. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท 3. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท 4. ตำแหน่งศาสตราจารย์ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท หมายเหตุ ** นักวิจัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป สามารถส่ง Concept paper โครงการที่เคยส่งขอทุนภายนอกแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือนำส่งจากแหล่งทุนภายนอก ประกาศจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ** กรณีนักวิจัยในโครงการมากกว่า 2 คน จะสนับสนุนทุนสองเท่า โดยยึดตำแหน่งทางวิชาการของหัวหน้าโครงการเป็นหลัก ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ …

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ของ สวรส. (Deadline: 28/02/2561)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006

Read More »

ทุนวิจัย : ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2561 สกว. (Deadlind: 14/03/2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่  https://goo.gl/BCgZwk

Read More »