Home / ird2016 (page 20)

ird2016

2 สิงหาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้มีมาตรฐานในการพิจารณาโครงการตามหลักสากลอันจะส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ ในการนี้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/16X7NWDAwj78a-colFyIuGGFDOAgkGCJXAp-3StLbNw0/viewform?edit_requested=true ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuec.wu.ac.th

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2561  ได้แก่ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)   ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)   ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)   ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)   รายละเอียดประกาศทุนวิจัย http://academics.trf.or.th/academic_index.aspx

Read More »

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หองบอลรูม 1 – 2 โรงแรม รอยัล ออรคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส กรุงเทพมหานคร หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์ “นักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสังคมศาสตร์” ประกอบด้วยอาจารย์จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การจัดการ สารสนเทศศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (บางสาขา) เพื่อพัฒนาโจทย์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ สู่การพัฒนาโจทย์การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ทางด้านสังคมศาสตร์                  

Read More »

22-23 กรกฎาคม 2560 :อบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560” บรรยายโดย อาจารย์ ดร.คริสโตเฟอร์ ลี จอห์นสัน รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดเชิงวิพากษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดขึ้นทั้งหมด 18 รุ่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ และผู้ที่เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนรูปแบบที่เน้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำเทคนิค Rubric มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการประเมินและการทวนสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษา นำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิต ในการนี้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถเลือกลงทะเบียนรุ่นไดก็ได้ รุ่นที่ …

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นบรรณาธิการรับเชิญของ Walailak Journal of Science and Technology: Pharmaceutical Sciences

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 9 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านเภสัชศาสตร์ ที่เป็นผลงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2 เรื่อง, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ VIT University ประเทศอินเดีย Walailak Journal of Science and Technology Volume 14 Number 9 September 2017: Pharmaceutical Sciences มี ผศ.ดร. อภิชาต อธิไภริน และ ผศ. ดร. นมนต์ หิรัญ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ แก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง  เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ซึ่งผู้รับรางวัลจะได้รับโล่พร้อมด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัล ประกอบด้วยระดับปริญญาเอก รางวัลละ 8,000 บาท ระดับปริญญาโท  รางวัลละ 5,000 บาท และผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 …

Read More »

อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน 2 บริษัท คือ บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด โครงการการติดตั้งระบบควบคุมการอบไม้ยางพารา (DryWooD) และบริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยกสปอร์ของราจากเมล็ดข้าวโดยใช้คลื่นไมโครเวฟและระบบไซโคลน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวถึงความสำคัญของการทำวิจัยว่า เป็นการทำเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นำไปสู่นวัตกรรมและใช้เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสามารถเพิ่มมูลค่า นำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา ที่สำคัญ ในการนำมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0 นั้น ต้องเปลี่ยนงานวิจัยจากการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นงานวิจัยเพื่อนวัตกรรม (Innovative Research) เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเกี่ยวกับไม้มานานนับ 10 ปี เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่งานวิจัยนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ผ่านหลัก 900 เรื่อง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่งานวิจัยนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ผ่านหลัก 900 เรื่อง เมื่อเดือนมิถุนายน สิ้นสุดลง จำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ที่มีอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นผู้ประพันธ์ (Author) ได้รวมกันเป็นจำนวนเกิน 900 เรื่อง เป็นมหาวิทยาลัยที่ 22 ของประเทศไทยที่ทำได้ โดยมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดมีอายุมากกว่า 25 ปี และจำนวนอาจารย์เกิน 500 อัตรา ฐานข้อมูล Scopus (www.scopus.com) เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการที่สำคัญของโลก โดยครอบคลุมวารสารที่มีมาตรฐานทุกศาสตร์สาขาวิชา มากกว่า 30,000 วารสาร ให้สามารถสืบค้น อ้างอิง ประยุกต์ใช้ต่อยอด อีกทั้ง เป็นดัชนีในการวัดความก้าวหน้าของนักวิชาการ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และการประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาจารย์ที่มีผลงานสูงสุดในฐานข้อมูล Scopus (www.scopus.com) ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 76 …

Read More »

ABC มวล.-สกว. ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำ “วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9-11” โดยปัจจุบันได้ออกวารสารจนถึง ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 นอกจากการอ่านบทความได้ที่ Website: http://abcjournal.trf.or.th วารสารได้ริเริ่มเปิดมิติใหม่ในการเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่วิจัย ด้วย Supplementary VDO โดยสามารถชมเรื่องราวของบางบทความได้ที่ Facebook: นวัตกรรมการจัดการ งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มี รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ทำหน้าที่บรรณาธิการ มีรองบรรณาธิการ 3 ท่าน คือ ผศ. ดร. เจษฎา มิ่งฉาย ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข และ ดร. นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว มีผู้จัดการ 2 ท่าน …

Read More »