Home / ird2016 (page 2)

ird2016

27-28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประชุมวิชาการดังนี้ – กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ – หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม – หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น – หัวข้อพิเศษ : Creative Innovation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 โทรสาร 0-7567-3553 e-mail : …

Read More »

23-24 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ” ครั้งที่ 1

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ” ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 มีนาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1  สถาปัตยกรรม ชุมชน และสภาพแวดล้อม กลุ่มที่ 2 การออกแบบอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://cpad.wu.ac.th หมดเขตรับบทความวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Read More »

Walailak J Sci & Tech ออกเผยแพร่ออนไลน์ครบ 12 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2560

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 (Vol. 14 No. 12 December 2017: Bioresouces) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย บทความ 7 เรื่อง ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ton Duc Thang University, Vietnam โดย รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติทำหน้าที่บรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) วารสารฉบับนี้ นับเป็นการเผยแพร่แบบรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ต่อเนื่องรวม 48 ฉบับของ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์เสริมฐาน 5 ด้าน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยคุณภาพ

ด้วยนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” นำไปสู่ความสำเร็จด้านการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560 เสริมฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 5 ด้าน คือ ด้านนักวิจัย ด้านบทความวิจัย ด้านการประชุมวิชาการและวารสาร ด้านทุนวิจัย และด้านเครือข่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560 ว่า เป็นปีที่มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน คือ ด้านนักวิจัย ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 นักวิทยาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS) ประจำปี 2560 …

Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ได้แก่ 1. โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย) 2. โปรแกรม Dupli checker ตรวจสอบการคัดลองผลงาน (ภาษาอังกฤษ)ผู้สนใจสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ เว็บไซด์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://rihs.wu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับวิทยากรจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม นำโดย นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ นางสาวสุจินดา ย่องจีน และ นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การลงทะเบียนส่งบทความด้วยระบบ EasyChair การลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการชำระเงินผ่านระบบ JotForm โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ทำให้ผูู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติต่อไป กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ            

Read More »

ทุนวิจัย : การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (Deadline : 15/11/2560)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดรับ concept paper เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้  ประเภทองค์ความรู้และต้นแบบ ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2563 ของ สสส. 7 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านระบาดวิทยาและกรณีศึกษาของสถานการณ์ต่างๆ ความรู้เพื่อความเข้าใจระบบและสังเคราะห์นโยบาย ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงโปรแกรม / พื้นที่ / องค์กร / นวัตกรรม ความรู้เพื่อการพัฒนานโยบายใหม่ ๆ ที่สําคัญ ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ความรู้เพื่อสนับสนุนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคม และ การประเมินผลต่างๆ (ทั้งประเมินนโยบาย / กฎหมาย /แผน) ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยหรือกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก หมดเขตการส่งข้อเสนอ วันที่ 15 พ.ย. 2560 รายละเอียด concept form โจทย์งานวิจัยศจย2561_รอบ1   …

Read More »

งานวิจัยเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ในระยะต้นของนักวิจัยที่ได้รับทุนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ท้าทายไทย) ภายใต้โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง นำกิจกรรมโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการแลกเปลี่ยนการทำงานในในช่วงระยะ 4 เดือนแรกของนักวิจัย ซึ่งในแต่ละโครงการได้นำเสนอประสบการณ์ในการทำงานช่วงแรก โดยเปรียบเทียบกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 40 ของแต่ละโครงการ โดยมีการทบทวนวรรณกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานความร่วมมือกับชุมชน เข้าพบหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรคสำคัญของนักวิจัยที่ต้องการให้ทางหน่วยจัดการช่วย คือการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ ปัญหาความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งปัญหาด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโครงการย่อยต่างๆ ซึ่งทางหน่วยจัดการจะดำเนินการในการประสานงานให้เกิดการพูดคุยระหว่างโครงการย่อยอยู่เสมอ และจะรับคำปรึกษาในลักษณะของคลินิกให้คำปรึกษา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

Read More »

รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ม.วลัยลักษณ์ สร้างคนดี มีคุณภาพ

เชิญรับชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการดำเนินตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยบริการวิชาการสนองพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นท่ลุ่มน้ำปากพนัง “ม.วลัยลักษณ์ สร้างคนดี มีคุณภาพ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ ซึ่งได้มีการออกอากาศสดไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. หน่วยงานผู้ส่งข่าว ส่วนสื่อสารองค์กร

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม MOU พัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือกับ นายแพทย์ ดร.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน โดยหลักสูตรปริญญาเอกชีวเวชศาสตร์มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกร่วมกัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และนายแพทย์ สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและนักวิจัย โดยการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน และประเทศชาติ โดยใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย …

Read More »