Home / ird2016 (page 10)

ird2016

บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้า 2 รางวัลในการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ

บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2559 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้า 2 รางวัลในการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ “หัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวเรวดี โสภา และ นางสาววันวิสาข์ สุตระ บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน”เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อพร้อมเลเซอร์และที่นั่ง” โดยมี อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน และ อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอนงค์นารถ สุวัชรังกูร และนางสาวธุรกรรณ์ ดิลัคณาภรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงาน “เครื่องออกกำลังกายขา” โดยมีอาจารย์ฉัตรดาว …

Read More »

August 23-24, 2017 : Seminar on Asian Studies in the Mist: A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia

You are cordially invited to Seminar on Asian Studies in the Mist : A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia. The seminar generates intellectual exchange and advance knowledge of the Asia’s situation, which becomes almost a new center of the world. Asian Studies as if it were something …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านภาษา Symposium of International Languages and Knowledge 2017 (SILK 2017) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านภาษา Symposium of International Languages and Knowledge 2017 (SILK 2017) ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (Universiti Malaysia Perlis – UniMAP) เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม ณ โรงแรม The Putra Regency รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยมี YBhg. Prof. Ir. Dr. Rezuwan bin Kamarudin …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนอุดหนุน การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ “การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ” จาก นายธเนศ วิชชุไตรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด ในการนี้มี อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และผู้แทนจากบริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามสัญญารับทุน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โครงการ “การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ” เป็นผลงานการวิจัยของ นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟกำลังสูงเพื่อลดความชื้นขยะ ทำให้ได้เทคโนโลยีต้นแบบไมโครเวฟที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความชื้นจากขยะที่มีความชื้นสูง เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณมากและเป็นปัญหาในระดับประเทศอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ มีมูลค่าทุนวิจัย จำนวน 300,000 …

Read More »

มวล. – สวรส. ลงนามความร่วมมือ สนับสนุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์” (Center of Excellence in Health System and Medical Research) มุ่งตอบสนองการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ พัฒนาโจทย์วิจัยเชื่อมต่อจากระดับพื้นที่สู่ระดับประเทศ พร้อมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากความรู้ในงานวิจัยควบคู่กับการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ และแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ …

Read More »

อาจารย์สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่ผลงานในวารสารชั้นนำของโลก

ผศ. ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่บทความเรื่อง “Preheating in an inflationary model with disformal coupling” ใน Physical Review D Volume 96 Article ID 023524 Physical Review D เป็นวารสารชั้นนำของโลกด้านอนุภาค สนาม แรงโน้มถ่วง และเอกภพวิทยา ที่จัดพิมพ์โดย American Physical Society อยู่ใน Quartile 1 ของฐานข้อมูล ISI มีค่า Journal impact factor …

Read More »

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Volume 10, Number 1 (2017) January – June 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Volume 10, Number 1 (2017) January – June 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว ผู้สนใจอ่านรายละเอียดในฉบับได้ที่เว็บไซต์ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ห้อง 206 ชั้น 2 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 E-mail: socjourn.wjss@gmail.com, socjourn.wjss@hotmail.com โทรศัพท์: 075-673565    

Read More »

19-20 ธันวาคม 2560 : การประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://psued.org  หรือ e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th

Read More »

8-10 พฤศจิกายน 2560 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS” ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/

Read More »