Home / ird2016

ird2016

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ E …

Read More »

วช.ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบั …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “24 Hours : Garden of Sleepless in Thaiburi”

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ส …

Read More »

แจ้งเปลี่ยนวันเวลากิจกรรม “24 Hours: Sleepless in Thaiburi”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ว …

Read More »

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สวัสดี อาจารย์ประจำสำนักว …

Read More »

2 นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี และ ผู้ช่วยศา …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิ …

Read More »

31 มกราคม 2562 : สกว. พบปะนักวิจัยเพื่อแนะนำโครงการ MMS7

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบนักวิจัย ม …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของฐานข้อมูล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ม.วลัยลักษณ์ โดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเ …

Read More »