Home / ird2016

ird2016

ทุนวิจัย : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (Deadline:31/08/2560)

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม พร้อมรายละเอียดงบประมาณตามกรอบข้อกำหนดโครงการ มายัง อีเมล์ kwan_rattanapramot@hotmail.com และแนบเป็นเอกสารจำนวน 2 ชุด ส่งมายัง สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาตใต้ตอนบน ส่วนอำนวยการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ดังลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/…/0B7IabEmdkHysSjNqRUstTmh6QjQ/view ข้อกำหนดโครงการ (TOR)และแบบข้อเสนอโครงการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกพร รัตนปราโมทย์ อีเมล์ kwan_rattanapramot@hotmail.com โทร.0-7567-3805 , 08-1084-1305  ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

Read More »

ประสบการณ์ทำวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ ของนักศึกษาปริญญาเอก ม.วลัยลักษณ์

นิตยสาร “ประชาคมวิจัย” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยแพร่ประสบการณ์ทำวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ ของนักศึกษาปริญญาเอก อุตสาหกรรมการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ การพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับแสดงผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับการปลูกข้าวแบบใช้ข้อมูลเซนเซอร์ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว พร้อมด้วยนักวิจัยในโครงการ โครงการฯดังกล่าวได้รับอุดหนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

นักศึกษาระดับ ป.โท เคมี นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสากล

นางสาววริษา ธรรมสังวาลย์ นักศึกษาทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ หัวข้อ Anion and Ligand Effects in Iron(III) Spin Crossover Complexes ในงานประชุม The 6th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC6) ณ Melbourne Convention and Exhibition Centre ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา งานวิจัยที่ นางสาววริษา นำเสนอนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อร่วมงานประชุมนี้จากโครงการ พสวท. ซึ่งขณะนี้นางสาววริษา ได้ดำเนินการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิมในระดับปริญญาตรี …

Read More »

31 สิงหาคม 2560 : อบรม “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล”

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร 075-672554-3 รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th/archives/1816 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

23 สิงหาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ การวิจัยแบบมีส่วมร่วมภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา มาตรฐานการวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

นายมานิต จิตต์ประไพย น.ส.สุภาพร ทองจันทร์ น.ส.จุฬาพร พันธ์กำเหนิด และนายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จากจำนวนทั้งสิ้น 35 ผลงาน ในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 “สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อประชาคมอุดมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 จัดโดย คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ระบบจองรถออนไลน์ เป็นระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาร่วมกับส่วนบริการกลาง โดยนายอุทัย แกล้วกล้า และ น.ส.ชมพูนุช เทพรักษา ซึ่งเปิดใช้งานภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ระบบนี้ช่วยลดขั้นตอนในการประสานงาน …

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 (Deadline: 31/08/2560)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 ดังนี้ การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ ได้แก่ ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ได้แก่ ด้านพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ ด้านการพัฒนาด้านปศุสัตว์เลี้ยงชีพ การพัฒนาและส่งเสริมการพลิกฟื้นป่าไม้ การอนุรักษ์ฟื้นฟูดิน และการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน การพัฒนาด้านส่งเสริมความมั่นคงทางวิสาหกิจอย่างยั่งยืน การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ได้แก่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ ระบบป้องกันประเทศที่ทันสมัย การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การผลิต การพัฒนา และพึ่งพาตนเองด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลือมล้ำในสังคม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Read More »

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS)

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 7, Number 1  เป็นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศึกษาศาสตร์ ผู้สนใจส่งบทความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rjas.rsu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2791-5690 อีเมล์ rjasrri2011@rsu.ac.th

Read More »

7-8 กันยายน 2560 : การสัมมนา “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

ชุดโครงการผลักดันการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สังกัดฝ่ายงานนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดสัมมนา “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”  สำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-8495285 เว็บไซต์ www.R4UC.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560

Read More »