Home / ird2016 (page 3)

ird2016

ม. วลัยลักษณ์ ผสานวิทย์-ศิลป์ นำมรดกทางวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ISI

ในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 13-14 คาบสมุทรสยาม (พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน) เป็นศูนย์กลางทางการค้าขายและการเดินทางของกลุ่มคนต่างๆ รวมทั้งพระสงฆ์และพราหมณ์ เพราะเป็นประตูสู่มหาสมุทรทั้งสองด้าน เชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค ทำให้ดินแดนแห่งนี้มีการผสมผสานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เกิดร่องรอยมรดกวัฒนธรรมในอดีตมากมาย รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับ ในปี ค.ศ. 2016 ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ปัจจุบันทำงานที่ SEMEO SPAFA) และ รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาโบราณ ที่ขุดค้นพบในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่อื่นๆ ไปวิเคราะห์ด้วย X-Ray ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร. จารุ จุติมูสิก นักวิจัยหลังปริญญาเอก และ รศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการศึกษา ได้รับการพัฒนาเป็นต้นฉบับบทความใน …

Read More »

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ThaiJo2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานวารสารออนไลน์ระบบ ThaiJo2 . บรรณาธิการ, ผู้ช่วยบรรณาธิการ และเจ้าหน้าที่วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, WMS Journal of Management และ Walailak Journal of Science and Technology (WJST) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบวารสารออนไลน์อิเล็คทรอนิกส์ จากการพัฒนาระบบ ThaiJo เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่เรียกว่าระบบ ThaiJo2 ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน และสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบ Plagiarism Checker ที่จะตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเนื้อหาบทความจากฐานข้อมูลวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนและร่วมจัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), …

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (Deadline : 15/11/2560)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก คอบช. โดย วช. ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) กลุ่มเรื่อง ข้าว 2) กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน 3) กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4) กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 5) กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่ 6) กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ 7) กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สวก. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ …

Read More »

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 เรื่อง

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 ชื่อเรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 Citation report for 61 results from Web of Science Core Collection Refined by: PUBLICATION YEARS: ( 2017 ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย โทรศัพท์ 075 673344 อีเมล์ wulibrary@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอันดับคุณภาพวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฐานข้อมูล TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2560 โดยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เลื่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ด้วยนโยบายจากอธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่มีส่วนผลักดันให้วารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาและยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นภายในเวลาอันสั้น รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ที่ริเริ่ม “โครงการสร้างบ้านให้วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ส่งผลกระทบด้านคุณภาพให้ทุกวารสารในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนกองบรรณาธิการวารสาร ได้แก่ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย บรรณาธิการคนแรก อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ บรรณาธิการวารสาร คนปัจจุบัน และผู้จัดการคนแรกของวารสาร คุณยุวธิดา คงศรี  และ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ จากนี้วารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป วารสารสังคมศาสตร์ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานในวารสาร ปีที่ 11 …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ดังนี้ 1. นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ 2. นางสาวปาริชาติ หนูสอน 3. นางสาวเบญจวรรณ มุสิด 4. นายจิรศักดิ์ รูปโอ ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง 1. นางสาววรัญญา จั่วนาน 2. นายอัสมีน บือโต 3. นางสาวอรพิมพ์ สุขคง 4. นางสาวกอบแก้ว พุมดวง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ลำดับที่ 1-4 ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมนานาชาติ ICPSA 2017 สร้างเครือข่าย ต่อยอดงานวิจัยทางด้านพลาสมาสู่นวัตกรรม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “10th International conference on plasma science and application (ICPSA) 2017” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัย วิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมีนักวิจัยจาก 10ประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย เกาหลี แคนาดา และสวิสเซอร์แลนด์ เข้าร่วมประมาณ 100 คน โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนพิธีเปิดการประชุม หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

ABC มวล.- สกว. ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ABC มวล.- สกว.) ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560 ที่มีบทความ 6 เรื่อง ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ และ การอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความเพื่ออ่านและอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ http://abcjournal.trf.or.th/chabub/n13.aspx รายละเอียดเพิ่มเติม – http://abcjournal.trf.or.th/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยวิจัย โครงการ“ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้ นางสาวปาริษา ศิริกาศ นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ นางสาวกมลทิพย์ พรหมนุ้ย นางสาวปาริชาติ หนูสอน นางสาวสวิชญา แก้วชัยเถร นางสาวสุภาวดี สิขิวัฒน์ นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์จันทรเสถียร นางสาวกอบแก้ว พุมดวง นางสาววรัญญา จั่วนาน นางสาวพนิดา สิงห์แก้ว นายจิรศักดิ์ รูปโอ นางสาวจิตตาพร พรหมเพ็ชร นางสาวน้ำฝน ช่างสลัก นายวิโรจน์ รัตนะ นางสาวศิรพร สิทธิฤทธิ์ นายอัสมีน บือโต นางสาวลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วสุข นางสาวสุธาทิพย์ อามิตร นางสาวเบญจวรรณ มุสิด นางสาวสาวิตรี …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการวิจัยต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ

Read More »