Home / ird2016 (page 30)

ird2016

ข่าว มวล.-มอ.จับมือพัฒนางานวิจัยเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

ข่าว มวล.-มอ.จับมือพัฒนางานวิจัยเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทย Thailand Forum on Tourism Research Integration (TFTRI) ณ ห้องอโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน การปาฐกถาพิเศษในฐานะประธานร่วม โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง และบรรยายพิเศษโดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การประชุมในครั้งนี้ มีวิทยากรร่วมนำเสนอแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยคณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นำเสนอในหัวข้อ “การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน” อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมจัดนิทรรศการ “บ้านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมจัดนิทรรศการ “บ้านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6) ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย ภายในนิทรรศการได้นำเสนอเทคนิคการค้นหารายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยฐานข้อมูล TCI, ACI, SCOPUS และ ISI เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาแหล่งวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมประชุม, วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแสดงเล่มวารสารตั้งแต่ฉบับบแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, 2560), ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวารสาร อีกทั้งผู้ที่สนใจยังรับเล่มวารสารของมหาวิทยาลัยและร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ” ครั้งนี้ยังได้มีการคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี : การวิจัยตอบโจทย์การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวทาง sustainable development goals

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในฐานะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่มีผลงานวิจัยทางด้านทรัพยากรทางทะเลที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรปูม้า ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี เป็นศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังสำเร็จการศึกษาได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตรจารย์ทางด้านชีววิทยาประมง หลังจากที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ได้ 5 ปี ก่อนจะได้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประเภทพัฒนาบุคลากรของรัฐ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ocean and earth science) ที่มหาวิทยาลัย Southampton ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ เล่าว่า ในช่วงที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้ทำงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรหอยนางรมชนิดพันธุ์พื้นเมืองของยุโรป (Ostrea edulis) …

Read More »

7-8 กันยายน 2560 : ประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13”

มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่  7-8 กันยายน 2560 ในหัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc13

Read More »

30 พฤษภาคม 2560 : สัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 3”

สำนักประสานงานโครงการความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 3” ภายใต้ Theme “เทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉมระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสุโกศล กทม. ผู้สนใจดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่ http://goo.gl/zYuv7e

Read More »

22-24 พฤศจิกายน 2560 : ประชุมวิชกาารระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดประชุมวิชกาารระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาขาที่รับบทความได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านพัฒนาสังคม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ English Presentation (Education, Social Science, Science and Technology) ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.confernece.sru.ac.th/sruconference2017 หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาไปรษณีย์ไทย (Deadline: 26/06/2560)

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ การให้ทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนบสนุนการเปิดให้บริการใหม่ ๆ ของ ปณท ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีกรอบการวิจัยทางด้านระบบงานไปรษณีย์ อาคารสถานที่/เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้/ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป/งานไปรษณีย์ ระบบโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการไปรษณีย์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2831 3203, 0 2831 3946 ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2) (Deadline: 15/06/2560)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2) ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศและความมั่นคง ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://industry.trf.or.th/ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 (Deadline: 30/06/2560)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม และ (3) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.culture.go.th หรือโทร. 0 2247 0013 ต่อ 1309 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Read More »