Home / ird2016 (page 3)

ird2016

13 กันยายน 2560: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมการสัมมนาใน วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 09.15 – 12.15 น. หัวข้อ “การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์” โดย ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 13.15 – 16.15 น. หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดย ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม และประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร. 2554, 2553

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิจัยใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมซีสโตน  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาการศึกษา สารสนเทศ และการจัดการ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อแนะนำและชี้แนะโครงการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมา ลางคุลเสน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ อาจารย์วิทยา …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ จำนวน 3 เวที ได้แก่ งาน “11th  International Warsaw Invention Show” (IWIS 2017) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ งาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี งาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 11-15 …

Read More »

นักวิจัยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า”

อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบูธกิจกรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า” ในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ไบเทค บางนา ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยนี้อยู่ภายใต้โครงการแผนงานระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า (A smart backhaul trucking system) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และมีหัวหน้าโครงการทั้งหมด 3 ท่าน คือ รศ. ดร. นคร กกแก้ว …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS”

                         สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS” โดยวิทยากร คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ตำแหน่ง Elsevier Training Consultant เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดตัวฐานข้อมูลระดับโลกที่เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ถูกใช้ในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก (World University Rankings) เป็นฐานข้อมูลที่มีจำนวนบทความให้ค้นคว้ามากที่สุดกว่า 65 ล้านรายการ จำนวนสิทธิบัตรกว่า 24 ล้านรายการ …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสวนาบนเวที Highlight Stage ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้นเวที Highlight Stage เพื่อร่วมกิจกรรมการเสวนาของโครงการ “การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เครือข่าย คอบช.  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ร่วมเสวนาผลลัพธ์จากโครงการการเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งในช่วงบรรยายมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ชาข้าว ได้แก่ ชาข้าวมอลต์ ชาต้นข้าวอ่อน โดยการชงชาให้ผู้ร่วมฟังเสวนาได้ลองชิมคู่กับขนมบราวน์นี่ ขนมลา ขนมขี้มอด ที่ทำจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งการตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังเป็นอย่างมาก                 

Read More »

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง อีกหนึ่งงานวิจัยในการนำเสนผลงานระดับชาติ

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานระดับชาติในรูปแบบของนิทรรศการ ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่าย คอบช. ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช เป็นชุดโครงการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานวิจัยให้แก่นักวิจัยสำหรับการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ในประเด็น “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง” ตามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาคุณสมบัติของพันธุ์ข้าว กระบวนการผลิต นวัตกรรมและการเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด โครงการวิจัยทั้งหมด สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ทั้งศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผลลัพธ์ของโครงการวิจัยเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการที่ต้องอาศัยการสื่อสารและนำไปประยุกต์ใช้โดยการขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่และในแวดวงวิชาการ ผลงานที่เข้าร่วมการนำเสนอนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าวพื้นเมืองของชาวนาชุ่มน้ำปากพนัง นักวิจัยในโครงการ อ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กำหนดจัดสัมมนา (ซีรีย์) “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ สำหรับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ย้อนรอยคดีดังและก้าวข้ามสู่อนาคต ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ตอนที่ 2 พร้อมรับมือ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ตอนที่ 3 …

Read More »

อาจารย์ และนักศึกษา มวล. นครศรีธรรมราช ผลิตคิดค้นเครื่องอบไม้ยางพาราคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศ ออกอากาศทาง ช่อง NBT

อาจารย์ และนักศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มวล. นครศรีธรรมราช ผลิตคิดค้นเครื่องอบไม้ยางพาราคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศ ออกอากาศทาง ช่อง NBT วันที่ 25 สิงหาคม 2560

Read More »