Home / ird2016 (page 2)

ird2016

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย ศ.ดร.สุภางค์ จันทวาณิช งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม  พ.ศ.2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ Keynote Speaker ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์  จันทวาณิช สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” ประวัติและผลงาน รับชมวีดีโอ —————————————————————————————————————————————- รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559 บรรยายพิเศษ วันที่ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอเทคโนโลยี AR งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ต่อรองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนลานสกาบนเส้นทาง 4015 โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality : AR) พร้อมด้วยนักวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน นำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี AR ต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจสอบถามถึงความคืบหน้าและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานวิจัย พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมนักวิจัยที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงดังกล่าว ซึ่งได้นำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มาใช้เป็นต้นแบบ มีเป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีแผนที่จะขยายไปทำยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน ที่ได้นำเสนอในงานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้ ประกอบด้วย …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ผ่าน 1000 บทความ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ยอดรวมบทความวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ในฐานข้อมูล Scopus ได้ผ่านหลัก 1,000 บทความ ด้วยสถิติดังนี้ 1) บทความวิจัยลำดับที่ 1 คือ Vegetative and reproductive growth aspects of mango growing in a mediterranean climate in Western Australia ในปี 1997 โดย รศ. ดร. มนตรี อิศรไกรศีล อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ และ บทความลำดับที่ 1,000 คือ Parasitic infections in pediatric …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล ISI ผ่าน 700 บทความ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล ISI ผ่าน 700 บทความ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ยอดรวมบทความวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปี 2001 ในฐานข้อมูล ISI ได้ผ่านหลัก 700 บทความ ด้วยสถิติดังนี้ 1) บทความวิจัยลำดับที่ 1 คือ Bubble nest habitat characteristics of wild Siamese fighting fish เผยแพร่ใน Journal of Fish Biology ในปี 2001 และบทความลำดับที่ 700 คือ Sex and burrow/chimney ownership affecting time allocation for surface …

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย” ให้บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กลุ่มงานพัฒนาและผลิตบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย” ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดการอบรม โดยมีแพทย์หญิงอัจจิมาวดี พงศ์ดารา ประธานคณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาวิจัย กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก …

Read More »

ออนไลน์แล้วสำหรับวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ฉบับ การเคลื่อนย้ายของผู้คน

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม)  ฉบับ การเคลื่อนย้ายของผู้คนในยุคโลกไร้พรมแดน ด้วยปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ในรอบ 2 ทศวรรษทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายใหม่ของผู้คนทั่วโลก ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การย้ายถิ่น การอพยพ การลี้ภัย การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย ที่ผ่านมา การเคลื่อนย้ายเกิดจากการตั้ง คำถามที่ว่า “การศึกษาเรื่องการย้ายถิ่น” (Migration) เกิดจาก “ปัจจัยดึงดูด หรือปัจจัยผลักของคนย้ายถิ่นคืออะไร” หรือการค้นหา“สาเหตุของการย้ายถิ่น” เป็นต้น แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การเผชิญหน้ากับการเคลื่อนย้ายเหล่านี้ มีหลากหลาย รูปแบบ หลากหลายสาเหตุ ที่สำคัญก้าวข้ามกรอบการตั้งคำถาม แบบเดิมในทางวิชาการที่ศึกษาการย้ายถิ่น (Migration) ก้าวข้ามความเป็นพื้นที่ทางกายภาพ หรือการตั้งหลักแหล่ง ความสนใจของการศึกษาเรื่องการเคลื่อนย้าย (Mobilities) ได้ตั้งคำถามถึงลักษณะการเคลื่อนย้ายที่ซับซ้อน การข้ามไปข้ามมา การสร้างและขยาย เครือข่าย …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้า “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษา วช.ภูมิภาค (ภาคใต้) อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พันเอก นายแพทย์วิเชียร ชูเสมอ นายศุภชัย อักษรวงศ์ นักวิชาการอิสระ ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ที่นักวิจัยร่วมดำเนินงานวิจัย ภาคส่วนราชการ นักวิชาการ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมกันนี้มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเข้าร่วมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น  11 โครงการ ได้แก่ ผลกระทบของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรในชุมชน : …

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศผล “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 สกว. รอบที่ 1

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ประกาศผล “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ประจำปี 2561 รอบที่ 1” ซึ่งมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น 314 โครงการ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผู้ได้รับทุนนี้ได้แก่ 258 ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สังกัด สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 259 ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 260 ดร.อุเทน ทับทรวง สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดประกาศ

Read More »

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล the winner of the best oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  นายสุเมธี ส่งเสมอ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) และนักศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Inhibition of mold growth and lipid oxidation in brown rice by Michelia alba vapor ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA) Functional Foods: Trends in Research and Markets ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย (Society for Free Radical Research-Thai) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (School …

Read More »

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่จัดส่งข้อเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Deadline: 15/03/2561)

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับข้อเสนอเอกสารเชิงหลักการ โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น บัดนี้ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้สรุปรายชื่อโครงการ เพื่อขอให้ผู้เสนอโครงการ ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้จัดส่งมายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ หากกรณีโครงการใดที่ส่งมาภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 แล้วยังไม่ปรากฏรายชื่อโครงการ กรุณาติดต่อ คุณนุสนธ์ สงเอียด เบอร์โทร 3555 และท่านที่มีรายชื่อโครงการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผ่านหัวหน้าสถานวิจัยและคณบดี ตามแบบฟอร์ม IRI500_09 ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านคู่มือรับทุน 2561 ประกอบ เพื่อทำความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการ ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดในการเขียนข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุจินดา ย่องจีน เบอร์โทร 3567 e-mail:panipook2@gmail.com จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2562 คู่มือการขอรับทุนวิจัย แบบฟอร์ม IRI500_09แบบเสนอโครงการวิจัยประเภทบุคคล62

Read More »