Home / ird2016 (page 4)

ird2016

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการวิจัยต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ

Read More »

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13th Taipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 )

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน เจลแต้มสิวที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิวที่ประกอบด้วยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ (แบคทีริโอซิน) Anti Acne Get made of Purified Bioactive Compounds (Bacteriocin) ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13thTaipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 ) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 Share รายละเอียดเพิ่มเติม – http://sah.wu.ac.th/?p=1656&lang=th หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Read More »

27-28 มีนาคม 2561 :ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 (Deadline: 15/12/2560)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  หัวข้อการประชุมวิชาการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ปรัชญาและศาสนา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ การศึกษา การเมืองการปกครอง พัฒนาสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยา ภาษา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สถิติ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมไฟฟ้า …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รับโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษษ 2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา …

Read More »

ประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนบูรณาการ 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนบูรณาการ ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นตอน และกำหนดการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ 2562 การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Read More »

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เดินทางประชุม“The Belt and Road : University Presidents’ Forum of Innovation and Entrepreneurship Education”ร่วมกับอธิการบดีจาก 170มหา’ลัยทั่วโลก ที่เมืองซีอานประเทศจีน

เมื่อวันที่ 21-27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปยังเมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมประชุม“The Belt and Road : University Presidents’ Forum of Innovation and Entrepreneurship Education” พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “Walailak University : Innovation and Entrepreneurship Education”โดยมีอธิการบดี รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วโลกกว่า 170 แห่งจำนวนกว่า 5,000 คน เข้าร่วมประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์กล่าวบนเวทีการประชุมดังกล่าวว่า คณะผู้บริหารพร้อมด้วยชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคน …

Read More »

19-20 ธันวาคม 2560 : ประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื้อหาของการประชุมได้แก่ – Social Sciences and Humanities – Sciences and Technologies – Health Sciences ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.psued.org หรือ โทรศัพท์ 0-7428-2252 โทรสาร 0-7455-8939

Read More »

รางวัลการประกวดแข่งขันนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560 (Deadline: 31/10/2560)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดโครงการประกวดนวัตกรรม ประเภทบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนากิจการของ กฟภ. เปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ. และสนับสนุนให้บุคคลทั่วไป นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และนักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และออกแบบนวัตกรรม โดยนำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th หรือ Facebook: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA e-mail: peainnovation@gmail.com

Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน วารสาร Walailak Journal of Science and Technology

สำนักงานวารสาร Walailak Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษา ค้นคว้า และเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานวารสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ดาวน์โหลด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงานวารสาร Walailak Journal of Science and Technology

Read More »