Home / ird2016

ird2016

ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมงาน “วันดินโลก”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช จั …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Deadline: 2/01/2562)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมั …

Read More »

ทุนวิจัย : สกว. ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 : (Deadline: 31/01/2562)

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การ …

Read More »

ทุนวิจัย : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) : (Deadline: 31/01/2562)

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : (Deadline: 15/01/2562)

           ด้วยสถาบั …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับ 8 ของประเทศ จากการจัดอันดับ Nature Index Ranking 2018

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทย …

Read More »

ศ. ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ ร่วมทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak J Sci & Tech: February 2019

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

ผลงานสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนขนาบนาก ได้รับการเผยแพร่เป็นงานวิจัยขึ้นปกวารสารของ สกว.

บทความวิจัยเรื่อง “ป่าจาก: ทรัพยากรทางธรรมชา …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รั้งอันดับ Top Ten Nature Index สถาบันการศึกษาวิจัยของประเทศไทย ต่อเนื่อง

จากการจัดอันดับ สถาบันการศึกษาวิจัยของโลก ตาม Natu …

Read More »

14 ธันวาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

Read More »