Home / ird2016 (page 30)

ird2016

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 25

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 25 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคมดีเด่น ผลงานเรื่อง “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (2) รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น ผลงานเรื่อง “การพัฒนาไม้ยางพาราให้มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ปราศจากเชื้อราเพื่อสุขภาพ” โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (3) รางวัลบทความวิจัยพื้นฐานที่มีการอ้างอิงสูงสุดประจำปี 2560 ผลงานเรื่อง “Hepatoprotective effect of curcumin and alpha-tocopherol against cisplatin-induced oxidative stress.” โดย ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ และคณะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Read More »

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสครบรอบสถาปนา 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญ เข้าร่วม การสัมมนาและประชุมวิชาการ ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25 ปี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศเป็นไฮไลท์ ดังนี้   22-24 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2 ณ อาคารวิจัย 23-24 มี.ค. 60 การสัมมนาวิชาการรัฐศาสตร์วิจัย ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 24 มี.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Living Will and Palliative Care  ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ 24-25 มี.ค. 60 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Work Integrated Learning  …

Read More »

พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ที่ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 โดยมีพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์ทางคลินิกจาก ทั่วประเทศ ประมาณ 80 คน เข้าร่วม ซึ่งในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ตามพันธกิจยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดำเนินงานที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และทรัพย์สินให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดว่าการอบรมครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรวิชาชีพทางการพยาบาลให้มีสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาแนวทางการพยาบาลที่เป็นมาตรฐาน …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ ได้รับทุน มูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เดินทางไปรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ มูลนิธิโทเรฯ (Thailand Toray Science Foundation: Science and Technology Research Grant) ครั้งที่ 23 ปี พ.ศ. 2559 จาก ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ด้วยงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อการผลิตน้ำมันของสาหร่าย Botryococcus braunii รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ttsf.or.th/winner2.php

Read More »

ทุนวิจัย : รับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

โครงการความร่วมมืองานวิจัยเชิงพื้นที่ สกว. มวล. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนโครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยประสานงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ จำนวน 4 อาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีฐานองค์ความรู้เดิม และเป็นอาชีพที่ถูกระบุอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ การทำสวนส้มโอทับทิมสยาม ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช การทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตำบลขนาบนาก ตำบลปากแพรก ตำบลท่าพญา และตำบล บ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การทำไร่จาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การปลูกพืชผัก ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ส่งมายังผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินจำนวน 3 …

Read More »

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษมากมาย ได้แก่ ดร.ถนอม  ชาภักดี คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและนักวิจารณ์ศิลปะชื่อดัง วิทยากรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การผลักดันวัฒนธรรมรากหญ้าของไต้หวัน” วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประวัติวิทยากร   รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-13.30 …

Read More »

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษมากมาย ได้แก่ ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)” วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประวัติวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 …

Read More »

ขยายเวลาการสมัครและเสนอชื่อพนักงานสายวิชาการเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภานักวิจัย (Deadline : 13 /03/2560)

ด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง สภานักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีกรรมการสภานักวิจัยมาจาก 2 ส่วน คือ 1) กรรมการที่สำนักวิชาคัดเลือก สำนักวิชาละ 1 คน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และ 2) กรรมการที่พนักงานสายวิชาการเลือกตั้ง จำนวน 10 คน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่พนักงานสายวิชาการเลือกตั้ง จำนวน 10 คน นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัคร และการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภานักวิจัย ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานสายวิชาการที่มีสถานภาพประจำ ตามบัญชี ก. สมัครเพื่อรับการเลือกตั้ง โดยสามารถจัดส่งใบสมัคร (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. …

Read More »

13 มีนาคม 2560 : ขอเชิญเข้ารับรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อการยื่นข้อเสนอโครงการเชิงพื้นที่ ประจำปี 2560

หน่วยประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยประสานงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ จำนวน 4 อาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีฐานองค์ความรู้เดิม และเป็นอาชีพที่ถูกระบุอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ การทำสวนส้มโอทับทิมสยาม ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช การทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตำบลขนาบนาก ตำบลปากแพรก ตำบลท่าพญา และตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การทำไร่จาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การปลูกพืชผัก ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบการวิจัยเพื่อมุ่งเป้าหมายไปสู่ความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จึงกำหนดจัดประชุม “ทิศทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ปี 2560”เพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ขึ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 …

Read More »

นักวิจัย มวล. คว้ารางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จาก สกอ.

พิธีมอบรางวัลที่จัดโดย HEPR-NRUผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาข้าวกล้องไข่มดริ้นให้มีกลิ่นหอมยาวนานและปราศจากเชื้อราโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน นางสาวสิริพร แช่มสนิท นายสุเมธี ส่งเสมอ เทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ประจำปี 2559 โดยได้ทำการมอบรางวัลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ในงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ข้าวกล้องไข่มดริ้นกลิ่นดอกจำปีโดยข้าวกล้องไข่มดริ้นเป็นข้าวประจำถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่มักพบปัญหาในการเก็บรักษาก่อนจำหน่าย เนื่องจากกว่าร้อยละ 50 ของข้าวที่เก็บรักษาไว้ภายหลังจากเก็บเกี่ยวได้มีการเจริญของเชื้อรา จึงทำให้ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ แม้ว่ามีสารเคมีหลายชนิดสามารถนำมาใช้ในการป้องกันเชื้อราในข้าว การพัฒนานวัตกรรมการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวในครั้งนี้พบว่าเรซินพืชที่พัฒนาขึ้นมาในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ สามารถดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีและสามารถนำมาใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนผิวหน้าของข้าวไข่มดริ้นได้ดี ทั้งนี้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบรวมต่อข้าวกล้องไข่มดริ้นที่ผ่านการเก็บรักษาในไอของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีในระดับชอบ ทั้งนี้ไอของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีสามารถใช้ในการเก็บรักษาข้าวกล้องไข่มดริ้นโดยปราศจากเชื้อราได้นานกว่า 20 สัปดาห์ นอกจากนี้ไอของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปียังสามารถลดระยะเวลาในการหุงสุกและทำให้ความแข็งของข้าวกล้องไข่มดริ้นหุงสุกลดลงได้อีกด้วย ทีมงานนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทนและรางวัลที่ได้รับ …

Read More »