Home / ird2016 (page 2)

ird2016

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมนำเสนอการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตรจารย์ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยนำเสนอข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมการเพาะขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเพาะขยายเชื้อและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อการควบคุมป้องกันโรคพืชและศัตรูพืชให้กับพี่น้องเกษตรกร ณ อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่่ที่เกษตรกรประสบปัญหาโรคและแมลงในยางพารา ไม้ผล พืชผัก มีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมฝึกอบรม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน จำนวนประมาณ 50 คน โดยมี ดร.อรรถกร พรมวี และทีมงานจากหน่วยวิจัยพืชเขตร้อน เดินทางไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะขยายเชื้อราเพื่อเกษตรกรสามารถทดลองเพาะขยายเชื้อใช้ได้เองในครัวเรือน

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2561

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาหน่วยงานประจำปี 2560 การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2561   ณ โรงแรมซีสโตน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ทุนวิจัย : งบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม)

นักวิจัยที่ต้องการเสนอของบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม) สามารถศึกษาแนวทาง ได้จาก แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (power point ของ ผอ.นิตยา วช.) Budgeting Approach _ เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานฯ (power point ของ ดร.ญาดา สวทน.) แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ การจัดทำข้อเสนอแผนการวิจัย ต้องจัดทำใน 3 ส่วน ดังนี้ ไฟล์ excel ตามตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม (ปรับตัวชี้วัดตามด้านที่เลือก) ส่วนของแผนการวิจัย (ภาพรวม) ตามแบบ IRI-Program-62 (สำหรับด้านสังคม และสะสมองค์ความรู้) หรือแบบเสนอโครงการ เป้า 1 เป้า …

Read More »

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนแจ้งแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ได้นำข้อมูลประกอบการขอทุนดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ เอกสารประชุม แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สู่การปฏิบัติ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3543, 3557 e-mail: pkaewjai@wu.ac.th

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562

             เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  คุณนิตยา  พุทธโกษ ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรการชี้แจง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแนะนำแนวทางการของบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 90 คน เอกสารประชุมการประชุม แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2562 แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย …

Read More »

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดินปี 2562

เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณแก้วใจ สุขสอาด ผู้ประสานงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3543, 3557 e-mail: pkaewjai@wu.ac.th  

Read More »

13 กันยายน 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล อาจารย์หลักสูตรสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทร. 2002-3

Read More »

20-24 กันยายน 2560 : นำเสนองานในงาน Thailand Techshow 2017

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2017 วันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในรูปแบบของ การแสดงผลงานเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Pitching) การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th

Read More »