Home / ird2016 (page 20)

ird2016

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี(เสวนาวิชาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง) หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0” ระหว่างวัน ที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก 8 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 200 คน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

ยุทธศาสตร์การวิจัย ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปลี่ยนแปลงอย่างไร บนเส้นทางของมหาวิทยาลัยวิจัยคุณภาพสมบูรณ์แบบ การเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในปัจจุบัน ไม่ได้หมายถึง การทุ่มงบประมาณจำนวนมากให้ทำวิจัย หรือซื้อครุภัณฑ์ หรือประชาสัมพันธ์ หรือให้ค่าตอบแทน  ที่ไม่มีแผน หรือเหตุผล หรือเนื้อหา รองรับ อันจะนำมาสู่ความสูญเปล่าของทรัพยากรชาติ และต่างจากแนวทางเดิมที่มหาวิทยาลัยวิจัย เน้นผลงานตีพิมพ์ (Publication) และการอ้างถึง (Citation) ในวารสารวิชาการนานาชาติ เท่านั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้แนวคิดที่เน้นการเชื่อมโยง สร้างผลงานวิชาการคุณภาพสมบูรณ์แบบ  เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 I มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ มหาวิทยาลัย 4.0 จากการดำเนินการดังนี้ 1) เป็นมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงงบประมาณวิจัยอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยจะเชื่อมโยงโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ งานวิจัยที่มีธุรกิจเอกชนหรือชุมชนเป็นผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ให้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ ขณะเดียวกันงานวิจัยที่เน้นผลิตองค์ความรู้ใหม่ จะได้รับการสนับสนุนจากระบบโครงสร้างทุนภายในที่ปรับใหม่ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าตามตำแหน่งวิชาการ 2) เป็นมหาวิทยาลัย ที่มีหน่วยงานสนับสนุนพิเศษ มหาวิทยาลัยทั่วไปมีเพียงสถาบันวิจัยและนวัตกรรมประสานภารกิจวิจัย แต่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการตามแนวทางประเทศไทย 4.0 และบูรณาการทรัพยากรอาคารฯนวัตกรรม อีกทั้งจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัยและบูรณาการทรัพยากรอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ …

Read More »

20-21 พฤษภาคม 2560 :โครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารย์ “How to be Life Coach กับทักษะ Life Coaching”

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารย์ “How to be Life Coach กับทักษะ Life Coaching” วิทยากรโดย อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว และรายการ Life Coach และคุณสุดารัตน์ ศรีปานะ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ธราดลรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โครงการนี้เป็นการฝึกฝนการใช้ทักษะไลฟ์โค้ช เพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชเข้าใจจุดยืนและความคิดของตนในปัจจุบัน ก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ที่ผู้รับการโค้ชมักใช้ปิดกั้นตัวเองโดยไม่รู้ตัว พร้อมกำหนดจุดมุ่งหมายใหม่ที่สร้างสรรค์และชัดเจน สร้างความเชื่อที่เป็นแรงดลใจและทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่างระหว่างจุดที่อยู่ในปัจจุบันกับจุดที่ต้องการจะไปให้ถึงในอนาคตอย่างมีความสุขและอิ่มเอม โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 18.00 น. – แนวคิดและความสำคัญของทักษะไลฟ์โค้ช – …

Read More »

National Book Council of Malaysia เชิญอาจารย์อาเซียนศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย

National Book Council of Malaysia ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียจะจัดงาน”ชุมนุม1000นักเขียน” วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ที่ Putra World Trade Centre กรุง Kuala Lumpur ในการนี้ ทางผู้จัดได้เชิญอาจารย์ราซัค(อับดุลรอยะ ปาแนมาแล) จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในวงเสวนาหัวข้อ/เรื่อง “Writers Transcending Borders and Generation” ร่วมกับวิทยากรอื่นๆ จากมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และสิงคโปร์ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ไดรับการจัดสรรทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุนที่ 20

รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดรับการจัดสรรทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุนที่ 20 และมีสิทธิเสนอชื่อนักศึกษามาสมัครรับทุน คปก. สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 ทุน ทุน คปก. เป็นทุนที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำวิจัย ด้วยการให้ความสำคัญกับมาตรฐานของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผลงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่ทำวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาซึ่งเป็น “ผู้ช่วยวิจัย” ต้องมีผลการเรียนดี และ/หรือมีผลงานวิจัย ตามความเห็นชอบของ คปก. ใช้เวลาทำวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยด้วยโจทย์วิจัยของไทยและมีโอกาสไปทำวิจัยระยะสั้น (6-12 เดือน) กับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในต่างประเทศ และยังสามารถไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติได้ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเมื่อมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rgj.trf.or.th/download/ListAdv20.pdf หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Read More »

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NEC 21) ร่วมสร้างโอกาส เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจ กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 ในปีนี้ ศูนย์บริการวิชาการดำเนินการจัดโครงการมาเป็นรุ่นที่ 21 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการใหม่ และทายาทธุรกิจ ในปีนี้มีผู้สนใจและผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรม จำนวน 39 คน โดยหลักสูตรฝึกอบรมได้รับเกียรติจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 1. การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ : การอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจ เน้นแนวทางตัวอย่างกรณีศึกษาผสมผสานความรู้เชิงวิชาการ รวมทั้งจากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนจริง และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ 2. การให้คำปรึกษาแนะนำ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำปัญหาและอุปสรรคหรือความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดตั้งธุรกิจเข้าปรึกษาขอคำแนะนำด้านต่างๆ 18 …

Read More »

19 พฤษภาคม 2560: ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” และ “การจัดการนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ เวลา 09.30-10.30 น. หัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เวลา 10.45-11.30 น. หัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เวลา 13.00-16.30 น. การนำเสนองานวิจัยกว่า 130 …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Living Will and Palliative Care ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Living Will and Palliative Care เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ เป็นผู้ประสานงานการประชุม  ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผ่านทางกองบรรณาธิการ e-hospice ประเทศอังกฤษ  สำหรับสถานการณ์ โครงการ Hospice ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก็ได้รับการเก็บข้อมูลที่องค์กร palliative โลก Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA) ด้วยเช่นกัน อนึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 อ่านรายละเอียดบทความได้ที่นี่ ข่าวโดย …

Read More »

ขอเชิญยื่นโครงการจัดทำหนังสือ-ตำรา

ขอเชิญคณาจารย์ทุกสำนักวิชาที่สนใจโครงการจัดทำหนังสือ-ตำรา และรับรางวัลจากการประเมินต้นฉบับหนังสือ-ตำรา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและประกาศได้จากเว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ http://rchs.wu.ac.th/ รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rchs.wu.ac.th/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

อดีตผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2560) เผยแพร่ บทปาฐกถา จากการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 โดย ผศ. ดร. วัลลา ตันตโยทัย อดีตคณบดีสำนักวิชาพยายาบาลศาสตร์ และ อดีตรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การป้องกันโรคเบาหวานในบริบทของไทย และ บทความรับเชิญ โดย ดร. นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อประเทศไทย 4.0 ผู้สนใจสามารถอ่านบทความได้จากเว็บไซต์ abcjournal.trf.or.th

Read More »