Home / ird2016

ird2016

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้กับบุคลากรด้านการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัย และกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 (Deadline: 25/01/2561)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้การเสนอจัดตั้งงบประมาณสอดคล้องกับงบประมาณและจำนวนโครงการวิจัยที่มีผู้สนใจเสนอขอรับการจัดสรรทุน  ดังนั้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้นักวิจัยผู้สนใจส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 เพื่อสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จะได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นขอให้นักวิจัยพัฒนาเอกสารเชิงหลักการเป็นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) จัดส่งมายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนต่อไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555 แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม นำเสนอแผนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานการประชุมศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 17 ศูนย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 17 ศูนย์ เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 17 ศูนย์

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทบุคคล เพื่อรับทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Deadline : 25/01/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับ concept paper ทุนวิจัยประเภทบุคคล เพื่อรับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เงื่อนไขการตั้งงบประมาณ 1. ตำแหน่งอาจารย์ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท 2. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท 3. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท 4. ตำแหน่งศาสตราจารย์ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท หมายเหตุ ** นักวิจัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป สามารถส่ง Concept paper โครงการที่เคยส่งขอทุนภายนอกแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือนำส่งจากแหล่งทุนภายนอก ประกาศจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ** กรณีนักวิจัยในโครงการมากกว่า 2 คน จะสนับสนุนทุนสองเท่า โดยยึดตำแหน่งทางวิชาการของหัวหน้าโครงการเป็นหลัก ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ …

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ของ สวรส. (Deadline: 28/02/2561)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006

Read More »

ทุนวิจัย : ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2561 สกว. (Deadlind: 14/03/2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่  https://goo.gl/BCgZwk

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมสภานักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในการประชุมสภานักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการสภานักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการสภานักวิจัย ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ ระดมความคิดเห็นของนักวิจัยในการกำหนดทิศทางการวิจัยของพนักงานสายวิชาการและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพนักงานสายวิชาการให้มีส่วนร่วมในการวิจัยตามเป้าหมายมหาวิทยาลัย 4.0 ขับเคลื่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล สร้างเครือข่ายกับประชาคมวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อการกระทำใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภานักวิจัย ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่อธิการบดีมอบหมาย

Read More »

31 พค. – 1 มิย. 2561 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561  หัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http;//www.ICADA2018.nida.ac.th

Read More »

ุทุนวิจัย : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (Deadline: 28/02/2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผลงานวิจัยของผู้สมัครของหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบนักวิชาการ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำงานวิจัยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท เน้นการนำงานไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยของผู้สมัครหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ ผลงานวิจัยที่เสนอในที่ประชุมนานาชาติและระดับชาติที่ สกว.ยอมรับ และมีการตีพิมพ์รางานผลงานวิจัย (proceedings) โดย สกว.จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปของหนังสือหรือตำรา ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ที่ สกว.ยอมรับ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ทั้งนี้กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ในวันที่ 23 เมษายน 2561  และ โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) ในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htt://www.nrct.go.th/training.aspx

Read More »