Home / ird2016 (page 30)

ird2016

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2560 (Deadline:14/02/2560)

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 400,000 บาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ เกณฑ์ด้านผลงาน เป็นผลงานวิจัยด้านพื้นฐานที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้า ประจักษ์ชัดในความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเร่งครัดเป็นที่ยอมรับโดยทั่่วไป ในการพิจารณาผลงานที่ตีพิมพ์ ให้พิจารณาคุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานว่าอยู่ในระดับใดของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานประเภทเดียวกัน โดยดู Impact factor และพิจารณา Publication credit (ผลรวมของ Impact factor ของวารสารที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์) รวมทั้งการเป็นผู้วิจัยหลัก (Major contributor) มากน้อยเพียงใด เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง เป็นผลงานวิจัยของตนที่กระทำในประเทศเป็นส่วนใหญ่ เกณฑ์ด้านบุคคล อุทิศตนเพื่องานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและอุปนิสัยเป็นที่นิยม มีลักษณะเป็นผู้นำทางวิชาการ เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีงาม ผู้สนใจโปรดเสนอชื่อไปยัง ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น …

Read More »

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2560 (Deadline:14/02/2560)

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมูลนิธิฯ จะคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลจำนวนปีละไม่เกิน 6 รางวัล ให้แก่นักวิทยาศาสตร์สัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยต้องเกิดหลังวันที่ 17 สิงหาคม 2525 มีผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านพื้นฐานที่มีคุณภาพดีและเผยแพร่ในวารที่มีมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยผู้เสนอควรจะเป็นผู้วิจัยหลัก (Major contributor) ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อรับปริญญาระดับใดระดับหนึ่ง และเป็นผู้ที่ทำการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง มีคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้สนใจโปรดส่งการเสนอชื่อ ได้ที่ ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟร์มเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://wwwpromotion-scitec.or.th ภายในวันที่ 14 …

Read More »

28 เมษายน 2560 : ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ภายในหัวข้อ “The Post Twenty-First Century Disruptive Technology: Economic, Social and Political Impacts” ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้สนใจส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายใจเพ็ชร โต๊ะหมาด นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ความผันแปรภายในลำต้นของความเค้นที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบของไม้ยางพาราแปรรูป (Within-tree variability of internal stress generated during drying of rubberwood lumber) ในวันศุุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารวิชาการ 5 ข่าวโดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

Read More »

15 กุมภาพันธ์ 2560 : ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “บทชาติพันธุ์วรรณนาชาวโรฮิงญาในบริบทสังคม การเมือง และวัฒนธรรมไทย-เอเชีย”

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “บทชาติพันธุ์วรรณนาชาวโรฮิงญาในบริบทสังคม การเมือง และวัฒนธรรมไทย-เอเชีย” โดย นางสาวชุติมา สีดาเสถียร ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

23 มกราคม 2560 : ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “Boronic Acids: Recognition, Sensing and Assembly” และ “A Novel Class of Antibiotic for Treatment of Pathogenic Bacteria”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Boronic Acids: Recognition, Sensing and Assembly” โดย Prof. Tony D. James และ หัวข้อ “A Novel Class of Antibiotic for Treatment of Pathogenic Bacteria” โดย Prof. Steven D. Bull จาก UNIVERSITY OF BATH, United Kingdom ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารฯ …

Read More »

2 กุมภาพันธ์ 2560: ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ Control and Precision Measurement via CMU Cold-atom Facility โดย ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ หัวข้อ Control and Precision Measurement via CMU Cold-atom Facility โดย ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ผู้สนใจ สามารถติดต่อแจ้งชื่อที่ ดร.ธนิดา เจริญสุข E-mail: cthanida@wu.ac.th, หรือเบอร์ติดต่อภายใน 2980 Short CV Waranont poster Anukool-Abstract

Read More »

นักวิชาการจาก 7 ประเทศ ร่วมเผยแพร่ผลงานใน Walailak J Sci & Tech: Plant Sciences and Microbiology

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 3 (Volume 14 Number 3 March 2017: Plant Sciences and Microbiology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านจุลชีววิทยาและพฤกษศาสตร์ ที่เป็นผลงานร่วมของ Max-Planck Institute for Biochemistry (ประเทศเยอรมนี) General Directorate of Education in Anbar/University of Anbar (ประเทศอิรัก) University of Malaya (ประเทศมาเลเซีย) University of Karachi (ประเทศปากีสถาน) University of Madras …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช พบกับ การเสวนาภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมและอนาคตข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ชมและชิมการสาธิตการประกอบอาชีพด้วยการทำขนมจาก จากข้าวสังข์หยด และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีจากลุ่มน้ำปากพนัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกพร รัตนปราโมทย์ โทรศัพท์ 0-7567-3569 กำหนดการ

Read More »

นักวิชาการจาก 6 มหาวิทยาลัย ร่วมเผยแพร่ผลงานใน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว เป็นฉบับแรกที่ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว. ได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้จัดทำวารสารต่อเนื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติ เนื้อหาประกอบด้วยบทความจาก 6 มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงงานวิชาการสู่ชุมชน ทั้งในด้านสังคม การศึกษา และ การจัดการทรัพยากรพื้นถิ่น ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่าน และอ้างอิง ได้จาก http://abcjournal.trf.or.th และสามารถส่งบทความเพื่อการเผยแพร่ได้ทางอีเมลล์ abctrfjournal@gmail.com

Read More »