Home / ird2016

ird2016

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม นำทีม คณบดี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ และหัวหน้าสถานวิจัย จำนวน 26 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาบรรยายเกี่ยวกับภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบการศึกษาไทย แก่คณะศึกษาดูงาน  ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรมีการสอนหลักการคิดวิเคราะห์และศิลธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป และคิดว่ามหาวิทยาลัยที่มีความเด่นเฉพาะบางเรื่อง มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ประจักษ์จะมีเด็กเข้ามาเรียน มากกว่าการขยายมหาวิทยาลัยให้โตขึ้นแต่ไม่มีเด็กเข้ามาเรียน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกว่า 200 แห่งมีการแข่งขันสูง ในขณะที่โรงเรียนมีวิกฤติปิดตัวไปหมื่นกว่าแห่ง ฉะนั้นถ้ามหาวิทยาลัยปรับตัวได้ก็จะอยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้  จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม” เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการตามรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนของมหาวิทยาลัย (Social Engagement) แนวทางขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม แก่คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิชาการรับใช้สังคม”และ “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย    ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยประยุกต์องค์ความรู้วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ นักวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI

รายชื่อนักวิจัย-มวล.-ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล-ISI-จำนวน-3-ปี-2017-2018-2019 โปรดคลิก รายละอียดบทความตีพิมพ์ของนักวิจัย-มวล.-ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล-ISI-จำนวน-3-ปี-2017-2018-2019 โปรดคลิก

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ได้รับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยอย่างยั่งยืน  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โปรดคลิก

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:30 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/B9FNhZahtHMbC3wq6 หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

แจ้งเปลี่ยนช่องทางการสมัครทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p) จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2,000,000 บาท และบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและอนุมัติผู้รับทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p) ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 แล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยตอบสนองทิศทางของมหาวิทยาลัยในประเด็นเรื่อง smart university ทางบัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งช่องทางการรับสมัครเพื่อรับทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p) ใหม่  โดยบุคลากรสายวิชาการสามารถเข้าสมัครและส่ง manuscript ได้ โดยผ่านทาง http://gradp2p.wu.ac.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม – http://grad.wu.ac.th/paper2paper หน่วยงานผู้ส่งข่าว – บัณฑิตวิทยาลัย

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 จำนวน 82 วารสาร

                  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 เรียงลำดับตามรายชื่อวารสาร จำนวน 82 วารสาร โดยทุกวารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI (Q1) แบ่งเป็นวารสารทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 52 รายชื่อ และวารสารทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 30 รายชื่อ แต่ละวารสารมีจำนวนฉบับตีพิมพ์ต่อปี ตั้งแต่ 12 – 100 ฉบับต่อปี และมีค่า Impact factor ตั้งแต่ 2.909 – 41.577             …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารของประเทศไทยในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ล่าสุดปี 2019

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งรายชื่อวารสารของประเทศไทยในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ล่าสุดปี 2019 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  1. ฐานข้อมูล ISI ประกอบด้วย      1.1 Science Citation Index Expanded (SCIE) มีจำนวน 8 วารสารเรียงลำดับตามค่า Quartile (SCIE หมายถึง ฐานข้อมูลที่มีค่าดัชนีอ้างอิงวารสาร (Impact Factor) ประจำปี)      1.2 Emerging Sources Citation Index (ESCI) มีจำนวน 17 วารสารเรียงลำดับตามการตีพิมพ์จำนวนฉบับต่อปี (ESCI หมายถึง ฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้บนฐานข้อมูล ISI Web of Science แต่ไม่มีค่าดัชนีอ้างอิงวารสาร (Impact Factor)) …

Read More »

สสว. จับมือ ม.วลัยลักษณ์ แถลงจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Excellence Center มุ่งยกระดับให้วิสาหกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Excellence Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเปิดตัวโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้กล่าวรายงาน นายถาวรรัตน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ SME และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้จัดตั้ง Excellence center เพื่อดำเนินการเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน และสนับสนุนประชาชนที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพในรูปแบบธุรกิจให้เกิดการรวมกลุ่มกลายเป็นวิสาหกิจชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด เป็นการพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าขายให้มากขึ้น เช่น …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ : การปฏิบัติงานสาธารณสุข/ดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งสร้าง “การเชื่อมโยงระหว่างวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อประกันว่าบริการสาธารณสุข/การดูแลสุขภาพชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เหมาะสม และไม่เป็นอันตราย” โดยนำแนวคิด “การปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” มาใช้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การพยาบาลสาธารณสุข) (นานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี พ.ศ.2555 ได้มาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ขณะนั้น) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่อาจารย์สอนในหลักสูตรกายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ เป็นประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 1 เมษายน 2562  ก่อนหน้าที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี …

Read More »